Ktl-icon-tai-lieu

Bất động sản

Được đăng lên bởi Nguyễn Kim Giang
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
CHUƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRUỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRUỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.
1. Khái niệm
1
2. Những yếu tố tác động đến giá của bất động sản.
1
2.1. Các yếu tố tự nhiên
2
2.2. Các yếu tố kinh tế - xã hội.
2
2.3. Các yếu tố liên quan đến thị truờng.
2
2.4. Các yếu tố pháp lý.
3
3. Thị truờng bất động sản.
3
3.1 Khái niệm về thị truờng bất động sản.
3
3.2. Phân loại thị truờng bất động sản
3
3.2.1. Căn cứ vào loại hình giao dịch.
3
3.2.1.1. Thị truờng mua bán bất động sản.
3
3.2.1.2. Thị truờng giao dịch bất động sản cho thuê.

4
3.2.1.3. Thị truờng giao dịch bất động sản dùng làm tài sản thế chấp.
4
3.2.1.4. Thị truờng bất động sản dùng để góp vốn liên doanh.
4
3.2.1.5. Thị truờng các giao dịch khác về bất động sản.
5
3.2.2. Căn cứ vào trình tự gia nhập thị truờng.
5
3.2.3. căn cứ vào mục đích sử dụng.
5
3.3. Các chủ thể tham gia vào thị truờng bất động sản.
6
3.3.1. Cá nhân.
6
3.3.2. Doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh.
6
3.3.3. Nhà nứoc.
6
3.3.4. Nhà thầu xây dựng.
7
3.3.5. Các tổ chức môi giới, tư vấn.
7
3.3.6. Các định chế tài chính.
7
II. VAI TRÒ CỦA THỊ TRUỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ XÃ HỘI.

8
1. Thị truờng bất động sản góp phần thúc đẩy sản xuất.
8
2. Góp phần huy động vốn cho nhà đầu tư.
8
3. Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nứoc.
9
4. Đa dạng hóa thị truờng và thúc đẩy quan hệ đối ngoại.
9
5. Góp phần ổn định xã hội, nâng cao đời sống ngừoi dân.
10
6. Thị truờng bất động sản phát triển góp phần thúc đẩy đổi mới chính sách đất đai,
đổi mới quản lý đất đai, quản lý bất động sản.
10
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRUỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.
11
1. Sự phát triển của thị truờng qua bốn cấp độ.
11
2. Thị truờng bất động sản mang tính chất vùng miền, tính khu vực.
12
3. Thị truờng bất động sản chịu sự chi phối của các yếu tố pháp luật.
12
4. Thị truờng bất động sản là một dạng thị truờng bất hoàn hảo.
13
5. Thị truờng bất động sản có mối quan hệ mật thiết với thị truờng vốn.
13
IV. MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỊ TRUỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THỊ TRUỜNG
KHÁC.

1. Thị truờng bất động sản và thị truờng nguyên vật liệu xây dựng.
14
2. Thị truờng bất động sản và thị truờng lao động.
14
3. Thị truờng bất động sản và thị truờng tài chính.
15
V. RỦI RO TRONG GIAO DỊCH VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU TIẾT THỊ
TRUỜNG.
1. Rủi ro trong giao dịch bất động sản.
15
1.1. Rủi ro thanh khoản.
16
1.2. Rủi ro tín dụng.
16
1.3. Rủi ro quốc gia.
17
2. Các công cụ điều tiết thị truờng bất động sản.
17
2.1. Chính sách tài khóa.
17
2.2. Chính sách tiền tệ.
18
2.3. Chính sá...
MỤC LỤC
CHUƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRUỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRUỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.
1. Khái niệm
1
2. Những yếu tố tác động đến giá của bất động sản.
1
2.1. Các yếu tố tự nhiên
2
2.2. Các yếu tố kinh tế - xã hội.
2
2.3. Các yếu tố liên quan đến thị truờng.
2
2.4. Các yếu tố pháp lý.
3
3. Thị truờng bất động sản.
3
3.1 Khái niệm về thị truờng bất động sản.
3
3.2. Phân loại thị truờng bất động sản
3
3.2.1. Căn cứ vào loại hình giao dịch.
3
3.2.1.1. Thị truờng mua bán bất động sản.
3
3.2.1.2. Thị truờng giao dịch bất động sản cho thuê.
Bất động sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất động sản - Người đăng: Nguyễn Kim Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Bất động sản 9 10 190