Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Nghiên cứu và phát triển Của WB

Được đăng lên bởi le-binh-lam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
Tóm tắt báo cáo

Thành quả và thách thức
•

•

•

Việt Nam đã đạt được thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế và xã hội. Thành tích phát
triển kinh tế đã giúp nâng cao thu nhập và giảm nghèo, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn
cho nhiều người.
Nhưng hiện nay Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GDP
đã giảm trong bối cảnh quốc tế bớt sôi động hơn. Nguồn tăng trưởng trước đây đang suy
giảm làm tăng nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Việt Nam sẽ phải dựa nhiều
hơn vào việc tăng năng suất lao động thông qua đổi mới sáng tạo. Muốn vậy, Việt Nam
cần cải thiện đáng kể năng lực đổi mới sáng tạo trong nước.
Việt Nam đã mở rộng và đa dạng hoá cơ cấu ngành hàng xuất khẩu, nhưng quá trình
chuyển đổi cơ cấu sang xuất khẩu các mặt hàng và dịch vụ “công nghệ cao”, phức tạp
hơn và có hàm lượng tri thức cao hơn vẫn còn diễn ra khá chậm chạp. Việc mắc kẹt trong
các hoạt động tạo ít giá trị gia tăng đã hạn chế khả năng học hỏi công nghệ và nâng cao
năng lực sáng tạo.

Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: đã đến lúc phải có những hành động hiệu quả
•

•

•

Năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện còn yếu và hệ thống đổi mới
sáng tạo quốc gia còn non trẻ, manh mún. Công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) vẫn
chỉ là hoạt động mang tính thêm thắt trong các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
Mức độ canh tranh ngày càng tăng trên thế giới đòi hỏi phải sớm đầu tư vào việc phát
triển năng lực công nghệ tiên tiến, kể cả hoạt động R&D. Việc nâng cao năng lực đổi mới
sáng tạo trở nên cấp thiết để doanh nghiệp có thể nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn
cầu.
Để đáp ứng đòi hỏi sắp tới, cần đẩy mạnh đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo nhằm tăng cường, hợp lý hoá và điều chỉnh hệ thống đổi mới sáng tạo theo
hướng tập trung hơn vào các doanh nghiệp.
1

Tăng cường quản trị công cho hệ thống đổi mới sáng tạo
•

•

•

•

•

•

Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc đề ra định hướng ưu tiên phát triển kinh tế và
xã hội trong dài hạn, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực phát triển hệ thống đổi mới
sáng tạo, đảm bảo cho các tổ chức nhà nước vận hành tốt và các bộ phận trong hệ thống
đổi mới sáng tạo gắn kết với nhau và tạo ra một chỉnh thể thống nhất. Hiện nay công tác
quản trị hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam còn một số bất cập do thiếu các cam kết,
sự phối hợp và thực hiện chính sách của chính phủ một cách hiệu quả.
Nếu lãnh đạo có tầm nhìn và quyết tâm thực hiện th...
1
Đánh giá Khoa hc, Công ngh và Đi mi sáng to Vit Nam
m tt báo cáo
Thành qu và thách thc
Việt Nam đã đạt được thành tích ấn tượng v phát trin kinh tế và xã hi. Thành tích phát
trin kinh tế đã giúp nâng cao thu nhp và gim nghèo, mang li cuc sng tốt đẹp hơn
cho nhiều người.
Nhưng hiện nay Việt Nam đang đứng trưc ngã r quan trng. Tc đ tăng trưng GDP
đã giảm trong bi cnh quc tế bớt sôi động hơn. Nguồn tăng trưởng trước đây đang suy
gim làm tăng nguy rơi vào “by thu nhp trung bình”. Vit Nam s phi da nhiu
hơn vào việc tăng năng suất lao động thông qua đổi mi sáng to. Mun vy, Vit Nam
cn ci thiện đáng kể ng lc đổi mi sáng to trong nước.
Vit Nam đã m rng và đa dạng hoá cơ cấu ngành hàng xut khu, nhưng quá trình
chuyển đổi cơ cấu sang xut khu các mt hàng và dch vcông ngh cao”, phc tp
hơn và có hàm lượng tri thc cao hơn vẫn còn din ra khá chm chp. Vic mc kt trong
các hoạt động to ít giá tr gia tăng đã hn chế kh năng hc hi công ngh và nâng cao
năng lực sáng to.
Đổi mi sáng to Vit Nam: đã đến lúc phi có nhng hành đng hiu qu
Năng lc khoa hc, công ngh và đi mi sáng to hin còn yếu và h thống đổi mi
sáng to quc gia còn non tr, manh mún. Công tác nghiên cu và phát trin (R&D) vn
ch là hoạt động mang tính thêm tht trong các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
Mc đ canh tranh ngày càng tăng trên thế gii đòi hỏi phi sớm đầu tư vào vic phát
trin năng lực công ngh tiên tiến, k c hoạt động R&D. Vic nâng cao năng lực đi mi
sáng to tr nên cp thiết để doanh nghip có th nâng cao v thế trong chui giá tr toàn
cu.
Để đáp ứng đòi hỏi sp ti, cn đẩy mnh đầu tư vào khoa hc, công ngh đổi mi
sáng to nhm tăng cưng, hợp lý hoá và điều chnh h thống đổi mi sáng to theo
hướng tập trung hơn vào các doanh nghiệp.
Báo cáo Nghiên cứu và phát triển Của WB - Trang 2
Báo cáo Nghiên cứu và phát triển Của WB - Người đăng: le-binh-lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo Nghiên cứu và phát triển Của WB 9 10 643