Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quy hoạch kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020

Được đăng lên bởi hungtu
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2001 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Quy ho¹ch kinh tÕ - x· héi miÒn T©y tØnh NghÖ An ®Õn n¨m 2020.

Phần mở đầu
Miền Tây tỉnh Nghệ An gồm 11 huyện, thị xã miền núi (Kỳ Sơn, Tương
Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ
Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hoà) với tổng diện tích tự nhiên là
13.748,07 km2 chiếm 83,36% diện tích toàn tỉnh. Có 244 xã miền núi, 80 xã đặc
biệt khó khăn, 27 xã có chung đường biên giới với 419,5 km đường biên giới
Việt- Lào, có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), cửa khẩu quốc gia
Thanh Thuỷ (huyện Thanh Chương), cửa khẩu quốc gia Thông Thụ (huyện Quế
Phong). Dân số toàn vùng 1.067.000 người, chiếm 36,5% dân số toàn tỉnh; đồng
bào dân tộc thiểu số có 41 vạn người, chiếm 28,4% dân số vùng miền núi, có
25.216 hộ còn du canh du cư với 151.623 nhân khẩu.
Là vùng có tiềm năng lớn về quỹ đất, tài nguyên rừng, khoáng sản để phát
triển và mở rộng sản xuất nông- lâm nghiệp, khai khoáng sản gắn với công
nghiệp chế biến trên quy mô lớn. Đồng bào các dân tộc miền núi có truyền
thống đoàn kết, yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền
các cấp. Để phát huy các tiềm năng, lợi thế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo an ninh, quốc phòng của miền Tây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây đến năm 2010 tại Quyết định số
147/QĐ - TTg. Thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An,
trong những năm qua vùng miền Tây đã được quan tâm đầu tư, nhờ vậy kinh tế
tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, tỷ
lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, cơ sở hạ tầng được nâng cấp và đầu tư xây
dựng mới.
Tuy nhiên, đến nay miền Tây Nghệ An vẫn là vùng nghèo, có điểm xuất
phát thấp, điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ đói nghèo cao
chiếm 40,16% (cả tỉnh 27,14% theo chuẩn mới), các huyện núi cao: Kỳ Sơn
86%, Tương Dương 80,13%, Con Cuông 50,07%, Quỳ Châu 52,81%, Quế
Phong 59,51%. Trình độ dân trí thấp, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật
vừa yếu lại vừa thiếu, nhất là cán bộ thôn bản. Tình hình an ninh biên giới còn
nhiều tiềm ẩn phức tạp, là địa bàn xung yếu của tuyến biên giới Việt- Lào, hoạt
động của tàn quân phỉ trên đất bạn, tình trạng buôn bán, vận chuyển ma tuý vẫn
diễn ra ngày một phức tạp….
Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội miền Tây đảm bảo bền
vững, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển các ngành thì việc quy
hoạch phát...
Quy ho¹ch kinh tÕ - x· héi miÒn T©y tØnh NghÖ An ®Õn n¨m 2020.
Phần mở đầu
Miền Tây tỉnh Nghệ An gồm 11 huyện, thị miền núi (Kỳ Sơn, Tương
Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ
Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn thị Thái Hoà) với tổng diện ch tự nhiên
13.748,07 km
2
chiếm 83,36% diện tích toàn tỉnh. Có 244 xã miền núi, 80 xã đặc
biệt khó khăn, 27 chung đường biên gii với 419,5 km đường biên giới
Việt- Lào, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), cửa khẩu quốc gia
Thanh Thuỷ (huyện Thanh Chương), cửa khẩu quốc gia Thông Thụ (huyện Quế
Phong). Dân số toàn vùng 1.067.000 người, chiếm 36,5% dân số toàn tỉnh; đồng
bào dân tộc thiểu s 41 vạn người, chiếm 28,4% dân số vùng miền núi,
25.216 hộ còn du canh du cư với 151.623 nhân khẩu.
Là vùng có tiềm năng lớn về quỹ đất, tài nguyên rừng, khoáng sản để phát
triển mở rộng sản xuất nông- lâm nghiệp, khai khoáng sản gắn với công
nghiệp chế biến trên quy lớn. Đồng bào các dân tộc miền núi truyền
thống đoàn kết, yêu nước, tin tưởng vào s lãnh đạo của Đảng chính quyền
các cấp. Để phát huy các tiềm năng, lợi thế, góp phần phát triển kinh tế - hội,
đảm bảo an ninh, quốc phòng của miền Tây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
đề án phát triển kinh tế - hội vùng miền Tây đến năm 2010 tại Quyết đnh số
147/QĐ - TTg. Thực hiện đề án phát triển kinh tế - hội miền Tây Nghệ An,
trong những năm qua vùng miền Tây đã được quan tâm đầu tư, nhờ vậy kinh tế
tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, tỷ
lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, sở hạ tầng được nâng cấp đầu xây
dựng mới.
Tuy nhiên, đến nay miền Tây Nghệ An vẫn vùng nghèo, điểm xuất
phát thấp, điều kiện kinh tế- hội còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ đói nghèo cao
chiếm 40,16% (cả tỉnh 27,14% theo chuẩn mới), c huyện núi cao: Kỳ Sơn
86%, Tương Dương 80,13%, Con Cuông 50,07%, Quỳ Châu 52,81%, Quế
Phong 59,51%. Trình độ dân trí thấp, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật
vừa yếu lại vừa thiếu, nhất cán bộ thôn bản. Tình hình an ninh biên giới còn
nhiều tiềm ẩn phức tạp, địa bàn xung yếu của tuyến biên giới Việt- Lào, hoạt
động của tàn quân phỉ trên đất bạn, tình trạng buôn bán, vận chuyển ma tuý vẫn
diễn ra ngày một phức tạp….
Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế- hội miền Tây đảm bảo bền
vững, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển các ngành thì việc quy
hoạch phát triển kinh tế- xã hội miền Tây đến năm 2020 là rất cần thiết.
Các căn cứ lập quy hoạch:
- Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 147/2005/QĐ.TTg của
Thủ tướng chính phủ; Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- hội miền
Tây tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2011- 2015, có tính đến năm 2020.
- Tiềm năng, thế mạnh của miền Tây yêu cầu phải định hướng một
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
- Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 01/7/2004 của BChính trị về phương
hướng phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du
§¬n vÞ x©y dùng: §oµn §iÒu tra Quy ho¹ch L©m nghiÖp , th¸ng 10 n¨m
2010.
1
Báo cáo quy hoạch kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo quy hoạch kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020 - Người đăng: hungtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Báo cáo quy hoạch kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020 9 10 138