Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi trandiep289
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 6027 lần   |   Lượt tải: 25 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI
KHOA QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
***

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA XỐP 76

Họ và tên sinh viên: Trần Đức Điệp
Chuyên ngành: Quản trị nhân lực
Lớp: C13QL1
Khóa: 13
Hệ: Cao đẳng
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Chữ

HÀ NỘI, NĂM 2012

MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................2
PHẦN 1. KHÁI QUÁT CHUNG...................................................................................3
VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA XỐP 76 VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN
LỰC TẠI ĐƠN VỊ.......................................................................................................3
1.1. Tổng quan về Công ty Cổ Phần Nhựa Xốp 76.......................................................................3
1.1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển.......................................................................3
1.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty....................................................................................5
1.1.3. Tổng quan kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Xốp 76...............................................7
1.2. Tổ chức công tác Quản trị nhân lực..................................................................................8
1.2.1. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực của tổ chức..............................8
1.2.2. Thực trạng tổ chức công tác quản trị nhân lực tại đơn vị......................................................10
1.3. Định hướng phát triển và công tác quản trị nhân lực tại đơn vị...............................................14

PHẦN 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA XỐP 76.........................................................................15
2.1. Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực..........................................................15
2.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của đào tạo – phát triển nguồn nhân lực đối với tổ chức.....................15
2.1.2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực................................17
2.1.3. Nội dung, quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực......................................................18
2.1.4. Sự cần thiết của ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI
KHOA QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
* * *
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA XỐP 76
Họ và tên sinh viên: Trần Đức Điệp
Chuyên ngành: Quản trị nhân lực
Lớp: C13QL1
Khóa: 13
Hệ: Cao đẳng
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Chữ
HÀ NỘI, NĂM 2012
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản trị nhân lực - Người đăng: trandiep289
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản trị nhân lực 9 10 671