Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo sổ sách

Được đăng lên bởi Lan Hoang
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo sổ sách

Nguyễn Thị Thu Hà

GVDH:

BÁO CÁO SỔ SÁCH
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN
TRUNG
1. Quá trình hình thành và phát triển.
- Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) là đơn vị thành viên của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam, tiền thân là Xí nghiệp Sửa chữa Cơ Điện thuộc Công
ty Điện lực 3. Được thành lập theo Quyết định số 207/NL/TCCB ngày
22/4/1987 của Bộ Năng lượng với nhiệm vụ sửa chữa các thiết bị điện, lưới
điện, máy công cụ; gia công chế tạo phụ kiện cơ khí; thí nghiệm và hiệu chỉnh
các loại thiết bị điện.

-

Năm 2005 Bộ Công nghiệp có quyết định số 3146/QĐ-BCN về việc phê
duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Cơ Điện thành công ty cổ phần, và
CEMC chính thức được thành lập vào tháng 02 năm 2006.

-

Từ tháng 9 năm 2008, Công ty mở rộng quy mô tổ chức với sự ra đời của 5
chi nhánh, đồng thời liên kết với đối tác nước ngoài thành lập công ty liên
doanh phát triển sản xuất và cung cấp các thiết bị điện lực.

2. Lĩnh vực hoạt đông
Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực như : Sản xuất, hoạt đông thương
mại và cung cấp dịch. Trong đó
Hoạt động sản xuất bao gồm : Sản xuất các loại xà, cột thép, các loại tủ
bảng điện, hộp bảo vệ thiết bị điện, các cấu kiện, sản phẩm cơ khí thuỷ điện, thuỷ
lợi Sản xuất, sửa chữa các thiết bị điện, máy biến áp, các sản phẩm bằng vật liệu
Composite, Sửa chữa, phục hồi, cân bằng các chi tiết động cơ đốt trong cỡ lớn:
trục cơ, xilanh, cánh quạt… Mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện phân, sơn tĩnh điện.
Hoạt động dịch vụ bao gồm : Tư vấn, đầu tư xây dựng và xây lắp các công
trình viễn thông công cộng, Dịch vụ khách sạn, kinh doanh bất động sản, kinh
doanh vận tải hàng, xếp dỡ hàng hoá, kinh doanh xe ô tô, rơ-mooc và phụ tùng
thay thế; dịch vụ cho thuê xe ô tô, bảo dưỡng sửa chữa xe có động cơ.
Thương mại: Kinh doanh xuất nhập khẩu các vật tư, thiết bị thuộc lĩnh vực
cơ khí và điện lực, Thí nghiệm thiết bị điện, siêu âm kiểm tra vật liệu kim loại.
Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị cơ khí thuỷ công cho các công trình thuỷ điện
SVTT. Hoàng Thị Hương Lan- lớp 36K06.3

Page

Báo cáo sổ sách

GVDH:

Nguyễn Thị Thu Hà

và các kết cấu cơ khí khác. Thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí cho các công
trình nhiệt điện.
3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận trong công ty
a. Cơ cấu tổ chức của đơn vị được mô tả bằng sơ đồ dưới đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÒNG
TAÌ CHÍNH- KẾ TOÁN
P1

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ KẾT CẤU

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG...
Báo cáo sổ sách GVDH:
Nguyễn Thị Thu Hà



 !"#$%&''%&'#'(&')(*'"##$+,&
- Công ty Cổ phần Điện Miền Trung (CEMC) đơn vị thành viên của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam, tiền thân nghiệp Sửa chữa Điện thuộc Công
ty Điện lực 3. Được thành lập theo Quyết định số 207/NL/TCCB ngày
22/4/1987 của Bộ Năng ợng với nhiệm vụ sửa chữa các thiết bị điện, lưới
điện, máy ng cụ; gia công chế tạo phụ kiện khí; thí nghiệm hiệu chỉnh
các loại thiết bị điện.
- Năm 2005 B Công nghiệp quyết định số 3146/QĐ-BCN về việc phê
duyệt phương án chuyển nghiệp Điện thành công ty cổ phần,
CEMC chính thức được thành lập vào tháng 02 năm 2006.
- Từ tháng 9 năm 2008, Công ty mở rộng quy tổ chức với sự ra đời của 5
chi nhánh, đồng thời liên kết với đối tác nước ngoài thành lập công ty liên
doanh phát triển sản xuất và cung cấp các thiết bị điện lực.
-.&')/0'12#34&5
Công ty hoạt động trên nhiều nh vực như : Sản xuất, hoạt đông thương
mại và cung cấp dịch. Trong đó
Hoạt động sản xuất bao gồm : Sản xuất các loại xà, cột thép, các loại tủ
bảng điện, hộp bảo vệ thiết bị điện, các cấu kiện, sản phẩm khí thuỷ điện, thuỷ
lợi Sản xuất, sửa chữa c thiết bị điện, máy biến áp, các sản phẩm bằng vật liệu
Composite, Sửa chữa, phục hồi, cân bằng các chi tiết động đốt trong cỡ lớn:
trục cơ, xilanh, cánh quạt… Mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện phân, sơn tĩnh điện.
Hoạt động dịch vụ bao gồm : vấn, đầu xây dựng xây lắp các công
trình viễn thông công cộng, Dịch vụ khách sạn, kinh doanh bất động sản, kinh
doanh vận tải hàng, xếp dỡ hàng hoá, kinh doanh xe ô tô, rơ-mooc phụ tùng
thay thế; dịch vụ cho thuê xe ô tô, bảo dưỡng sửa chữa xe có động cơ.
Thương mại: Kinh doanh xuất nhập khẩuc vật tư, thiết bthuộc lĩnh vực
khí điện lực, Thí nghiệm thiết bị điện, siêu âm kiểm tra vật liệu kim loại.
Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị cơ khí thuỷ công cho các công trình thuỷ điện
SVTT. Hoàng Thị Hương Lan- lớp 36K06.3 Page
Báo cáo sổ sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo sổ sách - Người đăng: Lan Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo sổ sách 9 10 484