Ktl-icon-tai-lieu

Bảng mô tả công việc

Được đăng lên bởi Hoang Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
(JOB DESCRIPTION)
Chức danh: F&B Sales & Marketing
Họ tên:

Ngày Nhận việc 15/03/2013

I/ Mô tả công việc


Quản lý hoạt động kinh doanh và thị trường khu vực phụ trách, đảm bảo các chỉ tiêu phát triển về doanh
số, chiến lược kinh doanh tại khu vực mình theo kế hoạch trong từng giai đoạn của Công ty.

YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
TT
TIÊU CHÍ
YÊU CẦU
1.
Thể chất & sức khỏe
 Sức khỏe tốt
2.
Tính cách cá nhân
 Cẩn thận
3.
Phong cách làm việc
 Nhanh nhẹn
 Hoạt bát






4.
5.
6.

Trình độ chuyên môn
Các khóa đào tạo
Kiến thức cần thiết





Cao đẳng, Đại học khối kinh tế
Kỹ năng bán hàng
Thị trường





7.

Kỹ năng làm việc

8.

Kinh nghiệm làm việc





Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thuyết phục
Ít nhất 1 năm trong lĩnh vực
liên quan
Khả năng quản lý





9.
Tiềm năng

10.
Khác

MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM ĐẢM NHIỆM
Tt
1.

Phạm vi trách nhiệm
Lập kế hoạch kinh
doanh và chiến lược
kinh doanh

2.

Triển khai kế hoạch bán
hàng

3.

Thực hiện bán hàng

Phát triển thị trường
Cartering
Food to go

Kỹ năng đàm phán
Sản phẩm thức ăn, thực
uống
Khả năng tinh toán nhanh
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Khả năng tư duy chiến lược

Nhiệm vụ cụ thể
 Tham mưu cho Giám đốc Ẩm thực trong hoạch định
chiến lược phát triển kinh doanh khu vực mình phụ
trách.
 Lập kế hoạch kinh doanh cho khu vực đảm trách về
doanh số, thị trường, CAT, công nợ, khuyến mãi…

Tiêu chí đánh giá (KPI)
 Cung cấp thông tin
kịp thời
 Kế hoạch hợp lý, khả
thi





Lập kế hoạch bán hàng tháng, quý
Duyệt kế hoạch của S.Rep




Phân tuyến, phân địa bàn quản lý cho S.Rep
Quản lý và kiểm tra việc thực hiện của SS theo kế
hoạch
Đốc thúc các S.Rep bán hàng theo kế hoạch bán hàng
Giải quyết các vấn đề khó khăn của S.Rep trong thực tế
bán hàng
Triển khai bán thanh lý hàng tồn kho
Xác định kênh phân phối trên cơ sở phân tích, nhận
định riêng về thị trướng quản lý, có tính khả thi trong
điều kiện thực tế
Đóng góp ý kiến có cơ sở phân tích thị trường
Triển khai thực hiện trên cơ sở, chính sách và chỉ tiêu
được giao đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu và hiệu quả cao
Thiết lập kênh phân phối nhằm đảm bảo doanh số ồn



4.




Giới tính: Nam
Bảo mật
Chính xác
Tinh thần làm việc trong
đội















Phân bổ chỉ tiêu hợp
lý
Báo cáo đầy đủ, kịp
thời
Phân tuyến hợp lý
Kiểm tra thường
xuyên và đưa ra hiệu
chỉnh kịp thời
Doanh số
% Doanh số, thị phần
của Cartering mới
tính ổn định của
Cartering mới
Độ bao phủ cao

Tt

Phạm vi trách nhiệm

5.

Thông tin thị trường

6.

Phối hợp với ...
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
(JOB DESCRIPTION)
Chức danh: F&B Sales & Marketing
Họ tên: Ngày Nhận việc 15/03/2013
I/ Mô tả công việc
Quản lý hoạt động kinh doanh và thị trường khu vực phụ trách, đảm bảo các chỉ tiêu phát triển về doanh
số, chiến lược kinh doanh tại khu vực mình theo kế hoạch trong từng giai đoạn của Công ty.
YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
TT TIÊU CHÍ YÊU CẦU
1. Thể chất & sức khỏe Sức khỏe tốt Giới tính: Nam
2. Tính cách cá nhân Cẩn thận Bảo mật
3. Phong cách làm việc Nhanh nhẹn
Hoạt bát
Chính xác
Tinh thần làm việc trong
đội
4. Trình độ chuyên môn Cao đẳng, Đại học khối kinh tế
5. Các khóa đào tạo Kỹ năng bán hàng Kỹ năng đàm phán
6. Kiến thức cần thiết Thị trường Sản phẩm thức ăn, thực
uống
7. Kỹ năng làm việc Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thuyết phục
Khả năng tinh toán nhanh
Kỹ năng giải quyết vấn đề
8. Kinh nghiệm làm việc Ít nhất 1 năm trong lĩnh vực
liên quan
9. Tiềm năng Khả năng quản lý Khả năng tư duy chiến lược
10. Khác
MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM ĐẢM NHIỆM
Tt Phạm vi trách nhiệm Nhiệm vụ cụ thể Tiêu chí đánh giá (KPI)
1. Lập kế hoạch kinh
doanh và chiến lược
kinh doanh
Tham mưu cho Giám đốc Ẩm thực trong hoạch định
chiến lược phát triển kinh doanh khu vực mình phụ
trách.
Lập kế hoạch kinh doanh cho khu vực đảm trách về
doanh số, thị trường, CAT, công nợ, khuyến mãi…
Cung cấp thông tin
kịp thời
Kế hoạch hợp lý, khả
thi
2. Triển khai kế hoạch bán
hàng Lập kế hoạch bán hàng tháng, quý
Duyệt kế hoạch của S.Rep
Phân bổ chỉ tiêu hợp
Báo cáo đầy đủ, kịp
thời
3. Thực hiện bán hàng Phân tuyến, phân địa bàn quản lý cho S.Rep
Quản lý và kiểm tra việc thực hiện của SS theo kế
hoạch
Đốc thúc các S.Rep bán hàng theo kế hoạch bán hàng
Giải quyết các vấn đề khó khăn của S.Rep trong thực tế
bán hàng
Triển khai bán thanh lý hàng tồn kho
Phân tuyến hợp lý
Kiểm tra thường
xuyên và đưa ra hiệu
chỉnh kịp thời
Doanh số
4. Phát triển thị trường
Cartering
Food to go
Xác định kênh phân phối trên cơ sở phân tích, nhận
định riêng về thị trướng quản lý, có tính khả thi trong
điều kiện thực tế
Đóng góp ý kiến có cơ sở phân tích thị trường
Triển khai thực hiện trên cơ sở, chính sách và chỉ tiêu
được giao đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu và hiệu quả cao
Thiết lập kênh phân phối nhằm đảm bảo doanh số ồn
% Doanh số, thị phần
của Cartering mới
tính ổn định của
Cartering mới
Độ bao phủ cao
Bảng mô tả công việc - Trang 2
Bảng mô tả công việc - Người đăng: Hoang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng mô tả công việc 9 10 896