Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi minhnq-hd-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 6 lần
lêi Më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc réng p t¸c buèn b¸n quèc cña ViÖt
Nam kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ®ßi hái mét lùc lîng lao ®éng cã tr×nh ®é trong ngo¹i
th¬ng kh«ng nhá. Víi nhu cÇu ®ã, bªn c¹nh trêng §¹i häc kinh ngo¹i th¬ng c¸c
trêng ®¹i häc kh¸c trong ®ã trêng ®¹i häc hµng h¶i còng kh«ng ngõng hoµn thiÖn
cÇn thiÕt ®Ó ®µo t¹o cö nh©n kinh ngo¹i th¬ng. Tuy nhiªn viÖc häc tËp trªn
gi¶ng ®êng kh«ng ph¶i lµ tÊt víi nh÷ng sinh viªn häc tËp trong nghµnh nµy, §Ó
thùc ®îc kinh nghiÖm cÇn thiÕt khi bíc vµo lµm viÖc th× sinh viªn ngµnh ngo¹i
th¬ng ph¶i cã ®îc nh÷ng kú thùc tËp thËt sù bæ Ých. Trong ®ã kú thùc tËp tèt nghiÖp lµ
quan trong nhÊt, ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng nhËn thøc cña sinh viªn trong toµn kho¸
häc, quan träng h¬n nã gióp sinh viªn tiÕp cËn ®îc víi m«i trêng lµm viÖc thùc tÕ.
sinh viªn ngµnh kinh ngo¹i th¬ng cña trêng ®¹i häc hµng h¶i, em nhËn
thøc ®©y ®ît thùc tËp cïng ý nghÜa, em chän c«ng ty VINATRANCO II lµm
n¬i thùc tËp v× n¬i ®©y cã ®ñ c¸c nghiÖp vô cÇn thiÕt ®Ó t×m hiÓu vµ häc tËp. §©y còng
mét cong ty cã dµy lÞch trong viÖc lµm c«ng t¸c giao nhËn, bu«n b¸n ngo¹i
th¬ng.
Qua gÇn hai thang sthùc tËp t¹i c«ng ty VINATRANCO II em ®· thu lîm ®îc
rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých vµ xin ®îc tr×nh bµy trong b¶n b¸o c¸o nµy.
B¸o c¸o gåm ba phÇn:
PhÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty Vinatranco II
PhÇn II: Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ vÊn ®Ò thùc tËp
PhÇn III: Néi dung thùc tËp t¹i c«ng ty VinatrancoII
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: minhnq-hd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 73