Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm chủ tàu tại tổng công ty bảo hiểm Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp



TrÇn Thuý Hµ - A2-CN9

Lêi më ®Çu

T

õ gi÷a thÕ kû XVII, khi cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp lÇn thø nhÊt ®ang
gÆt h¸i nh÷ng thµnh tùu ban ®Çu, “con s tö” Anh Quèc diÔu vâ d¬ng oai
kh«ng chØ b»ng c¸c ®éi qu©n lª d¬ng mµ cßn b»ng c¸c ®éi th¬ng thuyÒn ®Çy
¾p hµng ho¸ ®Õn c¸c n¬i cã thÓ ®Õn trªn thÕ giíi. Vµo thêi gian Êy, ë phè Lomba London, mçi chiÒu ®Õn, c¸c nhµ bu«n, c¸c thuyÒn trëng vµ thuû thñ thêng
tô tËp t¹i qu¸n cµ phª mang tªn Lloyd. Hä kh¸o nhau vÒ nh÷ng phi vô mang
l¹i lîi nhuËn cao, nh÷ng vïng ®Êt võa khai ph¸ vµ bïi ngïi kÓ cho nhau nghe
vÒ nh÷ng vô tæn thÊt, thiÖt h¹i, vÒ nh÷ng ngêi xÊu sè ®· kh«ng may ph¶i lµm
måi cho hµ b¸. Ngêi chñ qu¸n kh«ng chØ giái chÕ biÕn cµ phª, nh¹y c¶m víi
nh÷ng tiÕng rñng rÎng cña ®ång tiÒn mµ cßn cã t duy rÊt ®Æc biÖt cña mét nhµ
kinh tÕ. Tõ nh÷ng th«ng tin thu ®îc «ng lËp ra b¶n tin Lloyd vÒ hµng h¶i, ®îc
giíi th¬ng gia vµ hµng h¶i nång nhiÖt chµo ®ãn. Vµ còng tõ nh÷ng th«ng tin
thu ®îc Êy, mét c«ng ty b¶o hiÓm hµng h¶i ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ra ®êi thu hót
hÇu hÕt c¸c th¬ng gia vµ nhµ hµng h¶i Anh tham gia.
Trªn ba tr¨m n¨m tr«i qua, kÓ tõ ngµy Êy, b¶o hiÓm th©n tµu vµ tr¸ch
nhiÖm chñ tµu ®· trë thµnh th«ng lÖ ë kh¾p n¬i trªn thÕ giíi trong ®ã cã ViÖt
Nam. Lµ mét nghiÖp vô quan träng cña b¶o hiÓm th¬ng m¹i, viÖc t×m hiÓu vµ
nghiªn cøu vÒ b¶o hiÓm th©n tµu vµ tr¸ch nhiÖm chñ tµu trong bèi c¶nh nÒn
kinh tÕ më, khi ®Êt níc bíc sang giai ®o¹n CNH-H§H lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Víi vÞ trÝ quan träng cña nghiÖp vô b¶o hiÓm th©n tµu vµ tr¸ch nhiÖm chñ
tµu nh vËy, em muèn ®i s©u nghiªn cøu vÒ nghiÖp vô nµy. V× vËy, em chän ®Ò
tµi: “B¶o hiÓm th©n tµu vµ tr¸ch nhiÖm chñ tµu t¹i Tæng c«ng ty b¶o hiÓm
ViÖt Nam“. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia thµnh 3 phÇn
chÝnh:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm th©n tµu vµ tr¸ch nhiÖm th©n tµu.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o hiÓm th©n tµu vµ tr¸ch nhiÖm chñ
tµu t¹i Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt).
Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng b¶o hiÓm th©n tµu ë B¶o ViÖt.
Em xin bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh ®èi víi TiÕn sÜ Vò SÜ TuÊn ®·
nhiÖt t×nh híng dÉn chØ b¶o cho em trong qu¸ tr×nh lµm kho¸ luËn nµy. V× thêi
gian thùc hiÖn kho¸ luËn cã h¹n, kiÕn thøc thùc tÕ kh«ng cã nhiÒu, néi dung
kho¸ luËn chñ yÕu lµ dùa trªn c¬ së lý thuyÕt nªn khã cã thÓ tr¸nh khái ®îc
nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c
thÇy c« trong bé m«n vËn t¶i vµ b¶o hiÓm.
-1-

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp TrÇn Thuý Hµ - A2-CN9
Lêi më ®Çu
õ gi÷a thÕ XVII, khi cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp lÇn thø nhÊt ®ang
gÆt h¸i nh÷ng thµnh tùu ban ®Çu, “con s tö” Anh Quèc diÔu d¬ng oai
kh«ng chØ b»ng c¸c ®éi qu©n d¬ng cßn b»ng c¸c ®éi th¬ng thuyÒn ®Çy
¾p hµng ho¸ ®Õn c¸c n¬i cã thÓ ®Õn trªn thÕ giíi. Vµo thêi gian Êy, ë phè Lom-
ba London, mçi chiÒu ®Õn, c¸c nhµ bu«n, c¸c thuyÒn trëng vµ thuû thñ thêng
tËp t¹i qu¸n cµ phª mang tªn Lloyd. kh¸o nhau nh÷ng phi mang
l¹i lîi nhuËn cao, nh÷ng vïng ®Êt võa khai pbïi ngïi kÓ cho nhau nghe
nh÷ng tæn thÊt, thiÖt h¹i, nh÷ng ngêi xÊu sè ®· kh«ng may ph¶i lµm
måi cho hµ b¸. Ngêi chñ qu¸n kh«ng chØ giái chÕ biÕn cµ phª, nh¹y c¶m víi
nh÷ng tiÕng rñng rÎng cña ®ång tiÒn cßn t duy rÊt ®Æc biÖt cña mét nhµ
kinh tÕ. nh÷ng th«ng tin thu ®îc «ng lËp ra b¶n tin Lloyd hµng h¶i, ®îc
giíi th¬ng gia hµng h¶i nång nhiÖt chµo ®ãn. còng nh÷ng th«ng tin
thu ®îc Êy, mét c«ng ty b¶o hiÓm hµng h¶i ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ra ®êi thu hót
hÇu hÕt c¸c th¬ng gia vµ nhµ hµng h¶i Anh tham gia.
T
Trªn ba tr¨m n¨m tr«i qua, ngµy Êy, b¶o hiÓm th©n tµu vµ tr¸ch
nhiÖm chñ tµu ®· trë thµnh th«ng ë kh¾p n¬i trªn thÕ giíi trong ®ã ViÖt
Nam. mét nghiÖp quan träng cña b¶o hiÓm th¬ng m¹i, viÖc t×m hiÓu
nghiªn cøu b¶o hiÓm th©n tµu tr¸ch nhiÖm chñ tµu trong bèi c¶nh nÒn
kinh tÕ më, khi ®Êt níc bíc sang giai ®o¹n CNH-H§H lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Víi vÞ trÝ quan träng cña nghiÖp vô b¶o hiÓm th©n tµu tr¸ch nhiÖm chñ
tµu nh vËy, em muèn ®i s©u nghiªn cøu nghiÖp nµy.vËy, em chän ®Ò
tµi: “B¶o hiÓm th©n tµu tr¸ch nhiÖm chñ tµu t¹i Tæng c«ng ty b¶o hiÓm
ViÖt Nam“. Ngoµi phÇn ®Çu kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia thµnh 3 phÇn
chÝnh:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm th©n tµu vµ tr¸ch nhiÖm th©n tµu.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o hiÓm th©n tµu tr¸ch nhiÖm chñ
tµu t¹i Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt).
Ch¬ng III: Ph¬ng híng mét gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng b¶o hiÓm th©n tµu ë B¶o ViÖt.
Em xin bµy lßng c¶m ¬n ch©n thµnh ®èi víi TiÕn TuÊn ®·
nhiÖt t×nh híng dÉn chØ b¶o cho em trong qu¸ tr×nh lµm kho¸ luËn nµy. V× thêi
gian thùc hiÖn kho¸ luËn h¹n, kiÕn thøc thùc kh«ng nhiÒu, néi dung
kho¸ luËn chñ yÕu dùa trªn thuyÕt nªn khã thÓ tr¸nh khái ®îc
nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc chØ b¶o, ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c
thÇy c« trong bé m«n vËn t¶i vµ b¶o hiÓm.
- 1 -
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm chủ tàu tại tổng công ty bảo hiểm Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm chủ tàu tại tổng công ty bảo hiểm Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm chủ tàu tại tổng công ty bảo hiểm Việt Nam 9 10 162