Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thường niên của SCB 2010

Được đăng lên bởi hptn1994
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN

SAIGON COMMERCIAL BANK

M Ụ C LỤ C
Thông điệp

04-09

Nền tảng

10-23

02 Sứ mạng hoạt động / Giá trị cốt lõi

12 Lịch sử hoạt động

06 Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng
Quản trị

14 Cơ cấu Quản trị Ngân hàng Hội đồng Quản trị

08 Thông điệp của Tổng Giám đốc

18 Cơ cấu Quản trị Ngân hàng Ban Kiểm soát

Báo cáo hoạt động

24-47

20 Cơ cấu Quản trị Ngân hàng Ban Điều hành
23 Cơ cấu Quản trị Ngân hàng Sơ đồ tổ chức

Báo cáo tài chính

48-117

26 Môi trường kinh doanh
27 Kết quả hoạt động năm 2010
28 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2010
30 Huy động vốn
32 Tín dụng

50 Báo cáo tài chính

33 Đầu tư
34 Thanh toán quốc tế
35 Quan hệ đối ngoại
36 Kinh doanh ngoại hối
37 Dịch vụ thẻ và eBanking
38 Quản lý rủi ro

Mạng lưới

128-152

39 Công nghệ thông tin
40 Dịch vụ chăm sóc Khách hàng
41 Quản lý chất lượng
42 Quản trị nguồn nhân lực
43 Đào tạo

130 Mạng lưới hoạt động SCB trên toàn quốc

44 Các giải thưởng và danh hiệu

134 Danh sách các Ngân hàng đại lý

45 Các công ty có liên quan
46 Hoạt động xã hội

Trong năm 2010, SCB thực hiện việc củng cố, kiện
toàn mọi mặt nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc cho
lộ trình phát triển vượt bậc với mục tiêu đưa SCB trở
thành một trong năm Ngân hàng thương mại cổ phần
hàng đầu Việt Nam.

2

NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tầm nhìn chiến lược
Trở thành một trong năm Ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam.

Sứ mạng hoạt động
Hài hòa lợi ích Xã hội - Khách hàng - Người lao động, đảm bảo giá trị Cổ đông.

Giá trị cốt lõi
Khách hàng là trọng tâm;
Đổi mới - Sáng tạo - Chuyên nghiệp;
Đoàn kết - Chia sẻ - Hợp tác.

Cam kết với Khách hàng
Luôn đồng hành, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ thông tin và giải quyết toàn bộ các yêu cầu
hợp lý, chính đáng của Khách hàng bằng giải pháp tối ưu nhất.
Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, đảm bảo chất lượng với tinh thần
phục vụ tận tâm và đem lại lợi ích cao nhất cho Khách hàng.

Cam kết với Cổ đông
Tối đa hóa giá trị và lợi ích Cổ đông.
Phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả và uy tín trên thương trường.

Cam kết với Xã hội
Sự tồn tại và phát triển của SCB luôn luôn hài hòa với lợi ích xã hội.
Luôn quan tâm bảo vệ môi trường và đóng góp vì phát triển cộng đồng.

Cam kết với Nhân viên
Tạo cho nhân viên một môi trường làm việc năng động, tích cực và sáng tạo nhất.
Công bằng, minh bạch trong chính sách đãi ngộ và phát triển nghề nghiệp.

Cam kết với chính mình
Không ngừng nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng và trình độ chuyên môn, giữ vững và
phát huy ...
NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN
SAIGON COMMERCIAL BANK
Báo cáo thường niên của SCB 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thường niên của SCB 2010 - Người đăng: hptn1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
Báo cáo thường niên của SCB 2010 9 10 281