Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi Hien Xôily
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty TNHH thương mại và đầu tư Cánh Hải Âu
Số 4 ngõ 144 Lê Công Thanh - Phủ Lý - Hà Nam

Mẫu số: B09-DNN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2014
I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH một thành viên
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ, thương mại
3. Tổng số công nhân viên và người lao động: 20 người
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Trong năm vừa qua do ảnh
hưởng khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp cũng chịu không nhiều khó khăn, Chi phí phục vụ bán hàng tăng cao nhằm tiêu thụ
sản phẩm
II - Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
1. Kỳ kế toán năm: Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2013
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND
3. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
4. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung_ Kế toán máy
5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân cuối kỳ
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Kê khai thường xuyên
6. Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: Khấu hao theo đường thẳng
7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí tài chính
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
10. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái:
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng dịch vụ được ghi nhận khi công ty đã chuyển giao
phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang người mua; Công ty không còn nắm giữ
quyền kiểm soát hàng hóa; Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

III - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
01. Tiền và tương đương tiền
Chỉ tiêu

Cuối năm

- Tiền mặt
- Tiền gửi Ngân hàng
- Tương đương tiền
Cộng

Đầu năm

539.422.955

512.736.672

16.797.459

5.939.459

556.220.414

518.676.131

02. Hàng tồn kho
Chỉ tiêu

Cuối năm

- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
Cộng

Đầu năm

28.398.938

28.398.938

5.538.816.737

5.133.828.284

5.567.215.675

5.162.227.222

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có):

03. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Khoản mục

Nhà cửa,
vật kiến
trúc

Máy móc
thiết bị

Phư...
Mẫu số: B09-DNN
Công ty TNHH thương mại và đầu tư Cánh Hải Âu
Số 4 ngõ 144 Lê Công Thanh - Phủ Lý - Hà Nam
1/5
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2014
I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH một thành viên
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ, thương mại
3. Tổng số công nhân viên và người lao động: 20 người
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Trong năm vừa qua do ảnh
hưởng khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp cũng chịu không nhiều khó khăn, Chi phí phục vụ bán hàng tăng cao nhằm tiêu thụ
sản phẩm
II - Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
1. Kỳ kế toán năm: Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2013
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND
3. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
4. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung_ Kế toán máy
5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân cuối kỳ
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Kê khai thường xuyên
6. Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: Khấu hao theo đường thẳng
7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí tài chính
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
10. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái:
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng dịch vụ được ghi nhận khi công ty đã chuyển giao
phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang người mua; Công ty không còn nắm giữ
quyền kiểm soát hàng hóa; Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
III - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
01. Tiền và tương đương tiền
Chỉ tiêu
Cuối năm
Đầu năm
- Tiền mặt
539.422.955
512.736.672
- Tiền gửi Ngân hàng
16.797.459
5.939.459
- Tương đương tiền
Cộng
556.220.414
518.676.131
02. Hàng tồn kho
Chỉ tiêu
Cuối năm
Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
28.398.938
28.398.938
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
5.538.816.737
5.133.828.284
- Hàng gửi đi bán
Cộng
5.567.215.675
5.162.227.222
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có):
03. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Khoản mục
Nhà cửa,
vật kiến
trúc
Máy móc
thiết bị
Tài sản cố
định hữu
hình khác
Tổng cộng
Thiết bị
dụng cụ
quản lý
(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Báo cáo tài chính - Trang 2
Báo cáo tài chính - Người đăng: Hien Xôily
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo tài chính 9 10 855