Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tuyển dụng

Được đăng lên bởi Chau Tran
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Trần Thị Hoa

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nhất là khi
Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, các
doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trƣớc các cơ hội phát triển và những thách thức
mới. Điều đó đỏi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam nếu không muốn bị đào thải phải
không ngừng làm mới và hoàn thiện mình. Nhiều doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng với
tình hình mới đã nâng cao đƣợc hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cũng nhƣ củng cố
vị thế, nâng cao uy tín của mình, đứng vững và phát triển trên thị trƣờng đầy cạnh
tranh. Nhƣng bên cạnh đó cũng có không ít những doanh nghiệp còn thụ động, phản
ứng chậm chạp với những biến động của nền kinh tế. Không phát huy đƣợc những thế
mạnh, khắc phục những điểm yếu của mình để kết cục là bị đào thải trong quy luật vốn
khắc nghiệt của nền kinh tế thị trƣờng.
Có nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực là một trong
những yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn lực nào cũng quan
trọng và cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của doanh nghiệp ấy. Một doanh
nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú lớn mạnh cũng trở nên vô nghĩa khi thiếu
đi yếu tố con ngƣời. Con ngƣời sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có
hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con ngƣời trong một tổ
chức không phải là một con ngƣời chung chung mà là nói tới số lƣợng và chất lƣợng
hay chính là năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của ngƣời lao động. Tất
cả các hoạt động trong một doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của
con ngƣời, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì đó là một lợi thế rất lớn
so với các doanh nghiệp khác trên thị trƣờng.
Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai
thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để
nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lƣợng trong

SVTH: Lê Duẩn

Trang 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Trần Thị Hoa

công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự - "đầu vào" để có một nguồn
nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức phải đƣợc đặt lên hàng đầu.
Xuất phát từ sự thay đổi về cách nhận thức của bản thân về công tác tuyển dụng
nhân sự và tầm quan trọng của nó, trong thời gian tìm hiểu thực tế tại môi trƣờng công
ty em đã chọn đề tài “ Hoàn thi...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Hoa
SVTH: Lê Duẩn Trang 1
LI M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nhất khi
Việt Nam đã thành viên chính thức của Tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, các
doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trƣớc các hội phát triển và những thách thức
mới. Điều đó đỏi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam nếu không muốn bị đào thải phải
không ngừng làm mới và hoàn thiện mình. Nhiều doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng với
tình hình mới đã nâng cao đƣợc hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cũng nhƣ củng c
vị thế, nâng cao uy tín của mình, đứng vững phát triển trên thị trƣờng đầy cạnh
tranh. Nhƣng bên cạnh đó cũng không ít những doanh nghiệp còn thụ động, phản
ứng chậm chạp với những biến động của nền kinh tế. Không phát huy đƣợc những thế
mạnh, khắc phục những điểm yếu của mình để kết cục bị đào thải trong quy luật vốn
khắc nghiệt của nền kinh tế thị trƣờng.
nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực một trong
những yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn lực nào cũng quan
trọng và cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của doanh nghiệp ấy. Một doanh
nghiệp cho nguồn tài chính phong phú lớn mạnh cũng trở nên vô nghĩa khi thiếu
đi yếu tố con ngƣời. Con ngƣời sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy
hiệu quả hoạt động của trong việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con ngƣời trong một tổ
chức không phải một con ngƣời chung chung mà là nói tới số lƣợng và chất lƣợng
hay chính là năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của ngƣời lao động. Tất
cả các hoạt động trong một doanh nghiệp đều sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của
con ngƣời, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì đó một lợi thế rất lớn
so với các doanh nghiệp khác trên thị trƣờng.
Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai
thác nguồn lực này hiệu quả nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để
nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lƣợng trong
Báo cáo tuyển dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tuyển dụng - Người đăng: Chau Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Báo cáo tuyển dụng 9 10 215