Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính công ty Vinamilk năm 2010

Được đăng lên bởi Linh Kyu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
ðịa chỉ: 184-186-188 Nguyễn ðình Chiểu – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

CHÍNH THỨC
22 - 01 – 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỪ NGÀY 01/01/2010 ðẾN NGÀY 31/12/2010
(DẠNG ðẦY ðỦ)

TP Hồ Chí Minh, tháng 01 - 2011

1

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
ðịa chỉ: 184-186-188 Nguyễn ðình Chiểu – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

NỘI DUNG
Trang

BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN

03

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH

07

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

08

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10

2

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
ðịa chỉ: 184-186-188 Nguyễn ðình Chiểu – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN
(Dạng ñầy ñủ)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
MẪU SỐ B 01a-DN
ðơn vị tính : VNð
TÀI SẢN
1

Mã
số
2

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)

100

I. Tiền và các khoản tương ñương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương ñương tiền

110
111
112

II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn

120

1. ðầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*)

Thuyết
minh
3

Số cuối năm

Số ñầu năm

4

5

5.804.397.860.378

5.050.274.123.753

V.1

234.843.207.079
234.843.207.079
-

415.417.916.497
365.417.916.497
50.000.000.000

V.2

2.092.259.762.292

2.314.253.566.692

121
129

2.162.917.431.792
(70.657.669.500)

2.400.760.431.792
(86.506.865.100)

III. Các khoản phải thu
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng
xây dựng

130
131
132
133
137

1.119.075.135.003
595.420.415.184
340.411.981.006
-

753.498.136.776
535.004.731.296
137.378.435.309
-

5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ñòi (*)

138
139

V.4
V.5

183.818.883.488
(576.144.675)

81.757.731.624
(642.761.453)

IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

140
141
149

V.6
V.7

2.272.650.052.063
2.276.752.660.978
(4.102.608.915)

1.280.773.657.392
1.287.882.946.842
(7.109.289.450)

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT ñược khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
5. Tài sản ngắn hạn khác

150
151
152
154
158

85.569.703.941
37.892.633.665
15.992.818.623
31.684.251.653

286.330.846.396
21.075.063.403
37.343.494.342
226.000.000.000
1.912.288.651

V.3

V.8
V.9

3

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
ð...
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
ðịa ch: 184-186-188 Nguyn ðình Chiu – Qun 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
1
CHÍNH THC
22 - 01 – 2011
CÔNG TY C PHN SA VIT NAM
VINAMILK
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
T NGÀY 01/01/2010 ðẾN NGÀY 31/12/2010
(DNG ðẦY ðỦ)
TP H Chí Minh, tháng 01 - 2011
Báo cáo tài chính công ty Vinamilk năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính công ty Vinamilk năm 2010 - Người đăng: Linh Kyu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Báo cáo tài chính công ty Vinamilk năm 2010 9 10 108