Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo chuyên ngành văn phòng

Được đăng lên bởi lethithuhientamlap
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo Cáo TTCN 01

PHẦN I:

GVHD:Nguyễn Văn Báu, Nguyễn Văn Thỏa, Phạm Nguyễn Phương Quỳnh

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TẾ
TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM LẬP.

1. Giới thiệu chung về xã Tam Lập.
1.1:Vài nét sơ lược :
UBND xã Tam Lập trứơc đây thuộc địa phận xã Vĩnh Hoà, nhưng do dân số đông,
địa bàn lớn nên được tách ra làm 2 xã Vĩnh Hoà và Tam Lập.
Xã Tam Lập được thành lập theo Nghị định 156/CP của Thủ tướng Chính phủ ngày
10/12/2003 và chính thức đi vào hoạt động ngày 19/01/2003 nhưng do mới thành lập
chưa có trụ sở chính phải mượn tạm UBND xã Vĩnh Hoà cũ để hoạt động đến ngày
10/03/2006 mới có trụ sở chính thức.
Xã có diện tích tự nhiên 11.914,37ha; cách trung tâm huyện Phú Giáo 10km về
hướng đông. Phân bố dân cư từng cụm nhỏ, mật độ trung bình 11,27 người/km 2.
Cơ cấu hành chính có 04 ấp, dân số 841 hộ, 4007 nhân khẩu; trong đó dân tộc thiểu
số là 63 hộ, 226 nhân khẩu; số hộ theo tín ngưỡng tôn giáo như: đạo Thiên chúa 10 hộ,
39 nhân khẩu; đạo Cao đài 1 hộ, 11nhân khẩu; đạo Hoà hảo 01 hộ, 05 nhân khẩu.
1.2:Tổ chức và hoạt động cuả UBND xã Tam Lập
*Chức năng:
UBND xã có chức năng quản lí hành chính nhà nước trên các lĩnh vực : chính trị;
kinh tế; văn hoá; xã hội; an ninh- quốc phòng; quản lí nhà nước về đất đai, tài nguyên
thiên nhiên; quản lí nhân dân đến cư trú, sinh sống, hoạt động trên địa bàn xã theo quy
định của pháp luật;…
Uỷ ban xã hoạt động theo cơ chế, nguyên tắc tập trung dân chủ; các thành viên của
uỷ ban được phân công theo trách nhiệm từng cá nhân trong việc tổ chức; điều hành
từng công việc được phân công, phụ trách đảm bảo sự tập trung thống nhất.
* Nhiệm vụ:
UBND xã có nhiệm vụ quản lí nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển
nông thôn, bảo đảm an ninh - công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa
phương; quản lí nhà nước về tổ chức biên chế , đào tạo cán bộ viên chức xã; ban hành
quy chế hoạt động của cơ quan theo chuyên môn.
Trong đó, chủ tịch có nhiệm vụ: đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn
của cơ quan trong việc ban hành, thực hiện các văn bản pháp luật.

Báo Cáo TTCN 01

GVHD:Nguyễn Văn Báu, Nguyễn Văn Thỏa, Phạm Nguyễn Phương Quỳnh

Các phó chủ tịch có trách nhiệm: chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban thực
hiện, giải quyết các công việc cho lãnh đạo.
* Cơ cấu tổ chức của UBND xã Tam Lập:
UBNDxã Tam Lập gồm: Bí thư; Chủ tịch, phó chủ tịch và các cán bộ, nhân viên.
Bí thư, Chủ tịch là người đại diện cao nhất của cơ quan quản lí ở địa phương.
-

Bí...

 

 !"!#$!%&'$&()*+,-./01
23!(4#56789'
 !"#$%&'()*+&,)*-%$!"./00+12*3
*-4/567*8)&)'5/9!"./:/#$%;
<"#$%*8)&/5$%&=-*->?@)AA&6B%A/
@9@9C:/)B&()*D:/&*,/E@@9C06D&/5$%
))F&'G1H)B%ID8& !"./)J*K&*,*L/
@C@9?6D)F&'G1H)B&();
<")F0DM&B)&ND7;EOCPQ))&'&+MRDS:T
6*3;+420+)&U)G$&*,&'4V9PWD@S
9;

)X/)B)FOX%0+12YO,OP+SZQ&'*F0+&,)&DK
125/?C,99?+SZQ12,&=&B[&3D*D7)R,
CE+SZQ**/D,+SZQ*/I,>+SZ;
:;'$<'*3$=>#?@()'&AB,-./01
*Chức năng:
!")F)()\I5B/)B/6)&'7))5.:N))B&'-Q
SD&LQ:Q!",DQD]\2)%^Q\I5B/6):T*X&*D&/D7
&D7D7Q\I5B+0+*L)&'R1D12&*,&'7*-4/!"&=\
*-)A%%5$&Q_
 `4!"&*,&=))L7&a)&$%&'0+)AQ))&/:D7)A
`4*8)%+)3&=&')DM&U)+&':DM)&b)()Q*DT/
&U)3:DM)*8)%+)3%G&')*I4I1N&$%&'&2X&;
* Nhiệm vụ:
 !")FDM:G\I5B/6):T5.:N)\)SL)%&&'DK
3&34I*ID])3&)!+0NT\2)%^&/0+H*-
%Q\I5B/6):T&b)()4D7)L*/&)4,:D7)()!"Q4/
\)L&*,)A)\&=)73;
'*F)A&-))FDM:G*3*2)SDK&'D1&&*,)73
)A)\&':DM)4/&N)DM)):4I%%5$&;

báo cáo chuyên ngành văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo chuyên ngành văn phòng - Người đăng: lethithuhientamlap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
báo cáo chuyên ngành văn phòng 9 10 832