Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi kidthief9
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 897 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi c¶m ¬n

A. Giíi thiÖu tæng quan ®¬n vÞ thùc tËp
I. Giíi thiÖu:
- Tªn c«ng ty: C¤NG TY Cæ phÇn x©y dùng sè I Th¸I Nguyªn
- §Þa chØ trô së chÝnh: Ngâ 1/1 - Tæ 19 - §. D¬ng Tù Minh - P. Hoµng V¨n Thô TP
Th¸i Nguyªn - TØnh Th¸i Nguyªn.
§iÖn tho¹i: 0280 3855612 - 3854961
- Tªn chi nh¸nh: chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè I Th¸i
nguyªn
- §Þa chØ chi nh¸nh: Tæ 8 P. NguyÔn ThÞ Minh Khai - thÞ x· B¾c K¹n - TØnh B¾c
K¹n .
§iÖn tho¹i: 0281 2210669 .
- Ngêi ®¹i ®iÑn theo ph¸p luËt cña c«ng ty: ¤ng Hoµng V¨n DÇn - Chñ tÞch H§QT
- Gi¸m ®èc c«ng ty .
C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè I Th¸i Nguyªn ®îc thµnh lËp n¨m 1961 tiÒn
th©n lµ C«ng trêng x©y dùng khu nam thuéc C«ng ty KiÕn tróc Th¸i Nguyªn. N¨m
1992 ®îc ®æi tªn lµ C«ng ty X©y Dùng sè I B¾c Th¸i. N¨m 2001 ®æi tªn lµ C«ng ty
x©y dùng sè I. N¨m 2003 thµnh lËp c«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè I Th¸i Nguyªn.
- C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh:
+ X©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi; X©y l¾p ®êng d©y
vµ tr¹m ®iÖn.
+ Mua b¸n vËt liÖu x©y dùng; Kinh doanh nhµ ë
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông tõ n¨m 1961.
Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng tõ n¨m 1977.
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp tõ n¨m 1977.
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng tõ n¨m 1997.
X©y dùng c¸ c«ng tr×nh thñy lîi t n¨m 1997.
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y vµ tr¹m ®iÑn tõ n¨m 1997.
Kinh doanh nhµ ë tõ n¨m 2003.
- Vèn ®iÒu lÖ: 10.000,0 triÖu ®ång.
C«ng ty ®· thùc hiÖn rÊt nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng, ë kh¾p c¸c ®Þa bµn: Th¸i
Nguyªn, B¾c K¹n. S¬n La, Hµ Giang,…nh: BÖnh viÖn A Th¸i Nguyªn; Trêng PTCS

Hµ HiÖu huyÖn Ba BÓ; Trô së lµm viÖc C«ng An B¾c Quang Hµ Giang; Trêng tiÓu
häc Pháng L¨ng huyÖn ThuËn Ch©u S¬n La; Trô së huyÖn ñy P¸c NÆm B¾c K¹n;
Trô së UBND ThÞ TrÊn Tr¹i Cau huyÖn §ång Hû…
II. S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè I Th¸i Nguyªn:

* Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban:

- Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt - ATL§: Qu¶n lý vµ chØ ®¹o vÒ chÊt lîng, kü thuËt, an
toµn lao ®éng ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty ký hîp ®ång thi c«ng. Gióp
gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch t×m viÖc lµm
hµng n¨m cña C«ng ty.
- Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh - L§TL: Cã tr¸ch nhiÖm tham mu cho gi¸m ®èc
®iÒu hµnh vÒ c«ng t¸c nh©n sù trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý
sö dông lao ®éng, thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng, chÕ ®é tiÒn l¬ng, c«ng t¸c thi ®ua khen thëng, c«ng t¸c hµnh chÝnh y tÕ cña c«ng ty.
- Phßng KÕ tãan thèng kª: Qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, tæ
chøc thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: kidthief9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 106