Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực trạng ngoại thương 2001nay

Được đăng lên bởi blackdemon94
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 1
BÁO CÁO THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG GIAI
ĐOẠN 2001 - NAY
(Tài liệu phục vụ cuộc họp Tổ biên tập lần 1
ngày 26 tháng 6 năm 2012)
I. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG GIAI ĐOẠN
2001 - 2010
1.1 Tình hình chung
Thời kỳ chiến lược 2001 – 2010, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục thực
hiện chủ trương chiến lược: đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại,
xây dựng nền kinh tế mở, hướng mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập
khẩu bằng những sản phẩm trong nước đã sản xuất được có hiệu quả, theo
tinh thần Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương lần thứ 7, Khóa VII của
Đảng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã thông qua Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 2001 – 2010. Trong đó, đề ra mục tiêu: nhịp độ tăng trưởng
xuất khẩu gấp trên 2 lần nhịp độ tăng GDP. Đến năm 2010, kim ngạch xuất
khẩu nông lâm thủy sản đạt 9 – 10 tỉ USD, trong đó thủy sản khoảng 3,5 tỉ
USD; giá trị xuất khẩu công nghiệp chiếm 70- 75% tổng kim ngạch xuất
khẩu, chế biến hầu hết nông sản xuất khẩu; tăng nhanh kim ngạch xuất
khẩu, tiến tới cân bằng xuất nhập. Chiến lược đã đề ra định hướng: giảm
mạnh xuất khẩu sản phẩm thô và sơ chế, tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm có
hàm lượng trí tuệ, hàm lượng công nghệ cao. Xây dựng các Tổng Công ty
Nhà nước đủ mạnh để làm nòng cốt trong xuất nhập khẩu.
Chỉ thị số 22/2000/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Thủ
tướng Chính phủ về chiến lược xuất – nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thời
kỳ 2001 – 2010, đã xác định: tiếp tục chủ trương dành ưu tiên cao nhất cho
xuất khẩu, tăng tốc xuất khẩu trên mọi lĩnh vực; tạo nguồn hàng có chất
lượng, có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao để xuất khẩu; góp phần giải
quyết việc làm cho xã hội, tạo nguồn dự trữ ngoại tệ, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thời kỳ 2001 –
2010 phải đạt mức tăng trưởng bình quân từ 15%/năm trở lên. Phấn đấu
cân bằng cán cân thương mại vào những năm 2009 – 2010 và xuất siêu ở
thời kỳ sau năm 2010. Cơ cấu xuất khẩu phải chuyển dịch mạnh theo hướng
gia tăng các sản phẩm chế biến chế tạo, chú trọng các sản phẩm có hàm
lượng công nghệ và chất xám cao, bên cạnh đó phải quan tâm khai thác mặt
hàng chủ yếu sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động. Chú
trọng nâng cao giá trị gia công và chất lượng từng sản phẩm xuất khẩu, giảm

xuất khẩu hàng chế biến thô, tăng tỉ trọng hàng chế biến sâu bằng công
nghệ mới trong kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu cả thời kỳ 2001 -2010
được duy trì ở mức tăng trưởng bình quân 14%/năm. Chú trọng nhập khẩu
công n...
Phụ lục 1
BÁO CÁO THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG GIAI
ĐOẠN 2001 - NAY
(Tài liệu phục vụ cuộc họp Tổ biên tập lần 1
ngày 26 tháng 6 năm 2012)
I. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG GIAI ĐOẠN
2001 - 2010
1.1 Tình hình chung
Thời kỳ chiến lược 2001 2010, Đảng Nhà nước ta tiếp tục thực
hiện chủ trương chiến ợc: đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại,
xây dựng nền kinh tế mở, hướng mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập
khẩu bằng những sản phẩm trong nước đã sản xuất được hiệu quả, theo
tinh thần Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương lần thứ 7, Khóa VII của
Đảng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã thông qua Chiến lược phát triển
kinh tế - hội 2001 2010. Trong đó, đề ra mục tiêu: nhịp độ tăng trưởng
xuất khẩu gấp trên 2 lần nhịp độ tăng GDP. Đến năm 2010, kim ngạch xuất
khẩu nông lâm thủy sản đạt 9 10 tỉ USD, trong đó thủy sản khoảng 3,5 tỉ
USD; giá tr xuất khẩu công nghiệp chiếm 70- 75% tổng kim ngạch xuất
khẩu, chế biến hầu hết nông sản xuất khẩu; tăng nhanh kim ngạch xuất
khẩu, tiến tới cân bằng xuất nhập. Chiến lược đã đề ra đnh hướng: giảm
mạnh xuất khẩu sản phẩm thô chế, tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm
hàm lượng trí tuệ, hàm lượng công nghệ cao. Xây dựng các Tổng Công ty
Nhà nước đủ mạnh để làm nòng cốt trong xuất nhập khẩu.
Chỉ thị số 22/2000/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Thủ
tướng Chính phủ v chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ thời
kỳ 2001 – 2010, đã xác định: tiếp tục chủ trương dành ưu tiên cao nhất cho
xuất khẩu, tăng tốc xuất khẩu trên mọi lĩnh vực; tạo nguồn hàng chất
lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao để xuất khẩu; góp phần giải
quyết việc làm cho hội, tạo nguồn dự trữ ngoại tệ, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xuất khẩu hàng hóa dịch vụ thời kỳ 2001
2010 phải đạt mức tăng trưởng bình quân từ 15%/năm trở lên. Phấn đấu
cân bằng cán cân thương mại vào những năm 2009 2010 xuất siêu
thời kỳ sau năm 2010. Cơ cấu xuất khẩu phải chuyển dịch mạnh theo hướng
gia tăng các sản phẩm chế biến chế tạo, chú trọng các sản phẩm hàm
lượng công nghệ chất xám cao, bên cạnh đó phải quan tâm khai thác mặt
hàng chủ yếu s dụng nguyên vật liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động. Chú
trọng nâng cao giá trị gia công và chất lượng từng sản phẩm xuất khẩu, giảm
Báo cáo thực trạng ngoại thương 2001nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực trạng ngoại thương 2001nay - Người đăng: blackdemon94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Báo cáo thực trạng ngoại thương 2001nay 9 10 181