Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm xã hội cho người lao động ở Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi giíi thiÖu
Giao thõa thÕ kØ XXI cña ViÖt Nam lµ thêi k× ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp
ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, tiÕp tôc ®êng lèi ®æi míi, më cöa ph¸t triÓn kinh
tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, níc
m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh.Mäi ngêi, mäi nhµ Êm no h¹nh
phóc.§Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn vµ nhËn thøc ®îc vai trß, tÇm quan
träng cña ngêi lao ®éng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ngay tõ khi thèng nhÊt ®Êt
níc §angr vµ Nhµ níc ta ®· ®a ra nhiÒu chÝnh s¸ch thÓ hiÖn sù quan t©m tíi
ngêi lao ®éng trong ®ã cã chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi.
ChÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch lín cña
§¶ng vµ Nhµ níc ta, ®· ®îc thùc hiÖn tõ nh÷ng n¨m s¸u m¬i cña thÕ kØ XX.
Tr¶i qua h¬n bèn m¬i n¨m thùc hiÖn víi nh÷ng söa ®æi, bæ sung cho phï hîp
víi tõng giai ®o¹n, chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi ®· gãp phÇn rÊt to lín ®¶m
b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä, ®ång thêi gãp phÇn æn ®Þnh
chÝnh trÞ- x· héi cña ®Êt níc. §Õn nay B¶o hiÓm x· héi ®· ®îc thùc hiÖn cho
c«ng chøc nhµ níc, lùc lîng vò trang vµ ngêi lao ®éng trong c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ ë nh÷ng n¬i cã quan hÖ lao ®éng, cã sö dông lao ®éng tõ 10 lao ®éng
trë lªn...vµ sÏ cßn tiÕp tôc më réng cho c¸c ®èi tîng kh¸c. Víi n¨m chÕ ®é vÒ
B¶o hiÓm x· héi ®ang ®îc thùc hiÖn ë níc ta lµ: ChÕ ®é trî cÊp èm ®au; trî
cÊp thai s¶n; trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp; chÕ ®é hu trÝ vµ chÕ
®é tö tuÊt chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh trong
sù nghiÖp ®æi míi.Tuy nhiªn, cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc chÝnh s¸ch
b¶o hiÓm x· héi cÇn ph¶i lu«n lu«n ®îc thay ®æi cho phï hîp.
XuÊt ph¸t tõ vai trß B¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng nãi riªng vµ
toµn x· héi nãi chung ®ång thêi qua thùc tÕ nghiªn cøu t×m hiÓu em xin
m¹nh d¹n trän ®Ò tµi: "B¶o HiÓm X· Héi Cho Ngêi Lao §éng ë ViÖt
Nam” víi mong muèn cã thÓ ®a ra nh÷ng vÊn ®Ò tæng qu¸t nhÊt vÒ b¶o hiÓm
x· héi, thùc tr¹ng hÖ thèng B¶o hiÓm x· héi ngµy nay vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i
ph¸p nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi xøng ®¸ng víi vai trß
quan träng cña nã trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt níc.
Bµi viÕt cña em nghiªn cøu vÒ BHXH gåm hai phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ BHXH

PhÇn II: Thùc tr¹ng BHXH ë níc ta.
Nh÷ng ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p.
Sè liÖu sö dông trong ®Ò ¸n lµ nguån sè liÖu thø cÊp.

Néi dung
PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ B¶o HiÓm X· Héi.
I.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn b¶o hiÓm x· héi.
1.S¬ lîc lÞch sö ph¸t triÓn B¶o hiÓm x· héi
Nguån gèc B¶o hiÓm x· héi b¾t nguån tõ...
Lêi giíi thiÖu
Giao thõa t XXI cña ViÖt Nam lµ thêi ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp
ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, tiÕp tôc ®êng lèi ®æi míi, cöa ph¸t triÓn kinh
thÞ trêng ®Þnh híng héi c nghÜa. Thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, níc
m¹nh, héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh.Mäi ngêi, mäi nhµ Êm no h¹nh
phóc.§Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn vµ nhËn thøc ®îc vai trß, tÇm quan
träng cña ngêi lao ®éng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ngay tõ khi thèng nhÊt ®Êt
níc §angr Nhµ níc ta ®· ®a ra nhiÒu chÝnh s¸ch thÓ hiÖn quan t©m tíi
ngêi lao ®éng trong ®ã cã chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi.
ChÝnh s¸ch B¶o hiÓm héi lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch lín cña
§¶ng Nhµ níc ta, ®· ®îc thùc hiÖn nh÷ng n¨m s¸u m¬i cña thÕ XX.
Tr¶i qua h¬n bèn m¬i n¨m thùc hiÖn víi nh÷ng söa ®æi, bæ sung cho phï hîp
víi tõng giai ®o¹n, chÝnh s¸ch B¶o hiÓm héi ®· gãp phÇn rÊt to lín ®¶m
b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng gia ®×nh hä, ®ång thêi gãp phÇn æn ®Þnh
chÝnh trÞ- héi cña ®Êt níc. §Õn nay B¶o hiÓm héi ®· ®îc thùc hiÖn cho
c«ng chøc nhµ níc, lùc lîng trang ngêi lao ®éng trong c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ ë nh÷ng n¬i cã quan hÖ lao ®éng, cã sö dông lao ®éng tõ 10 lao ®éng
trë lªn...vµ sÏ cßn tiÕp tôc më réng cho c¸c ®èi tîng kh¸c. Víi n¨m chÕ ®é vÒ
B¶o hiÓm héi ®ang ®îc thùc hiÖn ë níc ta lµ: ChÕ ®é trî cÊp èm ®au; trî
cÊp thai s¶n; trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp; chÕ ®é hu trÝ vµ chÕ
®é tuÊt chÝnh s¸ch B¶o hiÓm héi ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh trong
nghiÖp ®æi míi.Tuy nhiªn, cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc chÝnh s¸ch
b¶o hiÓm x· héi cÇn ph¶i lu«n lu«n ®îc thay ®æi cho phï hîp.
XuÊt ph¸t tõ vai trß B¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng nãi riªng vµ
toµn héi nãi chung ®ång thêi qua thùc tÕ nghiªn cøu t×m hiÓu em xin
m¹nh d¹n trän ®Ò tµi: "B¶o HiÓm X· Héi Cho Ngêi Lao §éng ë ViÖt
Nam” víi mong muèn cã thÓ ®a ra nh÷ng vÊn ®Ò tæng qu¸t nhÊt vÒ b¶o hiÓm
héi, thùc tr¹ngthèng B¶o hiÓm x· héi ngµy nay vµ ®Ò xuÊt mét gi¶i
ph¸p nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi xøng ®¸ng víi vai t
quan träng cña nã trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt níc.
Bµi viÕt cña em nghiªn cøu vÒ BHXH gåm hai phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ BHXH
Bảo hiểm xã hội cho người lao động ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hiểm xã hội cho người lao động ở Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bảo hiểm xã hội cho người lao động ở Việt Nam 9 10 408