Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo ngân lưu

Được đăng lên bởi Quỳnh Nhi Phùng
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4/9/2012

Bài giảng 16

Báo cáo ngân lưu
Đỗ Thiên Anh Tuấn
1

Nội dung
Những vấn đề chung về báo cáo ngân lưu
 Cấu trúc của báo cáo ngân lưu
 Phương pháp lập báo cáo ngân lưu


2

Đỗ Thiên Anh Tuấn

1

4/9/2012

Những vấn đề chung về báo cáo ngân lưu


Những hạn chế của bảng cân đối kế toán là gì?






Trạng thái tiền mặt sv. Lưu chuyển tiền mặt
Tiền được sử dụng cho hoạt động gì? Bao nhiêu?
Tiền được tạo ra từ đâu? Bao nhiêu?

Những hạn chế của báo cáo thu nhập là gì?




Kế toán thực tế phát sinh sv. Kế toán tiền mặt
Tại sao có lợi nhuận mà không có tiền?
Tại sao có tiền mà không có lợi nhuận?

3

Bảng cân đối kế toán của Vinamilk

4

Đỗ Thiên Anh Tuấn

2

4/9/2012

Báo cáo thu nhập của Vinamilk

5

Báo cáo ngân lưu
(Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
Báo cáo tài chính tổng hợp
 Trình bày các dòng lưu chuyển tiền từ những
hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, và
hoạt động tài chính (tài trợ)
 Trong một thời kỳ nhất định
 Ngân lưu ròng = Ngân lưu vào – Ngân lưu ra


6

Đỗ Thiên Anh Tuấn

3

4/9/2012

Mục đích của báo cáo ngân lưu
Cho thấy mối quan hệ giữa lợi nhuận ròng và
ngân lưu ròng của doanh nghiệp
 Tiền mặt đã được chi tiêu như thế nào và được
tạo ra bằng cách nào trong kỳ kinh doanh của
doanh nghiệp
 Doanh nghiệp có trả được nợ ngân hàng, trả
lương cho người lao động, nộp thuế cho nhà
nước hay trả cổ tức cho cổ đông không?


7

Báo cáo ngân lưu cung cấp thông tin gì?
Hoạt động kinh doanh đã tác động đến khả
năng thanh khoản của doanh nghiệp thế nào?
 Mức độ huy động vốn cần thiết để cung cấp cho
doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức độ tăng
trưởng?
 Các hoạt động đầu tư sẽ lấy đi nguồn lực hay sẽ
mang lại tiềm năng tăng trưởng cho doanh
nghiệp?
 Những thay đổi chủ yếu trong họat động tài
chính của doanh nghiệp như thế nào?


8

Đỗ Thiên Anh Tuấn

4

4/9/2012

Hoạt động của doanh nghiệp


Hoạt động kinh doanh





Hoạt động đầu tư





Thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ, thu khác
Chi tiền mua hàng và chi trả dịch vụ, chi phí quản lý

Chi mua sắm tài sản, đầu tư chứng khoán, liên doanh
Thu bán thanh lý tài sản, thu hồi vốn đầu tư

Hoạt động tài trợ




Thu nhận tiền đi vay, nhận tiền góp vốn
Chi trả nợ gốc, hoàn trả tiền góp vốn
Chi trả cổ tức
9

Hãy phân loại ngân lưu cho các hoạt động sau

a) Thanh toán tiền cho người bán

i) Trả tiền bảo hiểm y tế kỳ trước

b) Thu tiền từ việc phát hành cổ phiếu

j) Trả tiền mua bằng sáng chế

c) Thu tiền từ doanh thu tiêu thụ trong kỳ

k) Chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

d) Thu ...
4/9/2012
Đỗ Thiên Anh Tuấn 1
Bài giảng 16
Báo cáo ngân lưu
Đỗ Thiên Anh Tuấn
1
Nội dung
Những vấn đề chung về báo cáo ngân lưu
Cấu trúc của báo cáo ngân lưu
Phương pháp lập báo cáo ngân lưu
2
báo cáo ngân lưu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo ngân lưu - Người đăng: Quỳnh Nhi Phùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
báo cáo ngân lưu 9 10 359