Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013

Được đăng lên bởi Kin Jun
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHÍNH THỨC
28 - 01 - 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2013
TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY 31/12/2013
(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

TP Hồ Chí Minh, tháng 01 - 2014

1

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

NỘI DUNG

Trang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

03

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

07

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

08

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

10

2

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

TÀI SẢN

Mã số

Thuyết
minh

1

2

3

MẪU SỐ B01-DN/HN
Đơn vị tính : VNĐ
HỢP NHẤT
Số cuối năm
4

Số đầu năm
5

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền

100
110
111
112

VI.1

2.745.645.325.950
1.394.534.283.673
1.351.111.042.277

1.252.120.160.804
852.120.160.804
400.000.000.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

120
121
129

VI.2

4.167.317.622.318
4.313.292.575.718
(145.974.953.400)

3.909.275.954.492
4.039.304.630.112
(130.028.675.620)

III. Các khoản phải thu
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng
xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

130
131
132
133

2.728.421.414.532
1.894.721.027.784
423.820.755.014
-

2.246.362.984.001
1.269.841.759.012
576.619.318.260
-

-

-

VI.4
VI.5

417.266.719.643
(7.387.087.909)

403.754.490.615
(3.852.583.886)

IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

140
141
149

VI.6
VI.7

3.217.483.048.888
3.227.859.954.432
(10.376.905.544)

3.472.845.352.518
3.476.300.517.903
(3.455.165.385)

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác

150
151
152
154
158

160.062.715.750
129.708.362.747
25.468.115.542
5.362.800
4.880.874.661

230.005.737.148
72.343.567.654
154.118...
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
1
CHÍNH THỨC
28 - 01 - 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2013
TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY 31/12/2013
(DẠNG ĐẦY ĐỦ)
TP Hồ Chí Minh, tháng 01 - 2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 - Người đăng: Kin Jun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 9 10 370