Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công tác tổ chức đào tạo điện thoại viên

Được đăng lên bởi Khánh Ntn
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Danh mục bảng.......................................................................................................iii
Danh mục sơ đồ......................................................................................................iv
Danh mục chữ viết tắt.............................................................................................v
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SAO VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC...................3
1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SAO..............3
1.1.1 Thông tin chung về công ty CP Tập Đoàn Hoa Sao.........................................3
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển..................................................................3
1.1.3 Sơ đồ bộ máy làm việc của công ty...................................................................7
1.2.TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SAO..........................................................................13
1.2.1 Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực
.................................................................................................................................13
1.2.2 Năng lực của cán bộ chuyên trách công tác quản trị nhân lực.......................15
1.2.3 Kinh nghiệm tổ chức triển khai công việc của cán bộ chuyên trách..............19
PHẦN 2 : CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÁU............................................................21
ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐIỆN THOẠI
VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SAO...............................21
2.1 Cơ sở lí luận về đào tạo nhân lực...................................................................21
2.1.1Các khái niệm cơ bản và vai trò của đào tạo nhân lực....................................21
2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.23
2.1.2.1 Nhân tố thuộc về doanh nghiệp................................................................23
2.1.2.2 Nhân tố thuộc về người lao động.............................................................26
2.1.3 Hoạt động đào tạo...........................................................................................27
2.1.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên........................................................27
2.1.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo nhân viên..................
MỤC LỤC
Danh mục bảng.......................................................................................................iii
Danh mục sơ đồ......................................................................................................iv
Danh mục chữ viết tắt.............................................................................................v
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SAO VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC...................3
1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SAO..............3
1.1.1 Thông tin chung về công ty CP Tập Đoàn Hoa Sao.........................................3
1.1.2 Quá trình hình thành và pt triển..................................................................3
1.1.3 Sơ đb máy làm việc ca công ty...................................................................7
1.2.T CHỨC CÔNG TÁC QUN TR NHÂN LC TI CÔNG TY C
PHN TP ĐOÀN HOA SAO..........................................................................13
1.2.1 B máy thc hin nhim v chun trách công tác qun tr nhân lc
.................................................................................................................................13
1.2.2 Năng lc ca cán bchuyên trách công tác qun tr nn lc.......................15
1.2.3 Kinh nghim t chc trin khai công việc ca n b chuyên trách..............19
PHẦN 2 : CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÁU............................................................21
ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐIỆN THOẠI
VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SAO...............................21
2.1 Cơ sở lí luận về đào tạo nhân lực...................................................................21
2.1.1Các ki niệm cơ bn và vai trò của đào tạo nhân lc....................................21
2.1.2 Các nn tnh hưng ti công tác đào to nhân viên trong doanh nghiệp.23
2.1.2.1 Nhân tố thuộc về doanh nghiệp................................................................23
2.1.2.2 Nhân tố thuộc về người lao động.............................................................26
2.1.3 Hot đng đào to...........................................................................................27
2.1.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên........................................................27
2.1.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo nhân viên......................................................28
2.1.3.3 Triển khai thực hiện đào tạo nhân viên..................................................29
2.1.3.4.Đánh giá kết quả đào tạo nhân viên........................................................30
2.1.4 H thống tu chí đánh giá..............................................................................31
2.2 Phân tích thực trạng đào tạo điện thoại viên tại Công ty Cổ phần Tập
đoàn Hoa Sao trong những năm gần đây............................................................33
Báo cáo thực tập công tác tổ chức đào tạo điện thoại viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công tác tổ chức đào tạo điện thoại viên - Người đăng: Khánh Ntn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Báo cáo thực tập công tác tổ chức đào tạo điện thoại viên 9 10 234