Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo của Havard về tương lai Việt Nam 2011 2020

Được đăng lên bởi thangmit
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3930 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Báo Cáo Của Harvard Về Tương Lai Việt Nam 2011-2020
Lựa chọn Thành công
Bài học từ Đông Á & Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam

Báo cáo của một nhóm giáo sư và chuyên gia thuộc đại học Harvard ( một trong những đại học
tư nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, nằm ở thành phố Cambridge, Massachusetts ) về Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2010 - 2020.
HARVARD UNIVERSITY
JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT
CHƯƠNG TRÌNH CHÂU Á
79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138
Tel: (617) 495-1134 Fax: (617) 495-4948
Tổng quan
Đầu thập niên 1990, Chương trình Việt Nam của Đại học Harvard xuất bản một cuốn sách nhan
đề Theo hướng rồng bay. Mục đích của cuốn sách này là nhằm cung cấp một số khuôn khổ chiến
lược giúp cho việc xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách quan trọng trong bối cảnh kinh
tế của Việt Nam và thế giới lúc bấy giờ. Thế giới đã đổi thay nhiều kể từ khi cuốn sách Theo
hướng rồng bay ra đời. Cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997 đã phơi bày một số điểm
yếu Nn chứa bên trong mô hình phát triển của các nước Đông Á và Đông Nam Á. Quan trọng
hơn, cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu vẫn không ngừng biến chuyển và thay đổi với tốc độ ngày
một nhanh hơn. Tự do hóa thương mại đã thực sự tạo ra thị trường toàn cầu cho các sản phNm
chế tạo và điều này cũng đang xảy ra với các sản phNm dịch vụ. Hai thập kỷ của sáp nhập và mua
bán công ty đã tạo ra những công ty toàn cầu khổng lồ đứng tại đỉnh của chuỗi cung ứng, thâm
nhập sâu vào hệ thống sản xuất của cả nước đã và đang phát triển. Ngày nay, các nước đang phát
triển không thể dựa vào những chiến lược công nghiệp hóa đã từng thành công trong quá khứ mà
phải liên tục đánh giá lại thế vị của mình có tính đến những xu thế thay đổi rất nhanh trong đầu
tư nước ngoài, thị trường tài chính, công nghệ, và nhân khNu.
Về phía mình, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều sau gần 20 năm với thành tích tăng trưởng cao và
rất nhiều người dân Việt Nam đã thoát khỏi cảnh đói nghèo. Với tư cách một quốc gia, Việt Nam
ngày càng nhận được sự nể trọng và có ảnh hưởng ngày càng lớn hơn trong cộng đồng quốc tế.
Có được thành công này một phần là nhờ vào những quyết định sáng suốt của chính phủ trong
việc giải phóng lực lượng sản xuất và hội nhập ngày càng sâu sắc hơn vào nền kinh tế toàn cầu.
Hệ quả tất yếu của những thay đổi chính sách này là nền kinh tế Việt Nam ngày nay đã trở nên

phức tạp hơn rất nhiều, đòi hỏi việc ra chính sách phải hết sức thận trọng và sáng suốt. Thế
nhưng sự “quá tải” trong vai trò của nhà nước v...
Báo Cáo Ca Harvard V Tương Lai Vit Nam 2011-2020
La chn Thành công
Bài hc t Đông Á & Đông Nam Á cho tương lai ca Vit Nam
Báo cáo ca mt nhóm giáo sư chuyên gia thuc đại hc Harvard ( mt trong nhng đại hc
tư ni tiếng nht ca Hoa K, nm thành ph Cambridge, Massachusetts ) v Chiến lược phát
trin kinh tế - xã hi Vit Nam 2010 - 2020.
HARVARD UNIVERSITY
JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT
CHƯƠNG TRÌNH CHÂU Á
79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138
Tel: (617) 495-1134 Fax: (617) 495-4948
Tng quan
Đầu thp niên 1990, Chương trình Vit Nam ca Đại hc Harvard xut bn mt cun sách nhan
đề Theo hướng rng bay. Mc đích ca cun sách này là nhm cung cp mt s khuôn kh chiến
lược giúp cho vic xác định các ưu tiên đưa ra các quyết sách quan trng trong bi cnh kinh
tế ca Vit Nam thế gii lúc by gi. Thế gii đã đổi thay nhiu k t khi cun sách Theo
hướng rng bay ra đời. Cuc khng hong tài chính khu vc năm 1997 đã phơi bày mt s đim
yếu Nn cha bên trong hình phát trin ca các nước Đông Á Đông Nam Á. Quan trng
hơn, cu trúc ca nn kinh tế toàn cu vn không ngng biến chuyn và thay đổi vi tc độ ngày
mt nhanh hơn. T do hóa thương mi đã thc s to ra th trường toàn cu cho các sn phNm
chế to và điu này cũng đang xy ra vi các sn phNm dch v. Hai thp k ca sáp nhp và mua
bán công ty đã to ra nhng công ty toàn cu khng l đứng ti đỉnh ca chui cung ng, thâm
nhp sâu vào h thng sn xut ca c nước đã và đang phát trin. Ngày nay, các nước đang phát
trin không th da vào nhng chiến lược công nghip hóa đã tng thành công trong quá kh
phi liên tc đánh giá li thế v ca mình tính đến nhng xu thế thay đổi rt nhanh trong đầu
tư nước ngoài, th trường tài chính, công ngh, và nhân khNu.
V phía nh, Vit Nam đã thay đổi rt nhiu sau gn 20 năm vi thành tích tăng trưởng cao
rt nhiu người dân Vit Nam đã thoát khi cnh đói nghèo. Vi tư cách mt quc gia, Vit Nam
ngày càng nhn được s n trng nh hưởng ngày càng ln hơn trong cng đồng quc tế.
được thành công y mt phn nh vào nhng quyết định sáng sut ca chính ph trong
vic gii phóng lc lượng sn xut hi nhp ngày càng sâu sc hơn o nn kinh tế toàn cu.
H qu tt yếu ca nhng thay đổi chính sách này nn kinh tế Vit Nam ngày nay đã tr nên
Báo cáo của Havard về tương lai Việt Nam 2011 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo của Havard về tương lai Việt Nam 2011 2020 - Người đăng: thangmit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Báo cáo của Havard về tương lai Việt Nam 2011 2020 9 10 288