Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kiến tập giữa khóa chuyên ngành kinh tế đối ngoại

Được đăng lên bởi giangnguyencmg
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1116 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
---------***--------

BÁO CÁO KIẾN TẬP GIỮA KHÓA
Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CÀ PHÊ
CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 DAKLAK
Họ và tên sinh viên: Phạm Việt Linh
Mã sinh viên: 1201017168
Lớp: K51G – A22
Khóa: K51
Người hướng dẫn khoa học: ThS. Lê Hồng Vân

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2015

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt
ASEAN
CAD
CIF
D/A
D/P

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Association of Southeast

Hiệp hội các quốc gia

Asian Nations

Đông Nam Á

Cash Against Document

Trả tiền lấy chứng từ

Cost, Insurance and
Freight
Document against
Acceptance
Document against
Payment

Nhờ thu chấp nhận chứng
từ
Nhờ thu kèm chứng từ

EU

European Union

Liên minh châu Âu

FOB

Free on Board

-

L/C

Letter of Credit

Thư tín dụng

Search Engine

Tối ưu hóa công cụ tìm

Optimization

kiếm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Trách nhiệm hữu hạn
Chuyển tiền bằng điện
Chuyển tiền bằng điện có

SEO
TCVN
TNHH
T/T
TTR

Telegraphic Transfer
Telegraphic Transfer
Reimbursement

UTZ

UTZ Certified

USD

United States Dollar

bồi hoàn
Tiêu chuẩn quy trình
giám sát nguồn gốc
Đồng đô la Mỹ

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
STT

1

2

3

Tên bảng biểu
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2-9 Daklak

Bảng 1.1: Sơ bộ tình hình trình độ của cán bộ công nhân
viên công ty SIMEXCO Daklak

Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
SIMEXCO Daklak giai đoạn 2011-2013

Trang

5

7

8

Bảng 1.3: Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu mặt hàng cà phê
4

trên tổng doanh thu công ty SIMEXCO DAKLAK giai

9

đoạn 2012-2014
5

6

Bảng 2.1: Kim ngạch và tốc độ phát triển kim ngạch xuất
khẩu cà phê trong giai đoạn 2011–2013
Bảng 2.2: Cơ cấu mặt hàng cà phê xuất khẩu của công ty
giai đoạn 2012-2014

11

13

Đồ thị 2.1: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của công ty tại
7

8

năm thị trường chủ lực trong giai đoạn 2012-2014

Bảng 3.1: Năm doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất
Việt Nam năm 2014

14

22

MỤC LỤC

1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới và phát triển mạnh mẽ của
nước ta hiện nay, hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản đóng một vai
trò hết sức quan trọng. Trong những năm gần đây, cà phê được xem là mặt hàng
nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đóng góp đáng kể vào tỉ trọng kim ngạch
xuất khẩu. Số liệu thống kê từ Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam cho thấy, Việt
Nam hiện là nước có sản lượng cà phê xuất khẩ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
---------***--------
BÁO CÁO KIẾN TẬP GIỮA KHÓA
Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CÀ PHÊ
CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 DAKLAK
Họ và tên sinh viên: Phạm Việt Linh
Mã sinh viên: 1201017168
Lớp: K51G – A22
Khóa: K51
Người hướng dẫn khoa học: ThS. Lê Hồng Vân
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2015
Báo cáo kiến tập giữa khóa chuyên ngành kinh tế đối ngoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kiến tập giữa khóa chuyên ngành kinh tế đối ngoại - Người đăng: giangnguyencmg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Báo cáo kiến tập giữa khóa chuyên ngành kinh tế đối ngoại 9 10 230