Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2013

Được đăng lên bởi Lee Gâteaux
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3841 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Báo cáo

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VIỆT NAM

2013

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VIỆT NAM2013

LỜI GIỚI THIỆU

MỤC LỤC

Năm 2013, thương mại điên tử (TMĐT) trên thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Cùng với việc ứng dụng rộng rãi Internet, TMĐT
đã và đang xâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh doanh, đời sống; trở thành công cụ quan
trọng cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

CHƯƠNG I: KHUNG KHỔ PHÁP LÝ CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ........................ 7
I. KHUNG PHÁP LÝ CƠ BẢN CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM............. 8
II. GIỚI THIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
	
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ........................................................................................................... 11

Sau ba năm triển khai Quyết định số 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
ngày 12 tháng 7 năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn
2011 – 2015, có thể nói năm 2013 đã đánh dấu những bước chuyển quan trọng
về hạ tầng pháp lý cho TMĐT, định hình sâu sắc cho việc phát triển lĩnh vực này
trong thời gian tới.

1. Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử.................................................. 11

Để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 1073 sau ba năm
triển khai, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT), Bộ
Công Thương tiếp tục xây dựng Báo cáo TMĐT Việt Nam 2013. Dựa trên số liệu
điều tra doanh nghiệp, Báo cáo năm nay tập trung vào hạ tầng pháp lý của TMĐT,
tổng quát các văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2013. Báo cáo cũng đưa ra các
số liệu thống kê về tình hình ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp, qua đó người đọc
có thể tự đưa ra những phân tích, nhận định về thực trạng phát triển. Đặc biệt trong
ấn phẩm năm nay, Báo cáo TMĐT Việt Nam 2013 xây dựng một Chương riêng về
ứng dụng TMĐT trong cộng đồng nhằm nghiên cứu sâu hơn mức độ tiếp cận TMĐT
trong các tầng lớp dân cư hiện nay.

III. CHẾ TÀI XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ............... 18

Cục TMĐT và CNTT, Bộ Công Thương xin trân trọng cảm ơn tất cả các cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã nhiệt tình hỗ trợ, phối hợp và cung cấp thông
tin trong quá trình biên soạn Báo cáo TMĐT Việt Nam 2013. Chúng tôi hoan
nghênh mọi góp ý để các ấn phẩm về TMĐT của Cục TMĐT và CNTT ngày càng
được hoàn thiện.

4. Ấn Độ....................................................................................................
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tháng 12 năm 2013
2013
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Báo cáo
VIỆT NAM
O CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2013
www.vecita.gov.vn
25 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam
Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2013 - Người đăng: Lee Gâteaux
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2013 9 10 353