Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi A AU UC Aau
Số trang: 376 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : Bình Dương
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT

Mã số
Đơn giá

Tên công tác / Diễn giải khối lượng

HM

HẠNG MỤC 1

Đơn vị Khối lượng

Vật liệu

Đơn giá
Nhân công Máy T.C

Thành tiền
Nhân công

Vật liệu

1

AB.11313

Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất
cấp III

m3

1

132,436

0

132,436

2

AB.11413

Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu
<=1m, đất cấp III

m3

1

202,926

0

202,926

3

AB.11513

Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng
<=3m,sâu <=1m, đất cấp III

m3

1

144,184

0

144,184

4

AB.11613

Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái
ta luy, đất cấp III

m3

1

269,590

0

269,590

5

AB.11623

Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở
mái ta luy, đất cấp III

m3

1

310,087

0

310,087

6

AB.11913

Vận chuyển 10m tiếp theo bằng thủ công, đất
cấp III

m3

1

3,738

0

3,738

7

AB.13112

Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K = 0,90

m3

1

71,558

0

71,558

73694

0

73694

61946

113127

61946

8 AB.13122

Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ
chặt K = 0,90

m3

1

9 AB.13412

Đắp cát móng đường ống

m3

1

THM

TỔNG CỘNG : HẠNG MỤC 1

113127

113,127

1

1,270,159

Thành tiền
Máy thi công
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

2

BẢNG GIÁ THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : Bình Dương

STT

Mã số

Tên vật tư

I.)

1

Đơn vị

Giá gốc

Giá tháng

Hệ số

VẬT LIỆU

A24.0171

Cát vàng mịn ( hạt nhỏ)

II.)

m3

90,909

90,909

1

NHÂN CÔNG

1

N24.0005 Nhân công 3,0/7

công

106,803

106,803

1

2

N24.0008 Nhân công 3,5/7

công

115,704

115,704

1

1

HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : Bình Dương
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1

STT
1

Mã hiệu

Tên công tác / vật tư

AB.11313 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp
III

Đơn vị
m3

Định mức hao phí

Khối lượng

Vật liệu

N. công

Máy

Khối lượng hao phí
Vật liệu

Nhân công

1

b.) Nhân công
2

N24.0005 Nhân công 3,0/7

công

AB.11413 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu
<=1m, đất cấp III

m3

1.24

1.24

1.9

1.9

1.35

1.35

2.33

2.33

2.68

2.68

0.035

0.035

0.67

0.67

1

b.) Nhân công
3

N24.0005 Nhân công 3,0/7

công

AB.11513 Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng
<=3m,sâu <=1m, đất cấp III

m3

1

b.) Nhân công
4

N24.0005 Nhân công 3,0/7

công

AB.11613 Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái
ta luy, đất cấp III

m3

1

b.) Nhân công
5

N24.0008 Nhân công 3,5/7

công

AB.11623 Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở
mái ta luy, đất cấp III

m3

1

b.) Nhân công
6

N24.0008 Nhân công 3,5/7

công

AB.11913 Vận ch...
1
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : Bình Dương
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT
Mã số
Tên công tác / Diễn giải khối lượng Đơn vị Khối lượng
Đơn giá
Thành tiền
Đơn giá Vật liệu Nhân công Máy T.C Vật liệu Nhân công
HM HẠNG MỤC 1
1 AB.11313 m3 1 132,436 0 132,436
2 AB.11413 m3 1 202,926 0 202,926
3 AB.11513 m3 1 144,184 0 144,184
4 AB.11613 m3 1 269,590 0 269,590
5 AB.11623 m3 1 310,087 0 310,087
6 AB.11913 m3 1 3,738 0 3,738
7 AB.13112 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K = 0,90 m3 1 71,558 0 71,558
8 AB.13122 m3 1 73694 0 73694
9 AB.13412 Đắp cát móng đường ống m3 1 113127 61946 113127 61946
THM TỔNG CỘNG : HẠNG MỤC 1 113,127 1,270,159
Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất
cấp III
Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu
<=1m, đất cấp III
Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng
<=3m,sâu <=1m, đất cấp III
Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái
ta luy, đất cấp III
Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở
mái ta luy, đất cấp III
Vận chuyển 10m tiếp theo bằng thủ công, đất
cấp III
Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ
chặt K = 0,90
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH - Người đăng: A AU UC Aau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
376 Vietnamese
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 9 10 38