Ktl-icon-tai-lieu

Bảng chấm công - Thanh toán tiền lương - Biên bản nghiệm thu tham khảo

Được đăng lên bởi lethanhbinhhumg
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 6933 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Cty tnhh Doanh trÝ
má barit luc ba
b¶ng chÊm c«ng
Th¸ng 2/2012
Ngµy trong th¸ng
STT

Hä vµ tªn

I

bé phËn qu¶n lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

Bïi H¶i Nh©n

2

TrÇn Quang TiÕn

3

¢u V¨n Long

+ + + +

0+ +

4

§Æng Hoµi Nam

+ + + +

0+

5

Ph¹m §¾c Tïng

+ + + + + + + + + +

6

NguyÔn Xu©n Th¾ng

+ + + + + + + + + +

7

NguyÔn V¨n HiÕu

+

8

Ng« Hµ Th¸i

+ + + + +

9

L­u ViÕt Léc

31 Sè c«ng Ký x¸c nhËn

0 0

26

+ + + + + +

0 0

23

0+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

0 0

27

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

0 0

27

0 0 0+ + + + + + + + + + + + + + + +

0 0

26

0+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

0 0

28

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

0 0

29

0 0

27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

+ + + + + + + + + + + + +
0 00 +

0 0 0+ + + + + + + + + + + + +

0 0+ + + + + + + + + + + + + + + +

0+ + + + + +

+ + +

0+ + + + + + + + + + + + + + + +

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

10

L­u ViÕt Hïng

0 0

25

11

Hå V¨n ý

0 0 0 0

18

12

D­¬ng C«ng Nhi

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

0 0

29

13

§inh thÞ Nga

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

0 0

29

14

TrÇn Thanh Mai

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

0 0

29

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

Tæng
ng­êi chÊm c«ng

346
KÕ to¸n

Gi¸m ®èc

Cty tnhh Doanh trÝ
má barit luc ba
b¶ng chÊm c«ng
th¸ng2 tæ l¸i m¸y
Ngµy trong th¸ng
STT

Hä vµ tªn

I

Tæ l¸i m¸y
1 Lôc V¨n Xe
2 Hoµng V¨n Hµ
3 Hå V¨n Hoµn

1

2

+

+

+

+

+

+

3

+

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0+
0+

+

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0+

+

+

+

+

0+

+
0+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0+

+

+

+

+

+

0 +
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0+
+

+

+

+

+

+

0

0

+

+

+

+

+

0

Sè c«ng Ký x¸c nhËn

0

26
26
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78

ng­êi chÊm c«ng

Cty tnhh Doanh trÝ

KÕ to¸n

Gi¸m ®èc

má barit luc ba
b¶ng chÊm c«ng lam thªm
th¸ng2 tæ l¸i m¸y
Ngµy trong th¸ng
STT

Hä vµ tªn

I

Tæ l¸i m¸y
1 Lôc V¨n Xe
2 Hoµng V¨n Hµ

1

2

3

4

0

0

0

0+

0

0+

+

5

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0
0

6

0

0

0+

0

0

0

0

0+
0

0

0
0

0+

0

0

0
0

0

0

0+

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sè c«ng Ký x¸c nhËn

0

5.5
2
0
0
0...
Cty tnhh Doanh trÝ
má barit luc ba
Ngµy trong th¸ng
STT
Hä vµ tªn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 Sè c«ng Ký x¸c nhËn
I bé phËn qu¶n lý
1
Bïi H¶i Nh©n
+ + + + + + + + + + + + + 0 0 0 + + + + + + + + + + + + + 0 0
26
2
TrÇn Quang TiÕn
0 0 0 + 0 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0
23
3
¢u V¨n Long
+ + + + 0 + + 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0
27
4
§Æng Hoµi Nam
+ + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0
27
5
Ph¹m §¾c Tïng
+ + + + + + + + + + 0 0 0 + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0
26
6
NguyÔn Xu©n Th¾ng
+ + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0
28
7
NguyÔn V¨n HiÕu
+
+ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
0 0
29
8
Ng« Hµ Th¸i
+ + + + + 0 + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0
27
9
+ + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
10
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0
25
11
Hå V¨n ý
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0
18
12
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0
29
13
§inh thÞ Nga
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0
29
14
TrÇn Thanh Mai
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0
29
Tæng 346
KÕ to¸n Gi¸m ®èc
b¶ng chÊm c«ng
Th¸ng 2/2012
L>u ViÕt Léc
L>u ViÕt Hïng
D>¬ng C«ng Nhi
ng'êi chÊm c«ng
Bảng chấm công - Thanh toán tiền lương - Biên bản nghiệm thu tham khảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng chấm công - Thanh toán tiền lương - Biên bản nghiệm thu tham khảo - Người đăng: lethanhbinhhumg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Bảng chấm công - Thanh toán tiền lương - Biên bản nghiệm thu tham khảo 9 10 968