Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tác động xuất khẩu dệt may

Được đăng lên bởi Lê Cẩm Nhung
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1397 lần   |   Lượt tải: 3 lần
VIỆT NAM THAM GIA WTO VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG
MẠI TỰ DO (FTA):
Hàm ý đối với xuất khẩu hàng dệt may
(Báo cáo cuối cùng)

Người thực hiện: Nguyễn Anh Dương
Đặng Phương Dung

Báo cáo này thực hiện theo yêu cầu của Dự án “Hỗ trợ xúc tiến thương mại và
phát triển xuất khẩu tại Việt Nam – VIE/61/94”
Cục Xúc tiến thương mại
Bộ Công Thương

1

MỤC LỤC
I.
II.

Giới thiệu chung
44
Cam kết thương mại của Việt Nam về dệt may trong các hiệp định thương mại
55
A. WTO và các hiệp định có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngành dệt may
55
B. Cam kết thuế quan của một số thị trường chính
1010
C. Quyền lợi và nghĩa vụ cam kết của ngành dệt may Việt Nam
1212
III.
Xuất khẩu hàng dệt may: Hiện trạng và triển vọng
1515
A. Xuất khẩu hàng dệt may và vai trò trong thời gian qua, đặc biệt từ khi gia
nhập WTO
1515
B. Một số phân tích đối với ngành dệt may của Việt Nam
1818
C. Tiếp cận các thị trường xuất khẩu chính trong thời gian tới 2121
D. Đánh giá về tiềm năng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam
2424
E. Vai trò của Chính phủ và Hiệp hội trong quá trình phát triển ngành dệt may
nói chung và xúc tiến xuất khẩu hàng dệt may nói riêng 2727
1. Các biện pháp chung
2727
2. Các biện pháp trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh
tế toàn cầu 3030
IV. Các vấn đề đối với xuất khẩu dệt may của Việt Nam 3131
V.
Kết luận và khuyến nghị 3737
A. Kết luận 3737
B. Khuyến nghị
3838
C. Đề xuất một số chương trình hành động
4141
Tài liệu tham khảo 4443

2

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Thuế suất nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc của một số thị trường chính, 20062008.............................................................................................................1111
Bảng 2: Thuế nhập khẩu cam kết (trung bình) khi gia nhập WTO..........................1313
Bảng 3: Tỷ lệ bảo hộ thực tế của các ngành dệt may (%)........................................1414
Bảng 4: Tình hình xuất nhập khẩu hàng dệt may, 2000-2008.................................1717
Bảng 5: Trần thuế suất nhập khẩu cam kết cuối cùng của một số thị trường chính2222
Bảng 6: Thuế suất (kết hợp) của Nhật Bản đối với hàng dệt may nhập khẩu từ Việt
Nam.............................................................................................................2323
Bảng 7: Bảng số liệu và dự báo tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu dệt may của
Việt Nam giai đoạn 2006-2013...................................................................2525
Bảng 8: Cân đối nhu cầu đối với một số nguyên phụ liệu dệt may trong giai đoạn
2005-2020...
VIỆT NAM THAM GIA WTO VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG
MẠI TỰ DO (FTA):
Hàm ý đối với xuất khẩu hàng dệt may
(Báo cáo cuối cùng)
Người thực hiện: Nguyễn Anh Dương
Đặng Phương Dung
Báo cáo này thực hiện theo yêu cầu của Dự án “Hỗ trợ xúc tiến thương mại và
phát triển xuất khẩu tại Việt Nam – VIE/61/94”
Cục Xúc tiến thương mại
Bộ Công Thương
1
Báo cáo tác động xuất khẩu dệt may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tác động xuất khẩu dệt may - Người đăng: Lê Cẩm Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Báo cáo tác động xuất khẩu dệt may 9 10 397