Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp giao nhận cont

Được đăng lên bởi minhnq-hd-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
LÞch sö ®· chøng minh r»ng, c¸c cuéc c¸ch m¹ng khoa häc lín ®· diÔn ra
trong ®êi sèng x· héi con ngêi ®Òu ®îc ph¶n ¸nh trong ngµnh vËn t¶i. Qu¸ tr×nh
vËn t¶i lu«n ®îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn. Môc ®Ých chñ yÕu cña tiÕn bé kü thuËt vµ
tæ chøc trong vËn t¶i lµ rót ng¾n ®îc thêi gian chuyªn chë, ®¶m b¶o an toµn cho
®èi tîng chuyªn chë vµ gi¶m ®îc chi phÝ chuyªn chë tíi møc thÊp nhÊt.VÊn ®Ò c¬
b¶n ®Ó t¨ng n¨ng lùc vËn t¶i vµ n¨ng suÊt chuyªn chë lµ t¨ng cêng c¬ giíi ho¸
kh©u xÕp dì hµng ë c¸c ®iÓm vËn t¶i. Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó thóc
®Èy c¬ giíi ho¸ toµn bé kh©u xÕp dì hµng ho¸ lµ t¹o ra nh÷ng kiÖn hµng lín thÝch
hîp. ViÖc t¹o ra nh÷ng kiÖn hµng thÝch hîp trong vËn t¶i ®îc gäi lµ “®¬n vÞ ho¸”
hµng ho¸. Ph¬ng ph¸p t¹o ra hµng ho¸ ®¬n vÞ vµ hiÖn ®¹i trong vËn t¶i lµ dïng
container. Container cïng víi hµng ho¸ xÕp trong ®ã t¹o thµnh mét ®¬n vÞ hµng
ho¸ trong suèt qu¸ tr×nh chuyªn chë. §ã lµ mét ph¬ng ph¸p ®¬n vÞ hµng ho¸ hoµn
thiÖn nhÊt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ trong vËn t¶i néi ®Þa còng nh trong vËn
t¶i quèc tÕ hiÖn nay.
T¬ng lai lµ nh÷ng c¸n nghiÖp ngo¹i th¬ng giao nhËn, c¸c sinh
viªn cÇn ph¶i trang cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc thùc Ých cÇn thiÕt.
vËy khi thùc tËp t¹i c«ng ty phÇn cung øng dÞch thuËt hµng h¶i
(MASERCO), em quyÕt ®Þnh chän chuyªn ®Ò thùc tËp “t×m hiÓu quy tr×nh giao
nhËn hµng container t¹i c¶ng”
Qua ®ît thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· häc hái ®îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc Ých
cho m×nh, bæ sung nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trªn ghÕ nhµ trêng.
L· ThÞ Thanh Nhµn
Líp KTN-43-§H Trang 1
báo cáo tốt nghiệp giao nhận cont - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp giao nhận cont - Người đăng: minhnq-hd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp giao nhận cont 9 10 717