Ktl-icon-tai-lieu

bất cập trong tính khấu hao tscđ

Được đăng lên bởi duong thanh hoa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 1 lần
IV. Những bất cập trong kế toán khấu hao
TSCĐ tại các doanh nghiệp
TSCĐ là cơ sở vật chất thiết yếu đối với nền kinh tế nói
chung và trong mỗi doanh nghiệp nói riêng. Việc theo dõi,phản
ánh đầy đủ ,chính xác tình hình tăng giảm hao mòn, khấu hao
sửa chữa và hiệu quả sử dụng TSCĐ, tổ chức hạch toán TSCĐ
không chỉ có ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng quản lý và
hiệu quả sử dụng mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc đầu
tư sản xuất
Khấu hao tài sản cố định liên quan đến việc hao mòn tài
sản mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải có công
tác này. Việc khấu hao tài sản có tác động trực tiếp lên
các báo cáo tài chính, cụ thể là tới thu nhập chịu thuế
của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khấu hao không phải là khoản
chi thực tế bằng tiền, mà chỉ được trích trên sổ sách, nên nó
không ảnh hưởng nhiều đến dòng tiền thực tế của doanh
nghiệp ngoài việc tác động đến khoản thuế phải nộp.
Khấu hao TSCĐ là một yếu tố chi phí trong giá thành sản
phẩm của doanh nghiệp nên việc lập kế hoạch khấu hao
TSCĐ nằm trong nội dung của công tác lập kế hoạch tài
chính của doanh nghiệp và có ý nghĩa vô cùng quan
trọng đối với doanh nghiệp.
Tổ chức hạch toán TSCĐ không chỉ có ý nghĩa góp phần
nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng mà còn có ý
nghĩa thiết thực trong việc đầu tư sản xuất. Trong khi đó khấu
hao là phạm trù mang tính chủ quan, nó phụ thuộc vào ý chí
của nhà quản lý nên lợi nhuận cũng mang tính chủ quan vì
khấu hao được tính vào chi phí của doanh nghiệp nên nếu
doanh nghiệp muốn tăng lợi nhuận thì giảm mức khấu
hao và ngược lại nếu doanh nghiệp muốn giảm lợi
nhuận thì tăng mức khấu hao hàng năm lên. Đây chính
là sai lầm trong cơ chế quản lý nhà nước và chính là khe
hở cho những kẻ cơ hội làm giàu. Do vậy đã gây ra
không ít tiêu cực trong việc áp dụng, quản lý TSCĐ và
tính thuế của cả doanh nghiệp và nhà nước.

1.
a.

-

-

Tình trạng thiếu những quy định cụ thể, chi tiết,
hoàn thiện cho việc phân loại và sử dụng TSCĐ .
Điều kiện ghi nhận TSCĐ: Trong chuẩn mực kế toán
quốc tế về TSCĐ hữu hình số 16, điều kiện ghi nhận tài
sản có thể xem là một nguyên tắc nền tảng. Tài sản chỉ
được phép ghi nhận khi và chỉ khi có thể mang lại
lợi ích kinh tế tương lai cho doanh nghiệp và nguyên
giá có thể xác định một cách đáng tin cậy.
Tuy nhiên sự thiếu vắng các nguyên tắc kế toán làm nền
tản trong quy định kế toán TSCĐ hiện nay các nội dung
như điều kiện ghi nhận tài sản ,xác định nguyên giá, khấu
hao … đã dẫn đến nhưng mâu thuẫn tất yếu đang
tồn tại đó là: Các quy định quá đi sâu ...
IV. Những bất cập trong kế toán khấu hao
TSCĐ tại các doanh nghiệp
TSCĐ sở vật chất thiết yếu đối với nền kinh tế nói
chung trong mỗi doanh nghiệp nói riêng. Việc theo dõi,phản
ánh đầy đủ ,chính xác tình hình tăng giảm hao mòn, khấu hao
sửa chữa hiệu quả sử dụng TSCĐ, t chức hạch toán TSCĐ
không chỉ ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng quản
hiệu quả sử dụng còn ý nghĩa thiết thực trong việc đầu
tư sản xuất
Khấu hao tài sản cố định liên quan đến việc hao mòn tài
sản bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải công
tác y. Việc khấu hao tài sản tác động trực tiếp lên
các báo cáo tài chính, cụ thể tới thu nhập chịu thuế
của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khấu hao không phải khoản
chi thực tế bằng tiền, chỉ được trích trên sổ sách, nên nó
không ảnh hưởng nhiều đến dòng tiền thực tế của doanh
nghiệp ngoài việc tác động đến khoản thuế phải nộp.
Khấu hao TSCĐ là một yếu tố chi phí trong giá thành sản
phẩm của doanh nghiệp nên việc lập kế hoạch khấu hao
TSCĐ nằm trong nội dung của công tác lập kế hoạch tài
chính của doanh nghiệp ý nghĩa cùng quan
trọng đối với doanh nghiệp.
Tổ chức hạch toán TSCĐ không chỉ ý nghĩa góp phần
nâng cao chất lượng quản hiệu quả sử dụng còn ý
nghĩa thiết thực trong việc đầu sản xuất. Trong khi đó khấu
hao phạm trù mang tính chủ quan, phụ thuộc vào ý chí
của nhà quản nên lợi nhuận cũng mang tính chủ quan
khấu hao được tính vào chi phí của doanh nghiệp nên nếu
doanh nghiệp muốn tăng lợi nhuận thì giảm mức khấu
hao và ngược lại nếu doanh nghiệp muốn giảm lợi
nhuận thì tăng mức khấu hao hàng năm lên. Đây chính
sai lầm trong cơ chế quản lý nhà nước và chính là khe
hở cho những kẻ hội làm giàu. Do vậy đã y ra
không ít tiêu cực trong việc áp dụng, quản TSCĐ
tính thuế của cả doanh nghiệp và nhà nước.
bất cập trong tính khấu hao tscđ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bất cập trong tính khấu hao tscđ - Người đăng: duong thanh hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bất cập trong tính khấu hao tscđ 9 10 181