Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm thương mại

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3179 lần   |   Lượt tải: 21 lần
BẢO HIỂM
THƯƠNG MẠI

1 Bản chaát, vai troø BH( SV nghieân cöùu )
2 Phaân loaïi BH
3 Nguyeân taéc hoaït ñoäng BH
4 Cô cheá phaân phoái taøi chính
trong hoaït ñoäng BH
5 Doanh thu vaø chi phí hoaït
ñoäng
kinh doanh BH

1 Phaân loaïi BH
Caên cöù vaøo tình hình phaùp lyù
- Baûo hieåm baét buoäc
Ñaây laø nhöõng loaïi hình saûn phaåm baûo
hieåm maø luaät phaùp qui ñònh moïi ngöôøi
phaûi tham gia baûo hieåm, khi phaùt sinh
nhöõng hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán caùc
dòch vuï naøy. Tính chaát baét buoäc naøy xuaát
phaùt töø vieäc baûo veä lôïi ích cuûa coäng
ñoàng xaõ hoäi trong ñoù coù lôïi ích cuûa ngöôøi
tham gia baûo hieåm
­ Baûo hieåm töï nguyeän
Ñaây laø nhöõng loaïi hình saûn phaåm dòch vuï
baûo hieåm maø khaùch haøng coù theá löïa
choïn, tham gia baûo hieåm hay khoâng, ñieàu
naøy phuï thuoäc vaøo nhu caàu vaø khaû naêng
taøi chính cuûa ngöôøi tham gia, trong ñoù khaû
naêng taøi chính aûnh höôûng raát lôùn ñeán
quyeát ñònh tham gia baûo hieåm hay khoâng

Caên cöù vaø phöông dieän kyõ thuaät baûo hieåm
    ­ Baûo hieåm nhaân thoï Ñaây laø nhöõng
dòch vuï baûo hieåm lieân quan ñeán
nhöõng ruûi ro gaén lieàn vôùi tuoåi thoï
cuûa con ngöôøi. Baûo hieåm nhaân thoï
cung öùng dòch vuï ñaûm baûo cho
khaùch haøng trong tröôøng hôïp ruûi ro
töû vong daãn ñeán laøm giaûm hoaëc
maát ñi laø moät khoaûn thu nhaäp cho
gia ñình, neáu ñieàu ñoù khoâng xaûy ra,
baûo hieåm nhaân thoï ñôn giaûn trôû
thaønh hình thöùc tieát kiệm daøi haïn
trong töông lai.

- Baûo hieåm phi nhaân thoï Caùc saûn phaåm
baûo hieåm phi nhaân thoï ñöôïc kyù keát
ñaûm baûo baèng nhöõng hôïp ñoàng
vôùi kyø haïn döôùi 1 naêm, do vaäy vieäc
quaûn lyù taøi chính caùc nghieäp vuï
baûo hieåm naøy ñöôïc aùp duïng kyõ
thuaät phaân chia
Phaàn lôùn quyõ döï phoøng baûo hieåm
phi nhaân thoï ñöôïc ñem ñaàu tö ngaén
haïn vaø moät phaàn döôùi daïng tieàn
ñeå taïi ngaân quyõ. Do vaäy, moät soá
quan ñieåm chöa thöøa nhaän baûo hieåm
phi nhaân thoï laø ñònh cheá taøi chính
trung gian.

. Caên cöù vaøo ñoái töôïng baûo hieåm
     ­ Caùc nghieäp vuï baûo hieåm taøi saûn Ñoái
töôïng baûo hieåm laø taøi saûn cuûa ngöôøi
sôû höõu, moãi taøi saûn coù keát caáu,
coâng duïng vaø muïc ñích söû duïng khaùc
nhau chính vì vaäy nhöõng taøi saûn naøy
lieân quan ñeán nhieàu ruûi ro khaùc nhau

- Caùc nghieäp vuï baûo hieåm con ngöôøi

Ñoái töôïng baûo hieåm laø thaân theå, tính
maïng, söùc khoûe cuûa con ngöôøi. Trong
töøng ñieàu kieän sinh hoaït, tuoåi taùc khaùc
nhau töøng cá nhaân coù theå gaëp nhöõng
ruûi ro aûnh höôû...
BẢO HIỂM
THƯƠNG MẠI
Bảo hiểm thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hiểm thương mại - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bảo hiểm thương mại 9 10 307