Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lý

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Trong chÕ míi, víi ho¹t ®éng cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÝnh
®éc lËp, chñ trong c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng cao h¬n mçi doanh nghiÖp
ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong kinh doanh, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc kÕt qu¶
kinh doanh cña m×nh, b¶o toµn ®îc vèn kinh doanh quan träng h¬n kinh
doanh l·i. Muèn nh vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc ®îc trÝ kh©u
tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ v× nã quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña kinh
doanh nghiÖp ®Ó doanh nghiÖp cã thu nhËp ®¾p chi phÝ ra,
thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ Níc.
Bªn c¹nh ®ã, móc ®Ých ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn nªn viÖc
x¸c ®Þnh ®øng ®¾n KQKD nãi chung vÒ kÕt qu¶ b¸n hµng nãi riªng lµ rÊt quan
träng. Do vËy bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chung, viÖc tæ chøc hîp lý c«ng
t¸c kÕ to¸n b¸n h¸ng lµ rÊt cÇn thiÕt gióp doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ th«ng tin kÞp
thêi vµ chÝnh x¸c ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh ®øng ®¾n.
Doanh nghiÖp kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh cao doanh nghiÖp
thÓ tån t¹i ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh thÞ trêng
c¹nh tranh s«i ®éng vµ quyÕt liÖt.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng c to¸n b¸n hµng vËn dông
lý luËn ®· ®îc häc tËp t¹i trêng kÕt hîp víi thùc tÕ thu nhËn ®îc tõ c«ng t¸c kÕ
to¸n t¹i c«ng ty phÇn Ngäc Anh, ''em ®· chän ®Ò tµi'' to¸n b¸n hµng
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng'' ®Ó nghiªn cøu vµ viÕt chuyªn ®Ò cña m×nh.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng.
Ch¬ng II: Thùc c«ng t¸c to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n
hµng.
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ c«ng t¸c to¸n b¸n hµng x¸c
®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Ngäc Anh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n:
Biện pháp quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lý - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Biện pháp quản lý 9 10 464