Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức

Được đăng lên bởi Việt Tân
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 2 (2013) 42-55

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu,
thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế
Phan Văn Tân*, Ngô Đức Thành
Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Nhận ngày 18 tháng 4 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 23 tháng 5 năm 2013; chấp nhận đăng ngày 20 tháng 6 năm 2013

Tóm tắt. Bài báo trình bày một số biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong các thập kỷ
qua, xu thế biến đổi trong tương lai cũng như một số bằng chứng và khả năng tác động tiềm ẩn của
nó. Việc nghiên cứu biến đổi khí hậu trong quá khứ được dựa trên các tập số liệu quan trắc từ hệ
thống mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn của Việt Nam; việc đánh giá xu thế biến đổi trong tương
lai được thực hiện thông qua các mô hình khí hậu khu vực nhằm chi tiết hoá các kịch bản biến đổi
khí hậu toàn cầu. Bên cạnh các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, v.v… bài báo cũng sẽ
chỉ ra một số kết quả về sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, nắng nóng,
rét đậm, rét hại, hạn hán, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, v.v… Vấn đề hợp tác và hội nhập
quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu biến đổi khí hậu và xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu cho
Việt Nam, phục vụ chiến lược và kế hoạch ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, góp phần phát
triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường cũng sẽ được đề cập.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, dự tính khí hậu, Việt Nam.

phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) trong báo cáo
lần thứ Tư (AR4) năm 2007 [5] BĐKH là sự
biến đổi trạng thái của hệ thống khí hậu, có thể
được nhận biết qua sự biến đổi về trung bình và
sự biến động của các thuộc tính của nó, được
duy trì trong một thời gian đủ dài, điển hình là
hàng thập kỷ hoặc dài hơn. Nói cách khác, nếu
coi trạng thái cân bằng của hệ thống khí hậu là
điều kiện thời tiết trung bình và những biến
động của nó trong khoảng vài thập kỷ hoặc dài
hơn, thì BĐKH là sự biến đổi từ trạng thái cân
bằng này sang trạng thái cân bằng khác của hệ
thống khí hậu.

1. Mở đầu∗
Hiện nay thuật ngữ “biến đổi khí hậu”
(BĐKH) dường như không còn xa lại đối với
mọi người dân Việt Nam, và trong nhiều trường
hợp nó được vận dụng hoặc vô thức hoặc có
chủ ý vào việc giải thích những gì đã, đang và
sẽ xảy ra đối với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã
hội, môi trường. Vậy BĐKH là gì và tác động
của nó như thế nào?
Theo định nghĩa của Tổ chức Liên chính

_______
∗

Tác giả liên hệ. ĐT: (84-4) 35583811
E-mail: tanp...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 2 (2013) 42-55
42
Biến đổi khí hu Vit Nam: Mt s kết qu nghiên cu,
thách thc và cơ hi trong hi nhp quc tế
Phan Văn Tân*, Ngô Đức Thành
Khoa Khí tượng Thu văn và Hi dương hc,
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQGHN
Nhn ngày 18 tháng 4 năm 2013
Chỉnh sa ngày 23 tháng 5 năm 2013; chp nhn đăng ngày 20 tháng 6 năm 2013
Tóm tt. Bài báo trình bày mt s biu hin ca biến đổi khí hu Vit Nam trong các thp k
qua, xu thế biến đổi trong tương lai cũng như mt s bng chng và kh năng tác đng tim n ca
nó. Vic nghiên cu biến đổi khí hu trong quá kh được da trên các tp s liu quan trc t h
thng mng lưới trm khí tượng thu văn ca Vit Nam; vic đánh giá xu thế biến đi trong tương
lai được thc hin thông qua các mô hình khí hu khu vc nhm chi tiết hoá các kch bn biến đổi
khí hu toàn cu. Bên cnh các yếu t như lượng mưa, nhit độ, tc độ gió, v.v… bài báo cũng s
ch ra mt s kết qu v s biến đi ca các hin tượng khí hu cc đoan như mưa ln, nng nóng,
rét đậm, rét hi, hn hán, hot đng ca xoáy thun nhit đi, v.v… Vn đ hp tác và hi nhp
quc tế trong lĩnh vc nghiên cu biến đổi khí hu và xây dng các kch bn biến đổi khu cho
Vit Nam, phc v chiến lược kế hoch ng phiu qu vi biến đổi khí hu, góp phn phát
trin bn vng kinh tế - xã hi - môi trường cũng s được đề cp
.
T khóa: Biến đổi khí hu, d tính khí hu, Vit Nam.
1. M đầu
Hin nay thut ng “biến đổi k hu”
(BĐKH) dường như không còn xa li đối vi
mi người dân Vit Nam, và trong nhiu trường
hp được vn dng hoc thc hoc
ch ý vào vic gii thích nhng đã, đang
s xy ra đối vi điu kin t nhiên, kinh tế,
hi, môi trường. Vy BĐKH tác động
ca nó như thế nào?
Theo định nghĩa ca T chc Liên chính
_______
Tác gi liên h. ĐT: (84-4) 35583811
E-mail: tanpv@vnu.edu.vn
ph v biến đi khí hu (IPCC) trong báo cáo
ln th Tư (AR4) năm 2007 [5] BĐKH s
biến đổi trng thái ca h thng khí hu, th
được nhn biết qua s biến đổi v trung bình
s biến động ca các thuc tính ca nó, được
duy trì trong mt thi gian đủ dài, đin hình
hàng thp k hoc dài hơn. Nói cách khác, nếu
coi trng thái cân bng ca h thng khí hu
điu kin thi tiết trung bình và nhng biến
động ca trong khong vài thp k hoc dài
hơn, thì BĐKH s biến đổi t trng thái cân
bng y sang trng thái cân bng khác ca h
thng khí hu.
Biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức - Người đăng: Việt Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức 9 10 583