Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại công ty Phương Đông

Được đăng lên bởi Thuy Chung
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1812 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI
ĐẦU…………………………………………………………………………….1
CHƯƠNG 1: Giới thiệu công tác tổ chức và quản lý của doanh
nghiệp……………...2
1.1.
Quá
trình
hình
thành
nghiệp……………………………2

và

phát

triển

của

doanh

1.1.1 Tên, địa chỉ và quy mô hoạt động của doanh nghiệp……………………….
…….…2
1.1.2 Lịch sử phát triển của doanh nghiệp………………………………………….
……...2
1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ theo giấy phép kinh doanh…………………………….
……..3
1.2
Cơ
cấu
tổ
chức
nghiệp…………………………………………………...5

của

doanh

1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp…………………………………….
………5
1.2.2.
Chức
năng
nhiệm
vụ
phận………………………………………….…...6

của

các

bộ

CHƯƠNG 2: Tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp…….…..10
2.1. Phân tích tình hình quản trị sản xuất và chất lượng sản phẩm dịch
vụ…….….10
2.1.1 Hình thức tổ chức và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp ………………….
……...10
2.1.1.1
Hình
thức
tổ
xuất…………………………………………………….…10

chức

sản

2.1.1.2 Kết cấu sản xuất …………………………………………………………….
……10
2.1.2 Công nghệ sản xuất của một số hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu…………….
……10
2.1.3
Quản
trrị
sản
xuất
và
xuất…………………………….…..11

thực

hiện

kế

hoạch

sản

2.1.4 Quản trị chất lượng sản phẩm…………………………………………...
……….…12
2.1.5 Nhận xét chung về tình hình quản trị sản xuất và chất lượng tại doanh
nghiệp….13
2.2 Phân tích tình hình
Marketing…………….…..14

tiêu

thụ

sản

phẩm

và

hoạt

động

2.2.1. Đặc điểm sản phẩm, hàng hoá, và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp…….
……14
2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp……………………………..
……..14
2.2.3 Chính sách về sản phẩm và thị trường tiêu thụ………………………….
…………15
2.2.4
Chính
sách
……………..16

giá……………………………………………………….

2.2.5
Chính
sách
phối………………………………………………………………16
2.2.6
Chính
sách
xúc
………………………..…17

tiến

bán

phân

hàng…………………………..

2.2.7
Một
số
đối
thủ
cạnh
nghiệp……………………………………...18

tranh

của

doanh

2.2.8 Nhận xét chung về tình hình tiêu thụ và hoạt động marketing…………..…..
……19
2.3 Phân tích công tác lao động, tiền lương……………………………………….
……20
2.3.1. Cơ cấu lao động
…………………………20
2.3.2 Định mức
………………….21

lao

của

động

doanh

nghiệp……………………..

……………………………………………..

2.3.3 Tình hình sử dụng thời gian lao động……………………………….
……………...21
2.3.4 Năng suất lao động
…………..…23

………………………………………………….

2.3.5 Công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự………………...
……………..24
2.3.6 Tổng quỹ lương
………………………24
2.3.7. Tình hình trả
…………………….25

và
lương

đơn

giá

tiền

lương……………………..

các

bộ

phận……………………………..

2.3.8 Nhận xét chung về công tác lao động và tiền lương của doanh nghiệp….
……...
MỤC LỤC
LỜI NÓI
ĐẦU…………………………………………………………………………….1
CHƯƠNG 1: Giới thiệu công tác tổ chức quản của doanh
nghiệp……………...2
1.1. Quá trình hình thành phát triển của doanh
nghiệp……………………………2
……………………….
…….…2
 !"#$%………………………………………….
……...2
&'()*+,-.…………………………….
……..3
 cấu tổ chức của doanh
nghiệp…………………………………………………...5
/010,2(…………………………………….
………5
 '( )  *  # 3
4………………………………………….…...6
CHƯƠNG 2: Tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp…….…..10
2.1. Phân tích tình hình quản trị sản xuất chất lượng sản phẩm dịch
vụ…….….10
56(2(.7,!89,………………….
……...10
 56 ( 2 ( !8
9,…………………………………………………….…10
:7,!89,…………………………………………………………….
……10
'!89,!;<=*7…………….
……10
& >8 $$ !8 9,  ?  .7  !8
9,…………………………….…..11
@ >8 $ , ABC !8 D…………………………………………...
……….…12
EF49-G668$!89,,ABC
….13
2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hoạt động
Marketing…………….…..14
Báo cáo thực tập tại công ty Phương Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tại công ty Phương Đông - Người đăng: Thuy Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại công ty Phương Đông 9 10 939