Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập marketing

Được đăng lên bởi Kimy Lee
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời Mở Đầu
1.Lý do chọn đề tài
2.Mục tiêu nghiên cứu
3.Phương pháp nghiên cứu
4.Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 1
1.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Ngân Hà
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
CHƯƠNG 2
2.1 Định nghĩa Marketing
2.2 Mục tiêu Marketing của công ty
2.3 Nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu
2.4 Hoạt động nghiên cứu Marketing
2.5 Khái niệm về chiến lược Marketing
2.6 Những chính sách Marketing
2.7 Tình hình chung của thị trường khách đến với công ty
2.8 Thực trạng cơ cấu của thị trường
2.9 Thực trạng cơ cấu kinh doanh của công ty
3.0 Nhận xét về cơ cấu thị trường khách
3.1 Phương hướng phát triển Marketing trong thời gian tới
3.2 Thực trạng về Marketing tại công ty

3.3 Các giải pháp Marketing
3.4 Phân tích Marketing mục tiêu
3.5 Đánh giá về hoạt đông Marketing của công ty
CHƯƠNG 3
3.6 Các giải pháp
3.7 Kiến Nghị
KẾT LUẬN

Lý do chọn đề tài
Trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO), đó là cơ hội
đầu tư tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam. Không vì thế mà chỉ tập trung đẩy mạnh xuất
khẩu, thị trường trong nước cũng là thị trường đầy tiềm năng. Cuộc sống càng hiện đại
thì mọi người chỉ lo tập trung vào công việc để kịp cuộc sống hiện đại đó, không chỉ riêng
vì những người lao động trí óc mà ngay cả những người lao động chân tay cũng hăng hái
chăm sóc cho sản phẩm của mình để kịp cung cấp cho nhà sản xuất. Những lúc này thì
họ sẽ quan tâm đến những thực phẩm chế biến đóng gói sẳn mang tính chất tiện lợi để
tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó thì sức cạnh tranh yếu của các doanh nghiệp nhỏ vẫn là
mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm của các doanh
nghiệp Việt Nam sẽ trở nên khó khăn hơn khi đưa ra thị trường bởi chất lượng không ổn
định và đồng nhất. Vì vậy việc đa dạng các sản phẩm và nâng cao hoạt động marketing là
công cụ cần thiết giúp doanh nghiệp có thể cạnh tranh và các doanh nghiệp có đủ sức
cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài.
Marketing là một trong những chức năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp, là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất, giúp doanh nghiệp tìm đầu ra,
đáp ứng và làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp phải biết làm thế nào
để bán những thứ mà khách hàng cần chào đón khách hàng đến với những sản phẩm
của mình. Nhiệm vụ này cũng quan trọng đối với Công ty TNHH Ngân Hà, tuy hiện tại
công ty đã làm tốt công việc marketing nhưng muốn phát triển và giữ được vai trò chủ
đạo của mình thì phải k...



 !"!
#$%&'&
()*+,-
-./0"1"2345,)),6)
789:2!";<'&34
( =>'&34
()*+,-
7%&&;0?
&;0?'&34
,7;2@"77;A
#)BC&;0?
DE"/A2FGH&;0?
I,JK8"&;0?
L5::'&7;0"F2.34
M5N;B ='&7;
O5N;B =0&'&34
P,Q@R2 =7;0"
 .!";<&;0?;&.
5N;B2&;0?B34
Báo cáo thực tập marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập marketing - Người đăng: Kimy Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Báo cáo thực tập marketing 9 10 279