Ktl-icon-tai-lieu

Báo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi vinhsam-gdsocyeu
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

1

Khoa: Kinh tÕ

Lêi më ®Çu
Môc ®Ých cña nÒn s¶n xuÊt x· héi lµ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vËt chÊt vµ
v¨n ho¸ ngµy cµng cao cña x· héi. Môc ®Ých ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i lµm thÕ
nµo ®Ó t¹o ra ®îc nhiÒu s¶n phÈm nhÊt víi chÊt lîng tèt nhÊt, mÉu m· ®Ñp phï
hîp víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng vµ ®Æc biÖt s¶n phÈm ®ã ph¶i cã gi¸ thµnh
phï hîp. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi vai trß lµ n¬i trùc tiÕp t¹o ra
cña c¶i vËt chÊt cho x· héi lu«n lu«n phÊn ®Êu ®Ó t×m mäi biÖn ph¸p tiÕt kiÖm
vèn, chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.
Chóng ta kh«ng thÓ bá vèn, chi phÝ ra Ýt mµ thu vÒ ®îc nhiÒu lîi nhuËn,
vÊn ®Ò ë ®©y lµ vèn, chi phÝ bá ra ph¶i phï hîp víi s¶n xuÊt ®Ó thu ® îc møc lîi
nhuËn tèi ®a. Muèn ®¹t ®iÒu nµy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i tæ chøc qu¶n lý
s¶n xuÊt tèt ®Ó tiÕt kiÖm vèn vµ chi phÝ bá ra nh»m tr¸nh l·ng phÝ, thÊt tho¸t vµ
®ång thêi cã thÓ chñ ®éng trong viÖc sö dông nguån vèn cña m×nh. Mét trong
nh÷ng c«ng cô quan träng ®îc sö dung ®ã lµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ ®Æc
biÖt c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn nãi riªng.
Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng khèc
liÖt uy tÝn vµ chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ yÕu tè sèng cßn cña doanh
nghiÖp. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ tõ kh©u dù tr÷, s¶n xuÊt vµ
tiªu thô s¶n phÈm ®Ó cho vèn bá ra ®îc xoay vßng liªn tôc, tr¸h t×nh tr¹ng ø
®äng vµ chiÕm dông vèn, g©y ra khã kh¨n cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh
nghiÖp. V× vËy c«ng t¸c vèn b»ng tiÒn ®îc coi lµ kh©u rÊt quan träng trong c«ng
t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña doanh nghiÖp.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty CP §Çu T & T VÊn X©y Dùng Dòng
Nam, khi ®îc tiÕp cËn víi thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn
thøc vµ lý luËn ®· ®îc häc, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n vèn b»ng
tiÒn. Do ®ã em chän ®Ò tµi “KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn” lµm ®Ò tµi thùc tËp tèt
nghiÖp.
§Ò tµi ®îc chia lµm 3 phÇn:
PhÇn thø nhÊt: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn
PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n
vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty CP §Çu T & T VÊn X©y Dùng Dòng Nam
PhÇn thø ba: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n Vèn
b»ng tiÒn t¹i C«ng ty CP §Çu T & T VÊn X©y Dùng Dòng Nam
SVTH: NguyÔn Minh Chung - Líp: NLC48KT3

- §Ò tµi: KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

2

Khoa: Kinh tÕ

PhÇn I
C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn
I. Kh¸i niÖm, nhiÖm vô vµ c¸c quy ®Þnh khi h¹ch to¸n
1. Kh¸i niÖm kÕ to¸n Vèn b»ng tiÒn
...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa: Kinh tÕ
Lêi më ®Çu
Môc ®Ých cña nÒn n xuÊt héi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vËt chÊt
v¨n ho¸ ngµy cµng cao cña héi. Môc ®Ých ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i lµm thÕ
nµo ®Ó t¹o ra ®îc nhiÒu s¶n phÈm nhÊt víi chÊt lîng tèt nhÊt, mÉu ®Ñp phï
hîp víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng ®Æc biÖt s¶n phÈm ®ã ph¶i gi¸ thµnh
phï hîp. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi vai trß lµ n¬i trùc tiÕp t¹o ra
cña c¶i t chÊt cho héi lu«n lu«n phÊn ®Êu ®Ó t×m mäi biÖn ph¸p tiÕt kiÖm
vèn, chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.
Chóng ta kh«ng thÓ vèn, chi phÝ ra Ýt thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn,
vÊn ®Ò ë ®©y vèn, chi phÝ ra ph¶i phï hîp víi s¶n xuÊt ®Ó thu ®îc møc lîi
nhuËn tèi ®a. Muèn ®¹t ®iÒu nµy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i tæ chøc qu¶n
s¶n xuÊt tèt ®Ó tiÕt kiÖm vèn vµ chi phÝ ra nh»m tr¸nh l·ng phÝ, thÊt tho¸t
®ång thêi thÓ chñ ®éng trong viÖc dông nguån vèn cña m×nh. Mét trong
nh÷ng c«ng quan träng ®îc dung ®ã c«ng t¸c to¸n nãi chung ®Æc
biÖt c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn nãi riªng.
Khi chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng khèc
liÖt uy tÝn chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra yÕu sèng cßn cña doanh
nghiÖp. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i qu¶n chÆt chÏ kh©u tr÷, s¶n xuÊt
tiªu thô s¶n phÈm ®Ó cho vèn ra ®îc xoay vßng liªn tôc, tr¸h t×nh tr¹ng ø
®äng chiÕm dông vèn, g©y ra khã kh¨n cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh
nghiÖp. vËy c«ng t¸c vèn b»ng tiÒn ®îc coi kh©u rÊt quan träng trong c«ng
t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña doanh nghiÖp.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty CP §Çu T & T VÊn X©y Dùng Dòng
Nam, khi ®îc tiÕp cËn víi thùc c«ng t¸c kÕ to¸n kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn
thøc luËn ®· ®îc häc, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n vèn b»ng
tiÒn. Do ®ã em chän ®Ò tµi “KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn” lµm ®Ò tµi thùc tËp tèt
nghiÖp.
§Ò tµi ®îc chia lµm 3 phÇn:
PhÇn thø nhÊt: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn
PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh c«ng t¸c to¸n
vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty CP §Çu T & T VÊn X©y Dùng Dòng Nam
PhÇn thø ba: Mét ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n Vèn
b»ng tiÒn t¹i C«ng ty CP §Çu T & T VÊn X©y Dùng Dòng Nam
SVTH: NguyÔn Minh Chung - Líp: NLC48KT3 - §Ò tµi: KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn
1
Báo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: vinhsam-gdsocyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Báo thực tập tốt nghiệp 9 10 931