Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi ng-hongbb
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2426 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ............................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................................................1
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ
NAM VIỆT VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Ở CÔNG TY
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ NAM VIỆT...................................................3
1.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Nam Việt:...................3
1.1.1. Thông tin chung về Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt...........3
1.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức................................................................................3
1.1.3. Tóm lược quá trình phát triển....................................................................4
1.1.4. Kết quả hoạt động......................................................................................5
1.2. Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực......6
1.3. Tóm lược quá trình triển khai các hoạt động chức năng về quản trị nhân
lực ………………………………………………………………………………..7
1.3.1. Tổ chức bộ máy, thiết kế và phân tích công việc......................................7
1.3.2. Công tác tổ chức định mức lao động.........................................................9
1.3.3. Kế hoạch nhân lực, hoạch định nhân lực,tuyển mộ , tuyển chọn nhân
lực ……………………………………………………………………………... 9
1.3.4. Sử dụng nhân lực.....................................................................................11
1.3.5. Quan hệ lao động trong tổ chức...............................................................14
1.3.6. An toàn bảo hộ lao động..........................................................................14
1.3.7. Quản trị thù lao lao động.........................................................................14
1.3.8. Đào tạo phát triển nhân lực......................................................................18
1.4. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt
và công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam
Việt ………………………………………………………………………………19
2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ NAM VIỆT........................................................20
2.1. Cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực............................................................20
2.1.1. Các khái niệm có liên quan...................................................................

............................................................................1
..............................................................................................................1
  !"##$%&
'(") $*+,- !
"##$%&'...................................................3
 ./0123/4567/089.:;</#;=88>?@/2A68B3C?D8E...................3
1.1.1. Thông tin chung về Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt...........3
1.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức................................................................................3
1.1.3. Tóm lược quá trình phát triển....................................................................4
1.1.4. Kết quả hoạt động......................................................................................5
F GC=98;H6;?D//;?DC4I6;29J/8>=6;67/08=612K/8>L/;M/NH6......6
O PCNQR612=8>S/;8>?@/T;3?6=6;UV8WG/06;X6/Y/04512K/8>L/;M/
NH6 ………………………………………………………………………………..7
1.3.1. Tổ chức bộ máy, thiết kế và phân tích công việc......................................7
1.3.2. Công tác tổ chức định mức lao động.........................................................9
1.3.3. Kế hoạch nhân lực, hoạch định nhân lực,tuyển mộ , tuyển chọn nhân
lực ……………………………………………………………………………... 9
1.3.4. Sử dụng nhân lực.....................................................................................11
1.3.5. Quan hệ lao động trong tổ chức...............................................................14
1.3.6. An toàn bảo hộ lao động..........................................................................14
1.3.7. Quản trị thù lao lao động.........................................................................14
1.3.8. Đào tạo phát triển nhân lực......................................................................18
Z L/;;Q[/0:;=88>?@/6\37/0896.:;</:;=88>?@/12A68B3C?D8
4]67/08=6829@/^I/0/;M/NH68V?7/0896.:;</:;=88>?@/12A68B3C
?D8 ………………………………………………………………………………19
F_(' !+,` !"
##$%&'........................................................20
FabcNdN2e/45829@/^I/0/;M/NH6............................................................20
2.1.1. Các khái niệm có liên quan.........................................................................20
2.1.1.1. Tuyển mộ..............................................................................................20
2.1.1.2. Tuyển chọn...........................................................................................20
2.1.2. Vai trò của công tác tuyển dụng nhân lực...................................................20
2.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực....................20
2.1.3.1. Những nhân tố bên trong tổ chức.........................................................20
2.1.3.2. Những nhân tố bên ngoài tổ chức.........................................................22
2.1.4. Nội dung công tác tuyển dụng nhân lực......................................................22
2.1.4.1. Nội dung công tác tuyển mộ.................................................................22
2.1.4.2. Nội dung công tác tuyển chọn..............................................................26
2.1.5. Đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực........................................28
i
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: ng-hongbb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 390