Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành xây dựng website

Được đăng lên bởi trangpham3094
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM....................................................................................3
MỞ ĐẦU....................................................................................................................................4
NỘI DUNG................................................................................................................................5
Phần 1: Mô tả ý tưởng kinh doanh điện tử............................................................................5

I. Phân tích:................................................................................................................5
II.

Ý tưởng................................................................................................................5

Phần 2: Kế hoạch kinh doanh website thời trang công sở Roseboutique............................6

I. Tổng quan kế hoạch kinh doanh............................................................................6
1.

Mục đích...........................................................................................................6

2.

Thị trường và khách hàng mục tiêu.................................................................6

3.

Đối thủ cạnh tranh...........................................................................................7

II.

Các chiến lược kinh doanh của Roseboutique:...................................................8
1.

Chiến lược sản phẩm:......................................................................................8

2.

Chiến lược giá..................................................................................................9

3.

Chiến lược Marketing online.........................................................................10

4.

Chiến lược phân phối....................................................................................11

5.

Chiến lược xúc tiến........................................................................................12

III.

Kết luận.............................................................................................................12

Phần 3: Xây dựng website......................................................................................................13

I. Mục tiêu...................................................................................................................13
II. Quá trình xây dựng.................................................................................................13
1.
...
MỤC LỤC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM....................................................................................3
MỞ ĐẦU....................................................................................................................................4
NỘI DUNG................................................................................................................................5
Phần 1: Mô tả ý tưởng kinh doanh điện tử............................................................................5
I. Phân tích:................................................................................................................5
II. Ý tưởng................................................................................................................5
Phần 2: Kế hoạch kinh doanh website thời trang công sở Roseboutique............................6
I. Tổng quan kế hoạch kinh doanh............................................................................6
1. Mục đích...........................................................................................................6
2. Thị trường và khách hàng mục tiêu.................................................................6
3. Đối thủ cạnh tranh...........................................................................................7
II. Các chiến lược kinh doanh của Roseboutique:...................................................8
1. Chiến lược sản phẩm:......................................................................................8
2. Chiến lược giá..................................................................................................9
3. Chiến lược Marketing online.........................................................................10
4. Chiến lược phân phối....................................................................................11
5. Chiến lược xúc tiến........................................................................................12
III. Kết luận.............................................................................................................12
Phần 3: Xây dựng website......................................................................................................13
I. Mục tiêu...................................................................................................................13
II. Quá trình xây dựng.................................................................................................13
1. Chuẩn bị xây dựng website TMĐT................................................................13
2. Cài đặt website TMĐT...................................................................................13
3. Báo cáo các công việc thực hiện để xây dựng website TMĐT.....................14
4. Khó khăn và giải pháp......................................................................................16
KẾT LUẬN..............................................................................................................................19
1
Báo cáo thực hành xây dựng website - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành xây dựng website - Người đăng: trangpham3094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo thực hành xây dựng website 9 10 774