Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nhận thức các siêu thị tại đà nẵng

Được đăng lên bởi lehoebk-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3686 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập nhận thức 
Đông 

                                   GVHD: Th.s Hồ Dương 

MỤC LỤC

1.2quá trình sinh viên thực tập.................................................................................................6
II. THỰC TẬP TẠI SIÊU THỊ METRO ĐÀ NẴNG...........................................................................6
1.những thông tin về siêu thị ......................................................................................................6
2.Quá trinh thực tập của sinh viên tại Metro...............................................................................8
III.THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI SIÊU THỊ LOTTE MART ĐÀ NẴNG..........................................8
1.Giới thiệu chung về siêu thị......................................................................................................8
2.Quá trình thực tập nhận thức tại siêu thị...............................................................................11
V. THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG TY TRƯỜNG HẢI AUTO............................................12
1. giới thiệu tổng quan...............................................................................................................12
2.Hình thành và phát triển.........................................................................................................15
3.sơ đồ tổ chức..........................................................................................................................20
4.Quá trình thực tập của sinh viên tại công ty..........................................................................21
VI. LỜI KẾT...................................................................................................................................21

SVTH: Lê Văn Hòe_Lớp: 10QLCN

Trang …...

Báo cáo thực tập nhận thức 
Đông 

                                   GVHD: Th.s Hồ Dương 

A.MỞ ĐẦU

1. LỜI NÓI ĐẦU
Ngoài việc học hành ở trường lớp thì những buổi th ực hành thí
nghiệm và đặc biệt là những đợt thực tập nhận thức luôn là chủ đ ề đ ối v ới
nhiều sinh viên. Đó là một cơ hội thiết thực và bổ ích đ ể mỗi sinh viên có
thể cọ xát thực tế, làm quen với môi trường làm việc th ực t ế, bi ết đ ược
mình học xong làm gì và nhận biết được khả năng làm vi ệc c ủa mình đ ến
đâu, qua đó có những kế hoạch học tập cho riêng mình.
Trong thời gian vừa rồi, sinh viên khoa quản lý d ự án lớp 10qlcn đã
được nhà trường và thầy cô giúp đỡ đã tạo điều kiện cho chúng em đi
tham quan và tìm hiểu thực tế bít đ ược rất n...
Báo cáo th c t p nh n th c GVHD: Th.s H D ng ươ
Đông
M C L C
1.2quá trình sinh viên th c t p .................................................................................................6
II. TH C T P T I SIÊU TH METRO ĐÀ N NG ...........................................................................6
1.nh ng thông tin v siêu th ......................................................................................................6
2.Quá trinh th c t p c a sinh viên t i Metro ...............................................................................8
III.TH C T P NH N TH C T I SIÊU TH LOTTE MART ĐÀ N NG ..........................................8
1.Gi i thi u chung v siêu th ......................................................................................................8
2.Quá trình th c t p nh n th c t i siêu th ...............................................................................11
V. TH C T P NH N TH C T I CÔNG TY TR NG H I AUTO ƯỜ ............................................12
1. gi i thi u t ng quan ...............................................................................................................12
2.Hình thành và phát tri n .........................................................................................................15
3.s đ t ch cơ ..........................................................................................................................20
4.Quá trình th c t p c a sinh viên t i công ty ..........................................................................21
VI. L I K T ...................................................................................................................................21
SVTH: Lê Văn Hòe_L p: 10QLCN Trang …...
Báo cáo thực tập nhận thức các siêu thị tại đà nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nhận thức các siêu thị tại đà nẵng - Người đăng: lehoebk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo thực tập nhận thức các siêu thị tại đà nẵng 9 10 217