Ktl-icon-tai-lieu

BÁo cáo tài chính Vinamilk năm 2013

Được đăng lên bởi Lương Như Yến
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO CẬP NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
TRIỂN VỌNG NGÀNH KHẢ QUAN – CÔNG TY CÓ VỊ THẾ LỚN

VNM [HSX]

OUTPERFORM

Giá mục tiêu

159.000 VNĐ/cp

THÔNG TIN CỔ PHIÊU
Giá (21/08/2013)

VNĐ

146.000

%

8,9%

Vốn hóa thị trường

Tỷ đồng

121.690

Số cp lưu hành

Triệu cp

833,5

Free-Float

Triệu cp

333,4

Giá trị công ty

Tỷ đồng

124.960

%

2,10%

Chênh lệch **

Diễn biến (30 ngày)
KLGD trung bình (30 ngày)

CP

Ngành nghề

268.497

Thực phẩm

** Sự khác biệt giữa giá thị trường và giá mục tiêu

Tháng 08/2013

Chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu CTCP Sữa Việt Nam (HSX:
VNM), căn cứ trên kết quả ấn tượng mà Vinamilk đã đạt được trong thời gian qua và
triển vọng tiếp tục tăng trưởng khả quan trong tương lai của Công ty. Hai nhà máy mới sẽ
gia tăng năng lực sản xuất thêm 50%, và Vinamilk sẽ có thể duy trì được mức tăng
trưởng cao nhờ vào vị thế, triển vọng của ngành sữa Việt Nam cũng như mở rộng các thị
trường xuất khẩu. Với giá giao dịch 146.000 đồng/cp ngày 21/8, PE forward ở mức 17,8
lần tính trên EPS dự kiến của 2013 là 8.187 đồng và sẽ là 16,1 lần trên EPS dự báo 2014.
Tại mức giá hiện nay, VNM không nhiều hấp dẫn trong ngắn hạn nhưng là một cổ phiếu
được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm do đó với thông tin sẽ mở room nước ngoài
có thể tạo thêm động lực tăng trưởng về giá đối với cổ phiếu VNM trong ngắn hạn.
Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh. Theo kế hoạch năm 2013,
Vinamilk đặt mục tiêu tăng doanh thu 20% và lợi nhuận ở mức 7%. Trong 6 tháng đầu
năm 2013, doanh thu tăng trưởng không được như kỳ vọng chỉ đạt 14% (trong đó giá
bán tăng khoảng 7%) tuy nhiên lợi nhuận tăng rất khả quan đạt 21,5% so với cùng kỳ.
Doanh thu quý 3 dự kiến tăng trưởng 24% so với cùng kỳ. Nhưng biên lợi nhuận
gộp có thể bị thu hẹp do chi phí nguyên liệu và khấu hao tăng. Doanh thu quý 3 ước
đạt 8.231 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.748 tỷ đồng.
Doanh thu 2013 ước tính đạt 31.375 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 6,824 tỷ đồng hoàn
thành lần lượt 96% và 109% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

THÔNG TIN GIAO DỊCH
160.000

1.000.000

140.000

800.000

120.000

600.000

100.000
400.000

80.000
60.000

200.000

40.000

-

Nguồn: Bloomberg
DIỄN BIẾN
1T
Thay đổi
vs. VN–Index

3T

12T

2,10%

10,39%

107,37%

-0,12%

13,99%

81,36%

VNM khẳng định không sử dụng nguyên liệu sữa bị nhiểm khuẩn từ Fonterra New
Zealand. Nguyên liệu whey protein concentrate mà Vinamilk đang sử dụng cho sản
xuất các sản phẩm sữa bột của Vinamilk đều được nhập khẩu từ Mỹ và EU. Có thể th...
CÔNG TY C PHN SA VIT NAM
TRIN VNG NGÀNH KH QUAN CÔNG TY CÓ V TH LN
BÁO CÁO CP NHT
Tháng 08/2013
VNM [HSX]
OUTPERFORM
Giá mc tiêu
159.000 VNĐ/cp
THÔNG TIN C PHIÊU
Giá (21/08/2013)
VNĐ
146.000
Chênh lch **
%
8,9%
Vn hóa th trường
T đồng
121.690
S cp lưu hành
Triu cp
833,5
Free-Float
Triu cp
333,4
Giá tr công ty
T đồng
124.960
Din biến (30 ngày)
%
2,10%
CP
268.497
Ngành ngh
Thc phm
** S khác bit gia giá th trường và giá mc tiêu
THÔNG TIN GIAO DCH
Ngun: Bloomberg
DIN BIN
1T
3T
12T
Thay đổi
2,10%
10,39%
107,37%
vs. VNIndex
-0,12%
13,99%
81,36%
Chuyên viên
Nguyn Th Hi Yến
(+084 8) 3914 6888
nguyenthihaiyenB@baoviet.com.vn
Chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối vi c phiếu CTCP Sa Vit Nam (HSX:
VNM), căn cứ trên kết qu ấn tượng mà Vinamilk đã đạt đưc trong thi gian qua và
trin vng tiếp tc ng tng kh quan trong tương lai củang ty. Hai n máy mi s
gia ng năng lc sn xut thêm 50%, Vinamilk s th duy trì được mc ng
trưng cao nh vào v thế, trin vng ca ngành sa Việt Namng như mở rng các th
trưng xut khu. Vi giá giao dch 146.000 đồng/cp ngày 21/8, PE forward mc 17,8
ln tính tn EPS d kiến ca 2013 8.187 đng và s 16,1 ln tn EPS d báo 2014.
Ti mc giá hin nay, VNM không nhiu hp dn trong ngn hạn nhưng mt c phiếu
được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm do đó với thông tin s m room nước ngoài
có th to thêm động lực tăng trưởng v g đi vi c phiếu VNM trong ngn hn.
Li nhuận 6 tháng đầu năm tăng trưởng mnh. Theo kế hoạch năm 2013,
Vinamilk đặt mc tiêu tăng doanh thu 20% và lợi nhun mc 7%. Trong 6 tháng đầu
năm 2013, doanh thu tăng trưởng không được như kỳ vng ch đạt 14% (trong đó g
bán tăng khong 7%) tuy nhiên li nhun tăng rất kh quan đạt 21,5% so vi cùng k.
Doanh thu quý 3 d kiến tăng trưởng 24% so vi cùng k. Nhưng biên lợi nhun
gp th b thu hp do chi phí nguyên liu và khấu hao tăng. Doanh thu q3 ưc
đạt 8.231 t đồng và li nhun sau thuế là 1.748 t đồng.
Doanh thu 2013 ước tính đạt 31.375 t, li nhun sau thuế 6,824 t đồng hoàn
thành lần lượt 96% và 109% kế hoch doanh thu và li nhun.
VNM khng đnh kng s dng nguyên liu sa b nhim khun t Fonterra New
Zealand. Nguyên liệu whey protein concentrate Vinamilk đang sử dng cho sn
xut các sn phm sa bt của Vinamilk đều được nhp khu t M EU. th th
trưng sa nói chung s b ảnh hưởng bi thông tin này trong ngn hạn, nhưng có thể
nhìn nhận đây một cơ hội cho Vinamilk ly thêm th phn sa bt t các công ty khác
đặc bit Abbott. Tuy nhiên, vi phn ln nguyên liu vn còn phi nhp khu, thì
VNM s phải đối mt vi ri ro rt ln t chất lượng nguyên liệu đầu vào.
Công ty s d kiến chi 1.670 t đ tm ng c tức đợt 1/2013 bng tin mt t l
20%, ngày cht quyn 22/08/2013. So vi kế hoch c tức 34%/năm, 14% c tc tin
mt còn li s đưc thc hin vào tháng 6/2014.
Các d án đầu mới tp trung vào m rng vùng nguyên liu th trưng
nước ngoài. Hoạt động đầu tư tăng năng lc sn xut ca Công ty trong năm 2013 đã
hoàn tt, ng sut này có kh năng đáp ng cho nhu cu phát trin của Vinamilk đến
2017. Bên cạnh tăng ng h thng phân phi và hoạt đng quảng bá để đẩy mnh
th trường nội địa, trong thi gian ti, Vinamilk s tiếp tc cho các d án đầu vùng
nuôi bò và phát trin th trường nước ngoài.
Chỉ tiêu
ĐVT
2010
2011
2012
2013F
Doanh thu
tỷ đồng
15.753
21.627
26.562
31.375
EBIT
tỷ đồng
4.245
4.965
6.926
7.008
EBITDA
tỷ đồng
4.535
5.380
7.461
7.724
Lợi nhuận ròng
tỷ đồng
3.616
4.218
5.819
6.823
EPS
đồng
10.242
7.585
2.156
8.187
Tăng trưởng EPS
%
51%
-26%
-8%
17
P/E
X
14,3
19,2
67,7
17,8
Cổ tức/thị giá
%
3,4%
0,9%
1,8%
2,3
P/B
x
6,5
6,5
7,9
6,6
Ngun: VNM, BVSC
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Vui lòng đọc k khuyến ngh và các thuyết minh ti trang cui ca báo cáo này.
BÁo cáo tài chính Vinamilk năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁo cáo tài chính Vinamilk năm 2013 - Người đăng: Lương Như Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÁo cáo tài chính Vinamilk năm 2013 9 10 427