Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thẩm tra

Được đăng lên bởi haianhqng
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 970 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thẩm tra

Thiết kế bản vẽ thi công
Hạng mục Tràn có cửa van – CT Đập dâng Văn Phong

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................2
1.1
1.2
1.3

GIỚI THIỆU CHUNG...................................................................................................2
TÓM TẮT THÔNG SỐ ĐẬP DÂNG VĂN PHONG GIAI ĐOẠN TKKT.................2
NỘI DUNG THẨM TRA..............................................................................................4

CHƯƠNG 2: HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG HẠNG MỤC CẦU
GIAO THÔNG TRÊN TRÀN VÀ PHÂN ĐOẠN PIANO BỜ TRÁI..............5
2.1 BIÊN CHẾ HỒ SƠ........................................................................................................5
2.2 NHẬN XÉT CỦA TVTT VỀ HỒ SƠ TKBVTC ĐẬP DÂNG VĂN PHONG –
HẠNG MỤC TRÀN CÓ CỬA VAN......................................................................................5

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TRÀN CÓ CỬA VAN..............................................6
3.1
3.2
3.3
3.4

Ý KIẾN CỦA TVTT VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÂN TIÊU NĂNG SAU TRÀN..6
Ý KIẾN CỦA TVTT VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU DẦM THẢ PHAI........................6
Ý KIẾN CỦA TVTT VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRÀN CÓ CỬA VAN.................6
Ý KIẾN CỦA TVTT VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU TAI VAN.....................................6

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................7
4.1
4.2

KẾT LUẬN CỦA TVTT...............................................................................................7
KIẾN NGHỊ CỦA TVTT..............................................................................................7

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN.......................................................................................8

Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – 09/2010

-1-

Báo cáo thẩm tra

Thiết kế bản vẽ thi công
Hạng mục Tràn có cửa van – CT Đập dâng Văn Phong
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1

GIỚI THIỆU CHUNG

1.1.1 Tên dự án
Dự án thủy lợi hồ chứa nước Định Bình – Hợp phần khu tưới Văn Phong – Công
trình đập dâng Văn Phong.
1.1.2 Vị trí công trình
Đập dâng Văn Phong nằm ở hạ lưu sông Kôn thuộc xã Bình Tường, gần thị trấn
Phú Phong, huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định. Trong vùng tuyến được lựa chọn đã nghiên
cứu Tuyến I nằm ngay tại vị trí trạm thủy văn Cây Muồng, sát chân Núi Một.
1.1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ của công trình
a) Mục tiêu
Giải quyết nhu cầu cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế quốc dân thuộc
vùng hạ du lưu vực sông Kôn để phát triển kinh ...
Báo cáo thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công
Hạng mục Tràn có cửa van – CT Đập dâng Văn Phong
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................2
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG...................................................................................................2
1.2 TÓM TẮT THÔNG SỐ ĐẬP DÂNG VĂN PHONG GIAI ĐOẠN TKKT.................2
1.3 NỘI DUNG THẨM TRA..............................................................................................4
CHƯƠNG 2: HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG HẠNG MỤC CẦU
GIAO THÔNG TRÊN TRÀN VÀ PHÂN ĐOẠN PIANO BỜ TRÁI..............5
2.1 BIÊN CHẾ HỒ SƠ........................................................................................................5
2.2 NHẬN XÉT CỦA TVTT VỀ HỒ TKBVTC ĐẬP DÂNG VĂN PHONG
HẠNG MỤC TRÀN CÓ CỬA VAN......................................................................................5
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TRÀN CÓ CỬA VAN..............................................6
3.1 Ý KIẾN CỦA TVTT VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÂN TIÊU NĂNG SAU TRÀN..6
3.2 Ý KIẾN CỦA TVTT VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU DẦM THẢ PHAI........................6
3.3 Ý KIẾN CỦA TVTT VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRÀN CÓ CỬA VAN.................6
3.4 Ý KIẾN CỦA TVTT VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU TAI VAN.....................................6
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................7
4.1 KẾT LUẬN CỦA TVTT...............................................................................................7
4.2 KIẾN NGHỊ CỦA TVTT..............................................................................................7
PHỤ LỤC TÍNH TOÁN.......................................................................................8
Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – 09/2010
-1-
Báo cáo thẩm tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thẩm tra - Người đăng: haianhqng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo thẩm tra 9 10 147