Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp làm giảm lạm phát

Được đăng lên bởi cafe_10693_ae@yahoo.com.vn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BiÖn ph¸p lµm gi¶m l¹m ph¸t:
1, CÇn sö dông l¹m ph¸t ®Ó t¨ng trëng kinh tÕ khi hoµn c¶nh cho phÐp,
nhng chØ sè l¹m ph¸p kh«ng nªn vît qu¸ 10% mét n¨m. Trong trêng hîp cã
nhiÒu nguyªn nh©n chi phèi mµ nÒn kinh tÕ qu¸ nãng (l¹m ph¸t trªn 10% mét
n¨m) th× ph¶i ¸p dông mäi biÖn ph¸p cã thÓ ®Ó ®a l¹m ph¸t vÒ møc võa ph¶i.
Mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp cßn tïy thuéc vµo mèi quan hÖ gi÷a
l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ. Khi t¨ng trëng kinh tÕ th× viÖc lµm sÏ gia t¨ng vµ
khi kinh tÕ suy thãai th× viÖc lµm sÏ gi¶m. V× vËy ph¶I duy tr× ®îc sù gia t¨ng
liªn tôc cña nÒn kinh tÕ.
2, §Ó kiÒm chÕ vµ kiÓm so¸t cã hiÖu qu¶ l¹m ph¸t, cÇn ¸p dông tæng thÓ
c¸c gi¶I ph¸p: ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ lu th«ng, triÖt ®Ó tiÕt kiÖm trong
chi tiªu, t¨ng trëng nguån vèn dù tr÷, b¶o ®¶m c¸c c©n ®èi lín cña nÒn kinh tÕ
nh»m ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ theo dù kiÕn, ®ång thêi ph¶I ®Èy m¹nh
c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc,
lµm cho c¸c yÕu tè tÝch cùc cña thÞ trêng ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn.
VËy ®Ó thùc hiÖn chèng l¹m ph¸t chóng ta cã nh÷ng chñ tr¬ng vµ gi¶i ph¸p sau:
3, TËp chung mäi nguån lùc, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, triÖt ®Ó tiÕt
kiÖm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt. Thñ tíng chÝnh phñ ®· giao
cho bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t phèi hîp víi c¸c Bé c¸c ngµnh cã lªn quan nghiªn cøu
bæ sung hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch chung vÒ qu¶n lý kinh tÕ, b¶o ®¶m c©n
®èi lín cho nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh vµ bÒn v÷ng; tËp chung mäi nguån lùc
nhÇm ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi hiÖu qu¶ ngµy cµng cao; gi÷ v÷ng chÊn
chØnh hÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ níc ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, s¾p xÕp tèt
m¹ng líi lu th«ng hµng hãa, x©y dùng khèi lîng dù tr÷ lu th«ng ®ñ m¹nh, nhÊt
lµ nh÷ng mÆt hµng thiÕt yÕu, ®Ó Nhµ níc ®ñ kh¶ n¨ng can thiÖp vµo thÞ trêng,

b×nh æn gi¸ c¶ t¹o m«I trêng thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng b×nh ®¼ng,
tham gia c¹nh tranh lµnh m¹nh, hµng hãa lu th«ng th«ng suèt tõ s¶n xuÊt tíi tiªu
dïng.
4, C¸c gi¶i ph¸p tiÒn tÖ tµi chÝnh: khèng chÕ ph¬ng tiÖn thanh to¸n phï
hîp víi yªu cÇu cña t¨ng trëng kinh tÕ møc t¨ng tèi ®a trong kho¶ng 21%; dù
tÝnh nî tiªu dïng t¨ng kho¶ng 21-26%; huy ®éng vèn t¨ng 40-45%, trong ®ã
vèn tr«ng níc t¨ng 19-20%; tiÕp tôc ®iÒu chØnh l·i suÊt vµ tû gi¸ phï hîp víi
yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong giai ®o¹n míi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu
trªn, ng©n hµng nhµ níc ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Bé Tµi
chÝnh vµ c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan tËp trung thùc ...
BiÖn ph¸p lµm gi¶m l¹m ph¸t:
1, CÇn dông l¹m ph¸t ®Ó t¨ng trëng kinh khi hoµn c¶nh cho phÐp,
nhng chØ l¹m ph¸p kh«ng nªn vît qu¸ 10% mét n¨m. Trong trêng hîp
nhiÒu nguyªn nh©n chi phèi mµ nÒn kinh tÕ qu¸ nãng (l¹m ph¸t trªn 10% t
n¨m) th× ph¶i ¸p dông mäi biÖn ph¸p thÓ ®Ó ®a l¹m ph¸t møc võa ph¶i.
Mèi quan gi÷a l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp cßn tïy thuéc vµo mèi quan gi÷a
l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ. Khi t¨ng trëng kinh tÕ th× viÖc lµm sÏ gia t¨ng vµ
khi kinh tÕ suy thãai t viÖc lµm sÏ gi¶m. V× vËy ph¶I duy tr× ®îc gia t¨ng
liªn tôc cña nÒn kinh tÕ.
2, §Ó kiÒm chÕ kiÓm so¸t hiÖu qu¶ l¹m ph¸t, cÇn ¸p dông tæng thÓ
c¸c gi¶I ph¸p: ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ lu th«ng, triÖt ®Ó tiÕt kiÖm trong
chi tiªu, t¨ng trëng nguån vèn tr÷, b¶o ®¶m c¸c c©n ®èi lín cña nÒn kinh
nh»m ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng trëng kinhtheo dù kiÕn, ®ång thêi ph¶I ®Èy m¹nh
chÕ qu¶n kinh phîp víi chÕ t trêng cã qu¶n cña nhµ níc,
lµm cho c¸c yÕu tè tÝch cùc cña thÞ trêng ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn.
VËy ®Ó thùc hiÖn chèng l¹m ph¸t chóng ta cã nh÷ng chñ tr¬ng vµ gi¶i ph¸p sau:
3, TËp chung mäi nguån lùc, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, triÖt ®Ó tiÕt
kiÖm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt. T tíng chÝnh phñ ®· giao
cho ho¹ch vµ ®Çu t phèi p víi c¸c Bé c¸c ngµnh cã lªn quan nghiªn cøu
bæ sung hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch chung vÒ qu¶n lý kinh tÕ, b¶o ®¶m c©n
®èi lín cho nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh vµ bÒn v÷ng; tËp chung mäi nguån lùc
nhÇm ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi hiÖu qu¶ ngµy cµng cao; gi÷ v÷ng chÊn
chØnh hÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ níc ®Ó ho¹t ®énghiÖu qu¶ h¬n, s¾p xÕp tèt
m¹ng líi lu th«ng hµng hãa, x©y dùng khèi lîng tr÷ lu th«ng ®ñ m¹nh, nhÊt
nh÷ng mÆt hµng thiÕt yÕu, ®Ó Nhµ níc ®ñ kh¶ n¨ng can thiÖp vµo t trêng,
Biện pháp làm giảm lạm phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp làm giảm lạm phát - Người đăng: cafe_10693_ae@yahoo.com.vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Biện pháp làm giảm lạm phát 9 10 187