Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO 9 THÁNG CỦA BCH ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH HẬU A NĂM 2015

Được đăng lên bởi nguyenhang777
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
ĐẢNG BỘ HUYỆN HOÀ BÌNH
ĐẢNG UỶ XÃ VĨNH HẬU A
*
Số - BC/ĐU
(Dự thảo)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vĩnh Hậu A, ngày

tháng

năm

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các mặt công tác 9 tháng
đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015
-----------------Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập
trung chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trong 9 tháng qua và đề ra phương hướng,
nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong 03 tháng cuối năm 2015 cụ thể như sau:
I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Nông nghiệp:
- Nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh: với diện tích 2.138 ha, trong thời gian
qua tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi nên đến nay bà con nhân dân đã cải tạo
được 1.877ha/2.138 ha (đạt 87,74% diện tích nuôi tôm thâm canh – bán thâm canh,
giảm 01 ha so với cùng kỳ năm 2014) và đã xuống giống được 1.877ha (đạt 100%
diện tích đã cải tạo, giảm 678ha so với cùng kỳ năm 2014), trong đó có 1.474ha nuôi
tôm sú, 403ha nuôi tôm thẻ chân trắng. Diện tích bị thiệt hại là 503ha (khắc phục
240ha), trong đó có 379 ha tôm sú 124ha tôm thẻ chân trắng. Diện tích thu hoạch từ
đầu năm đến nay là 295ha, năng suất bình quân đạt (thẻ đạt từ 8 – 9 tấn/ha, sú từ 2,5
– 3,5 tấn/ha), sản lượng ước đạt 1.206 tấn.
- Nuôi tôm quảng canh – quảng canh cải tiến: Trên diện tích 910ha, thu hoạch
theo hình thức thu tỉa thả bù, hàng tháng đạt từ 80 - 90kg/ha/tháng, sản lượng 9 tháng
đạt 3.500 tấn. Trong đó: Sản lượng tôm là 2.800 tấn; cua, cá và một số loài thủy sản
khác ước đạt là 700 tấn.
- Mô hình nuôi hào thương phẩm: diện tích nuôi hào trên địa bàn xã với chiều
dài 1.000m kênh, hào đang cho thu hoạch, sản lượng trong 9 tháng đạt khoản 170 tấn.
- Mô hình nuôi sò huyết: Hiện nay nguồn nước ở các con kênh trên địa bàn xã
bị ô nhiễm khá nặng, vì vậy diện tích nuôi sò hiện nay còn lại không đáng kể khoảng
4 ha, thu hoạch trong 9 tháng đạt khoảng 8 tấn.
- Khai thác biển: Sản lượng khai thác trong 9 tháng được 925 tấn, trong đó sản
lượng tôm là 245 tấn; thủy - hải sản khác là 680 tấn.
* Tổng sản lượng thuỷ sản thu hoạch trong 9 tháng đạt 5.809 tấn (đạt 15,3% so
với chỉ tiêu, giảm 169 tấn so với cùng kỳ năm 2014). Trong đó: Sản lượng tôm là
4.251 tấn, thuỷ sản các loại khác là 1.558 tấn.
- Về diêm nghiệp: Diện tích muối còn lại của xã là 14,6ha (giảm 2,1ha so với
cùng kỳ năm 2014); năng suất bình quân đạt 24 tấn/ha, kết thúc mùa vụ năm 2015 sản
lượng thu được 241 tấn (giảm 76,3 tấn so với cùng kỳ năm 2014, do bà con chuyển
đổi một phần diện tích sang nuôi tôm).

2
- Về lâm nghiệp: Diệ...
ĐẢNG BỘ HUYỆN HOÀ BÌNH  
 
* 
Số - BC/ĐU


 !"#$!%!&'!($)%!*%$)
+,$-&./012$)13$)4$"#&.5$6$)%$)!7"$-&89:;
<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tập
trung chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trong 9 tháng quađề ra phương hướng,
nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong 03 tháng cuối năm 2015 cụ thể như sau:
=>?@A
:=($)$)"#0A
: với diện tích 2.138 ha, trong thời gian
qua tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi nên đến nay con nhân dân đã cải tạo
được 1.877ha/2.138 ha !"##$%&'()
*+,-./012*+$ đã xuống giống được 1.877ha !+**%
&'( 3!4#",-./012*+$, trong đó có 1.474ha nuôi
tôm sú, 403ha nuôi tôm thẻ chân trắng. Diện tích bị thiệt hại 503ha (0567
2$*), trong đó có 379 ha tôm sú 124ha tôm thẻ chân trắng. Diện tích thu hoạch từ
đầu m đến nay là 295ha, ng suất nh quân đạt 8 !9"): ;<,=92>
)?>;<), sản lượng ước đạt 1.206 tấn.
@)@ABTrên diện tích 910ha, thu hoạch
theo hình thức thu tỉa thả bù, hàng tháng đạt từ 80 - 90kg/ha/tháng, sản lượng 9 tháng
đạt 3.500 tấn. Trong đó: Sản lượng tôm là 2.800 tấn; cua, cá một số loài thủy sản
khác ước đạt là 700 tấn.
CDEF6G: diện tích nuôi hào trên địa bàn xã với chiều
dài 1.000m kênh, hào đang cho thu hoạch, sản lượng trong 9 tháng đạt khoản 170 tấn.
- CD,HAB Hiện nay nguồn ớc ở các con kênh trên địa bàn xã
bị ô nhiễm khá nặng, vì vậy diện tích nuôihiện nay còn lại không đáng kể khoảng
4 ha, thu hoạch trong 9 tháng đạt khoảng 8 tấn.
- IJ: Sản lượng khai thác trong 9 tháng được 925 tấn, trong đó sản
lượng tôm là 245 tấn; thủy - hải sản khác là 680 tấn.
* Tổng sản lượng thuỷ sản thu hoạch trong 9 tháng đạt 5.809 tấn  !+>?%,
-.KL+4:;,-./012*+$M Trong đó: Sản lượng tôm là
4.251 tấn, thuỷ sản các loại khác là 1.558 tấn.
N&L'6B Diện tích muối còn lại của xã là 14,6ha 2+,-.
/012*+$; năng suất bình quân đạt 24 tấn/ha, kết thúc mùa vụ năm 2015 sản
lượng thu được 241 tấn (#4?;,-./012*+$&J
OP6Q&'(,M
1
BÁO CÁO 9 THÁNG CỦA BCH ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH HẬU A NĂM 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO 9 THÁNG CỦA BCH ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH HẬU A NĂM 2015 - Người đăng: nguyenhang777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BÁO CÁO 9 THÁNG CỦA BCH ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH HẬU A NĂM 2015 9 10 685