Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất

Được đăng lên bởi khoatieuhoc-c20
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2644 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo tốt nghiệp

“Biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất ở Hội sở
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang”

Mục lục
Lời nói đầu
Chương I
hộ sản xuất và vai trò của tín dụng Ngân hàng nông nghiệp
đối với sự phát triển của hộ sản xuất

1.1. Vị trí, vai trò của kinh tế hộ sản xuất ................................................... 10
1.1.1. Vị trí: .......................................................................................... 10
1.1.2. Đặc trưng của kinh tế hộ sản xuất. .............................................. 11
1.1.3. Sự phát triển của kinh tế hộ sản xuất và vai trò của hộ sản xuất. . 13
1.1.3.1. Sự phát triển của kinh tế hộ sản xuất. ................................... 13
1.1.3.2. Vai trò của hộ sản xuất đối với nền kinh tế nông nghiệp, nông
thôn. .................................................................................... 14
1.1.3.3. Xu hướng vận động của kinh tế hộ sản xuất: ........................ 17
1.2. vai trò của tín dụng Ngân hàng trong việc phát triển kinh tế hộ. ........ 18
1.2.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng. .................................................. 18
1.2.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong việc phát triển kinh tế hộ sản
xuất ............................................................................................. 18
1.2.2.1. Đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ sản xuất để duy trì quá trình sản
xuất liên tục, góp phần đầu tư phát triển nền kinh tế:........... 19
1.2.2.2. Thúc đẩy quá trình tập trung sản xuất trên cơ sở đó góp phần
tích cực vào quá trình vận động liên tục của nguồn vốn: ..... 19
1.2.2.3. Tín dụng ngân hàng là công cụ tài trợ đắc lực cho các ngành
kinh tế: ................................................................................ 20
1.2.2.4. Tín dụng ngân hàng góp phần hạn chế cho vay nặng lãi ở
nông thôn: ........................................................................... 21
1.2.2.5. Tín dụng ngân hàng kiểm soát bằng đồng tiền và thúc đẩy sản
xuất thực hiện chế độ hạch toán kinh tế:.............................. 21

1.2.2.6. Tín dụng ngân hàng thúc đẩy hộ sản xuất tiếp cận mở rộng sản
xuất hàng hoá: ..................................................................... 22
1.2.2.7. Vai trò của tín dụng ngân hàng về mặt chính trị xã hội: ....... 22
1.2.3. Đầu tư tín dụng đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn:............................................................... 23
1.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu q...
Báo cáo tốt nghiệp
“Biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất ở Hội sở
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang”
Biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất - Người đăng: khoatieuhoc-c20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất 9 10 845