Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hàng không Việt Nam đối với hành lý hàng hóa tư trang của hành khách

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

oOo

Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng

Khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng
* *

*

* * *

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña
hµng kh«ng ViÖt Nam ®èi víi hµnh lý, hµng ho¸
vµ t trang cña hµnh kh¸ch.

Sinh viªn thùc hiÖn

: Lª V¨n L©n

Gi¸o viªn híng dÉn : PGS. TS. NguyÔn Nh TiÕn

Hµ Néi, n¨m 2003

Môc lôc

Lª V¨n L©n - A1 CN 09

 Trang

1

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

oOo

Lêi nãi ®Çu
Lêi c¶m ¬n
Nh÷ng tõ viÕt t¾t trong kho¸ luËn
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng ®èi víi hµnh lý,
hµng ho¸ vµ t trang cña hµnh kh¸ch…………...........……........................1
I. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña BHTNDS............…...............…….................1
I.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña BHTNDS.........................................................1
I.2. Nh÷ng rñi ro thêng gÆp ph¸t sinh TNDS cña h·ng hµng kh«ng…......…10
I.3. Vai trß vµ tÝnh tÊt yÕu cña BHHK.................................................……....13
II. C¸c lo¹i h×nh BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng…..................................16
II.1. BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng ®èi víi hµnh kh¸ch….......................… 16
II.2.BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng ®èi víi hµnh lý, hµng ho¸ vµ t trang cña
hµnh kh¸ch……………...............................................................................…16
II.3. BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng ®èi víi ngêi thø 3……........................19
II.4. BHTNDS cña chñ s©n bay vµ ngêi ®iÒu hµnh bay........……..................19
III. Néi dung BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng ®èi víi hµnh lý, hµng ho¸
vµ t trang cña hµnh kh¸ch……………......................................................20
III.1. Ngêi ®îc b¶o hiÓm vµ ngêi ®îc båi thêng……............................20
III.2. §èi tîng b¶o hiÓm..................................................…......................... 20
III.3. Ph¬ng thøc b¶o hiÓm.....................................................…..............….21
III.4. Ph¹m vi b¶o hiÓm vµ lo¹i trõ b¶o hiÓm...............................…........…....22
III.5. Sè tiÒn b¶o hiÓm, phÝ b¶o hiÓm, thêi h¹n b¶o hiÓm............…......…......25
III.6. Gi¸m ®Þnh tæn thÊt, x¸c ®Þnh thiÖt h¹i vµ gi¶i quyÕt båi thêng…........28
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng nghiÖp vô BHTNDS cña HKVN ®èi víi hµnh lý,
hµng ho¸ vµ t trang cña hµnh kh¸ch…………….....................................33
I. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn BHTNDS cña HKVN®èi víi hµnh lý, hµng ho¸
vµ t trang cña hµnh kh¸ch............…………………..................................33
I.1. Kh¸i qu¸t vÒ TCTHKVN..................................………………..................
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
oOo
Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
Khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng
* * * * * *
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña
hµng kh«ng ViÖt Nam ®èi víi hµnh lý, hµng ho¸
vµ t trang cña hµnh kh¸ch.
Sinh viªn thùc hiÖn : Lª V¨n L©n
Gi¸o viªn híng dÉn : PGS. TS. NguyÔn Nh TiÕn
Hµ Néi, n¨m 2003
Môc lôc
Lª V¨n L©n - A1 CN 09
Trang
1
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hàng không Việt Nam đối với hành lý hàng hóa tư trang của hành khách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hàng không Việt Nam đối với hành lý hàng hóa tư trang của hành khách - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hàng không Việt Nam đối với hành lý hàng hóa tư trang của hành khách 9 10 615