Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ SAU BA NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Được đăng lên bởi Hoang Hong
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 4574 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BÁO CÁO

TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ SAU BA NĂM
VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Hà Nội
Tháng 5 năm 2010

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................1
Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ......................................................1
Tình hình Việt Nam thực hiện các cam kết WTO.......................................................3
Tình hình các nước thực hiện các cam kết đối với Việt Nam .....................................8
Bối cảnh kinh tế thế giới và phản ứng chính sách của Việt Nam ...............................9
Các kênh tác động chủ yếu..........................................................................................1
Hội nhập kinh tế quốc tế..........................................................................................1
Khủng hoảng tài chính thế giới ...............................................................................6
Phản ứng chính sách của Chính phủ.......................................................................6
Mục tiêu, kết cấu và phạm vi của Báo cáo..................................................................7
PHẦN THỨ NHẤT ..........................................................................................................8
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ...............................8
1. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ .......................................................................................8
1.1. Đánh giá chung.....................................................................................................8
1.2. Tác động tới các ngành.......................................................................................10
1.2.1. Tỷ lệ bảo hộ thực tế .....................................................................................10
1.2.2. Nông-lâm nghiệp, thủy sản..........................................................................11
1.2.3. Công nghiệp – xây dựng..............................................................................15
1.2.4. Dịch vụ.........................................................................................................17
1.3. Tác động tới các yếu tố bên tiêu dùng của GDP ................................................18
1.4. Các khu vực kinh tế theo hình thức sở hữu ........................................................20
2. XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ................
B K HOCH VÀ ĐẦU TƯ
BÁO CÁO
TÁC ĐỘNG CA HI NHP KINH T QUC T
ĐỐI VI NN KINH T SAU BA NĂM
VIT NAM GIA NHP WTO
Hà Ni
Tháng 5 năm 2010
BÁO CÁO TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ SAU BA NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ SAU BA NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP WTO - Người đăng: Hoang Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
BÁO CÁO TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ SAU BA NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 9 10 146