Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi vichinhanhthoi6
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm 2012

MỤC LỤC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY ............. 2
NĂM 2011 ...................................................................................................................................... 2
Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 ................................................................................... 2
Kế hoạch kinh doanh 2012 và định hướng chiến lược 2012 – 2016 .......................................... 8
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011...................................... 11
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ........................................................................................... 14
BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ........................................................................................................ 18
1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm
soát về hoạt động năm 2011 ..................................................................................................... 18
2. Phân phối lợi nhuận năm 2011 .......................................................................................... 18
3. Kế hoạch năm 2012 và định hướng 2012 - 2016 ............................................................... 19
4. Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2012.......................................................................... 21
5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012............................................................... 21
6. Sửa điều lệ.......................................................................................................................... 21
7. Bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 - 2016 ...................................................................... 21

1

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
NĂM 2011
Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011
Về doanh thu & lợi nhuận
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao:
Năm 2011, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp
nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, khủng hoảng nợ công diễn ra
ở một số nước châu Âu, giá dầu mỏ và giá một số nguyên vật liệu chủ yếu tăng cao.
Tại Việt Nam, lạm phát tăng cao lên 18,58%, tăng trưởng GDP giảm xuống, ước
tính chỉ ở mức 5,89% so với mức năm 6,78% của năm 2010, mặt bằng lãi suất cao
gây áp lực cho sản xuất và đời sống dân cư.
Là một doanh nghiệp có sản phẩm ph...
CÔNG TY C PHN SA VIT NAM
VINAMILK
TÀI LIU
ĐẠI HI ĐNG C ĐÔNG THƯNG NIÊN
Năm 2012
báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tài chính - Người đăng: vichinhanhthoi6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
báo cáo tài chính 9 10 497