Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tiền lương

Được đăng lên bởi San San
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 3119 lần   |   Lượt tải: 4 lần
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
*********

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM
BẢNG

1

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.............................................................................................2
PHẦN I................................................................................................5
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN
LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP......................................................5
I. KHÁI NIỆM-BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA KẾ
TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TRONG DOANH NGHIỆP................................................................5
1. Khái niệm-Bản chất của kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương tại doanh nghiệp................................................................5
III. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP .............................................12
1. Tài khoản sử dụng.........................................................................12
PHẦN II.............................................................................................27
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
KIM BẢNG.......................................................................................27
I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC HOẠT
ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM BẢNG CÓ
ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG....................................................................27
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty...............................27
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG
TY......................................................................................................34
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty............................34
Các nghiệp vụ hạch toán tiền lương ở Công ty:...............................61
PHẦN III............................................................................................73
HOÀN THIỆN CÔNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM KIM BẢNG..............................................................73

2

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIỀN
LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM BẢNG ...................................73
* Ưu điểm:.................
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
*********
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM
BẢNG
1
Báo cáo tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tiền lương - Người đăng: San San
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Báo cáo tiền lương 9 10 989