Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo phát triển Việt Nam2012

Được đăng lên bởi Mèo Mộng Mơ
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

25 năm chính sách Đổi mới
Đúng thời điểm này cách đây 25 năm, Đại hội Đảng lần thứ
VI họp nhằm …nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự
thật và nói rõ sự thật… và nêu rõ … các chủ trương, chính
sách phải tuân theo nguyên tắc chỉ đạo: giải phóng mọi
năng lực sản xuất xã hội … nhằm phát triển mạnh mẽ lực
lượng sản xuất (của nước ta).
Có lẽ rất ít thành viên tham dự Đại hội Đảng khi đó biết rằng
họ đang viết lên một trong kịch bản chuyển đổi nền kinh tế
từ kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường thành công nhất
mà thế giới từng chứng kiến…
Nguồn: 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2005), Nhà xuất bản Thế Giới.
2

Các yếu tố mang lại thành công ban đầu

1) Khác biệt về
xuất phát
điểm

2) Cách tiếp cận
tuần tự, từ dưới
lên

3) Cải cách
chính sách và
Cơ cấu Khuyến
khích

4) Dùng cam
kết với quốc tế
để định hình
cải cách trong
nước

5) Vai trò của
nguồn nhân lực,
tinh thần doanh
nghiệp và hệ
thống Đảng-Nhà
3
nước

Thay đổi, Thách thức và Trở ngại

1) Năng suất giảm
sút

2) Bất ổn kinh tế vĩ
mô

3) Phát triển manh
mún và sức ì thể chế
4

Cấu trúc của Báo cáo VDR 2012
Để hiểu rõ hơn về những vấn đề mang tính cơ
cấu của Việt Nam, có thể bắt đầu bằng phân tích
đơn giản về tình hình sở hữu, phân bổ và sử dụng
nguồn vốn
 Sở hữu vốn. Nguồn vốn ở Việt Nam có thuộc về những người có thể
đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất hay không? (Chương 2)
 Phân bổ vốn. Chủ sở hữu vốn có phân bổ cho những ngành có lợi
ích kinh tế và xã hội cao nhất hay không? (Chương 3)
 Sử dụng vốn. Khi vốn được phân bổ cho một ngành hay một doanh
nghiệp nào đó, nó có được khai thác một cách hiệu quả hay không?
(Chương 4)
 Bài trình bày này chỉ thảo luận các kết quả nghiên cứu từ Chương 2
và Chương 3
5

6

Đặc điểm của các DNNN
(1) Quy mô lớn nhưng tầm quan trọng giảm dần

Mặc dù số DNNN đang giảm dần, số lượng tuyệt đối vẫn rất cao. Năm 2009, 175
DNNN mới được thành lập ở cấp trung ương.

7

Đặc điểm của các DNNN
(1) Quy mô lớn nhưng tầm quan trọng giảm dần

Tầm quan trọng của DNNN giảm dần còn thể hiện qua hiện tượng liên tục giảm dần tỷ
lệ sử dụng các yếu tố đầu vào
8

Đặc điểm của các DNNN
(2) Mối liên hệ giữa DNNN và các ngân hàng
Trong năm năm
qua, số các ngân
hàng cổ phần có
vốn sở hữu nhà
nước đang tăng dần
lên .

Có mối tương quan
thuận giữa cấu trúc sở
hữu của các ngân hàng
với tỷ lệ cho vay đối
với khu vực DNNN

9

Đặc điểm của các DNNN
(3) Hoạt động trong nhiều ngành chiến lược cũng như thương mại

Mặc dù sở hữu nhà nước đang giảm đi, Nhà nước vẫn không chỉ kiểm soá...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo phát triển Việt Nam2012 - Người đăng: Mèo Mộng Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo phát triển Việt Nam2012 9 10 799