Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập bán hàng và xác định kết quả tiêu thu tại công ty Postro

Được đăng lên bởi Lan Hoang
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

GVHD: Ths. Đoàn Nguyễn Trang Phương

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, trước xu hướng hòa nhập và phát triển của kinh tế
thế giới, Việt Nam đã mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế với nhiều nước
trong khu vực và thế giới. Việc này tạo cơ hội phát triển cho các công ty trong nền
kinh tế thị trường nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn đối với công ty. Để đứng vững
và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, doanh nghiệp phải nắm bắt
và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao,
giá thành hợp lý.
Công ty cổ phần Portserco là một đơn vị với nhiều chi nhánh, xí nghiệp trực
thuộc. Tuy hoạt động chủ yếu của công ty là kinh doanh vận tải đa phương thức,
nhưng hoạt động kinh doanh vật tư, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã góp phần không
nhỏ vào việc hoàn thành mục tiêu tối đa lợi nhuận của công ty. Công ty Portserco
cũng như các doanh nghiệp kinh doanh thương mại khác xác định rõ nhiệm vụ chính
của mình là thực hiện tổ chức “thu mua và tiêu thụ hàng hóa”, đáp ứng tốt nhu cầu
ngày càng cao của xã hội. Để thực hiện tốt điều này thì việc hạch toán kế toán là công
cụ quan trọng và hữu ích nhất. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá sau mỗi kỳ kinh doanh
cung cấp cho doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của mình, từ đó doanh nghiệp có những biện pháp điều chỉnh cơ cấu hàng
hoá, hình thức kinh doanh, phương thức quản lý phù hợp với điều kiện thực tế để có
hiệu quả hơn.
Nhận thức rõ được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác hạch toán kế
toán trong tiêu thụ hàng hóa và qua thực tế thực tập tại công ty, em đã chọn đề tài
“ Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần
Portserco”
Đề tài được chia làm 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý tại công ty cổ phần
Portserco
Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ
phần Portserco
Chương 3: Một số nhận xét, ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu
thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Portserco.
Dù bản thân đã cố gắng hết sức và được sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị
Phòng kế toán nhưng do lĩnh vực hoạt động của công ty khá nhiều và về phía bản thân
em còn thiếu kinh nghiệm thực tế lại còn hạn chế về mặt thời gian nên chuyên đề của
em chỉ đi theo hướng kinh doanh thương mại – lĩnh vực bán hàng và chuyên đề của
em sẽ không thể tránh khỏi ...
 
LỜI MỞ ĐẦU
!"#$%&'()*+),-./.0((12*341(5
(51)1'16(#%7#89:6( #;1'<.(0*41(5/)11=)*
(4/>*/(51)116*(;* 91.0((12**0**?((=
41(5(@(A*B%C(4?D(4E4"%F1/)1*?(2%G/!
/.0((12(%1=416*;(H(16'I16..J1H#KH(
/%0.G%<*(&#LM'*$*3A1(1NIO/)1J.P#*E*Q(L<*'
10(<.LM
?(*R.$(S*L#9(% /@/)11=*10'+D16.(>*
(9*;(%9*35*3*?(L41I/-(J1%. (G*'
;(%941I/-(('1NL16'/-(L16+&I>%7E..$4?
T//16*(#U*(1N(F1%L<1-*3*?(?((S*
*B*0*I16.41I( #;140*+0*%@V16#/U*D
*3#WL(>*16(R*G*X(#/(1N(UEY'%0.G(F(*$
***3+7912(>*16(F(%1=(W/16*;*(045(0L*?
*U:(Z/!D*Q(;*(0(1N(U0#[14\41I
**Q.*I16.*E%<**01W(R:0(/=45(:J;(%9J+Q(
41I*3#W'(]%EI16.*E!K16.0.%1=*^* *Q
0'W(G*41I'. (G*:JLM.O<./)1%1=416(>*(5%2*E
16:J 
-(G*V%<*($#:(Z/M_(L)*3*?(0*;*(045
(0((1N(UE/:(>*(5(>*(-.(;1*?('S#%7*Z%=(1
Thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần
Portserco”
=(1%<**1L#`* 
Chương 1C*%12#J+Q(41I'(R*G*:JLM(;1*?(*R.$
(S*
Chương 2>*(;45(0(1N(U/+0*%@45(:J(1N(U(;1*?(*R
.$(S*
Chương 3a9(F-+b('M415%EE.c#(16*?(0*45(0(1N
(U/+0*%@45(:J(1N(U(;1*?(*R.$(S*
OKJ(&%7*FH5(G*/%<*>)Id16((W*3*0**@
,45(0IL_/>*;(%9*3*?(401=//=.DKJ(&
S#*,(154116#(>*(5L;1*,;*5/=#C((A11N*N%=*3
S#*^%1(S)41I( #;1eL_/>*K0/*N%=*3
S#f4?(2(04T11=(15E(g#Q(#-%<*>*^KJ/
%EE.M415*3*0*($*?/*0**@.,45(0%2*N%=*3S#
%<*(16 
g#+1*&(*J# >1h.%i*3*0**@45(0(;1/".,?
(R.$(S*/>)Id16((W*31J/1NTh.s Đoàn Nguyễn
Trang Phương ((A11(>*(-./]:
j;#=e`k4lk` 1
Báo cáo thực tập bán hàng và xác định kết quả tiêu thu tại công ty Postro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập bán hàng và xác định kết quả tiêu thu tại công ty Postro - Người đăng: Lan Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Báo cáo thực tập bán hàng và xác định kết quả tiêu thu tại công ty Postro 9 10 415