Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI XÃ TẢ VAN CHƯ

Được đăng lên bởi Sùng Vư
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TẢ VAN CHƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số:

/BC-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tả Van Chư, ngày

tháng 9 năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm
2014; ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2014
–––––––––––––––––––
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH
TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014.
Năm 2014 là năm tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất
nước và là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 2015 và triển khai thực hiện các Nghị quyết lớn của Ban chấp hành Trung ưởng Đảng
(khoá XI) xác định được nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong 9 tháng đầu năm, UBND xã
đã tập trung chỉ đạo các thôn bản thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.
Dưới sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Huyện uỷ, UBND huyện, sự lãnh đạo
trực tiếp của Đảng uỷ xã, sự chủ động vào cuộc tích cực của ban ngành, đoàn thể và
các thôn bản trong xã đã tranh thủ được sự giúp đỡ của cơ quan tay ngành, tay xã giúp
đỡ, sự vào cuộc của đông đảo nhân dân trên địa bàn vào sản xuất phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời sử dụng có hiểu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vào phát
triển kinh tế - xã hội, duy trì nhịp độ tăng trưởng, các chỉ tiêu KT-XH thực hiện góp
phần cụ thể hoá mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015. kết
quả từng lĩnh vực cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KT - XH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014.
1. Về sản xuất Nông - Lâm nghiệp:
1.1 Trồng trọt:
a). Cung ứng vật tư
- Công tác cung ứng vật tư Nông nghiệp năm 2014 và thực hiện chính sách hỗ
trợ sản xuất Nông nghiệp.
Để đảm bảo cung ứng vật tư Nông nghiệp giống và phân bón đáp ứng kịp thời
vụ cho nhân dân sản xuất vụ mùa năm 2014; UBND xã đã ký kết hợp đồng với Trạm
Vật tư huyện cung ứng đầy đủ giống và phân bón đáp ứng nhu cầu của nhân dân cụ
thể:
- Cung øng vËt t n«ng nghiÖp: ký hîp ®ång vay ph©n tr¶ chËm víi Tr¹m Vật Tư
huyện thùc hiÖn ®îc 153. 550 kg phân bón cho 257 hộ/11 thôn trên địa bàn xã thực
hiện, trong đó L©n thao: 115. 300 kg, NPK: 21.200 kg, Đạm U rê: 17. 050 kg.
- Chương trình hỗ trợ giống mới cho nông dân thuộc chương trình 30a: Giống
lúa VL20: 2.520 kg; Phân bón NPK: 25.200 kg;
- Hỗ trợ nông dân thuộc chương trình bão lũ, thiên tai năm 2013: 900 kg giống
ngô NK 54, số giống và vật tư đã ph¸t cho d©n thực hiện ®¹t 100 %.
1

- Thực hiện chính sách hỗ trợ 100.000đ/1 khầu bằng giống Ngô cho các hộ...
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TẢ VAN CHƯ
–––––––––––
Số: /BC-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tả Van Chư, ngày tháng 9 năm 2014
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm
2014; ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2014
–––––––––––––––––––
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH
TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014.
Năm 2014 năm tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất
nước và là năm th thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2011 -
2015 triển khai thực hiện các Nghị quyết lớn của Ban chấp hành Trung ưởng Đảng
(khoá XI) xác định được nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong 9 tháng đầu năm, UBND xã
đã tập trung chỉ đạo các thôn bản thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.
Dưới sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Huyện uỷ, UBND huyện, sự lãnh đạo
trực tiếp của Đảng uỷ xã, sự chủ động vào cuộc tích cực của ban ngành, đoàn thể
các thôn bản trong xã đã tranh thủ được sự giúp đỡ của cơ quan tay ngành, tay xã giúp
đỡ, sự vào cuộc của đông đảo nhân dân trên địa bàn vào sản xuất phát triển kinh tế -
hội. Đồng thời sử dụng có hiểu qu c nguồn vốn đầu của Nhà ớc vào phát
triển kinh tế - hội, duy trì nhịp độ tăng trưởng, các chỉ tiêu KT-XH thực hiện góp
phần cụ thể h mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015. kết
quả từng lĩnh vực cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KT - XH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014.
1. Về sản xuất Nông - Lâm nghiệp:
1.1 Trồng trọt:
a). Cung ứng vật tư
- Công tác cung ứng vật tư Nông nghiệp m 2014 và thực hiện chính sách hỗ
trợ sản xuất Nông nghiệp.
Để đảm bảo cung ng vật tư Nông nghiệp giống phân bón đáp ứng kịp thời
vụ cho nhân dân sản xuất vụ mùa năm 2014; UBND xã đã kết hợp đồng với Trạm
Vật huyện cung ứng đầy đủ giống phân bón đáp ứng nhu cầu của nhân dân cụ
thể:
- Cung øng vËt t n«ng nghiÖp: hîp ®ång vay ph©n tr¶ chËm víi Tr¹m Vật
huyện thùc hiÖn ®îc 153. 550 kg phân bón cho 257 hộ/11 thôn trên địa bàn thực
hiện, trong đó L©n thao: 115. 300 kg, NPK: 21.200 kg, Đạm U rê: 17. 050 kg.
- Chương trình hỗ trợ giống mới cho nông dân thuộc chương trình 30a: Giống
lúa VL20: 2.520 kg; Phân bón NPK: 25.200 kg;
- Hỗ trợ nông dân thuộc chương trình bão lũ, thiên tai năm 2013: 900 kg giống
ngô NK 54, số giống và vật tư đã ph¸t cho d©n thực hiện ®¹t 100 %.
1
BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI XÃ TẢ VAN CHƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI XÃ TẢ VAN CHƯ - Người đăng: Sùng Vư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI XÃ TẢ VAN CHƯ 9 10 317