Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên GVHD: Ngô Thị Thu
lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay, mçi doanh nghiÖp mét chñ thÓ
kinh doanh trong quan träng, mét bµo cña nÒn kinh quèc d©n víi chøc
n¨ng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cho héi. Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã doanh
nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· bá ra,
trªn c¬ së ®ã t×m c¸c gi¶i ph¸p h¹ gi¸ thµnh gióp cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®îc
tèt h¬n. NhiÖm ®ã ®ßi hái c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp
kh«ng chØ ®Çu t tèt cho s¶n xuÊt mµ cßn ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n.
vËy khi míi ra ®êi, to¸n ®· ®îc xem mét c«ng quan träng
cña hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ. Víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ kiÓm tra kiÓm
so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, to¸n ®· ®ang
c«ng cô thùc sù quan träng cïng víi c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c ngµy cµng ®îc c¶i
tiÕn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n trong nÒn kinh thÞ trêng. §èi víi c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n ®îc dông nh mét c«ng h÷u hiÖu nhÊt
®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan gi¸m ®èc hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®ã, to¸n thµnh phÈm tiªu thô thµnh
phÈm mét phÇn hµnh to¸n quan träng ph¶n ¸nh gi¸m dèc t×nh h×nh biÕn
®éng thµnh phÈm vµ qu¸ tr×nh tiªu thô.
Doanh nghiÖp tiªu thô ®îc thµnh phÈm míi ®iÒu kiÖn ®Ó ®¾p chi
phÝ s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n. MÆt kh¸c th«ng qua tiªu
thô s¶n phÈm, Doanh nghiÖp míi thu ®îc lîi nhuËn. lîi nhuËn Doanh nghiÖp
míi nguån ®Ó h×nh thµnh c¸c quü thùc hiÖn nghÜa ®èi víi nhµ níc.
®ã, Doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, nhê sù híng dÉn cña c¸c thÇy c« cïng víi
gióp ®ì nhiÖt t×nh Ban l·nh ®¹o C«ng ty Cổ phần TMDV Hưng Yên, ®Æc biÖt
lµ phßng KÕ to¸n vµ c¸c phßng ban liªn quan, t«i ®· ®i s©u t×m hiÓu toµn bé c«ng
t¸c kÕ to¸n cña C«ng tylùa chän chuyªn ®Ò: “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh
phÈm tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty Cổ phần TMDV Hưng Yên ®Ó viÕt
b¸o c¸o thùc tËp.
Néi dung b¸o c¸o thùc tËp cña e gåm 4 phÇn:
PhÇn I: §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty Cổ phần TMDV Hưng Yên
PhÇn II: luËn cña to¸n thµnh phÈm tiªu thô thµnh phÈm t¹i
C«ng ty Cổ phần TMDV Hưng Yên
SV: Bùi Thị Loan 1 Lớp: 45CK3
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 9 10 586