Ktl-icon-tai-lieu

Biểu kinh tế của Quesney

Được đăng lên bởi Hải Smile
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1796 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Biêu
̉ đồ kinh tế cua
̉ trường
phái chủ nghĩa trong
̣ nông

Francois Quesnay
(1964-1774)

I. Lý luận về tái sản xuất tư bản xã hội (biểu kinh
tế của Quesney)
Đầu mỗi chu kỳ sản xuất:
Giai cấp chủ sở hữu

)

2 tỷ tiền đia
̣ tô
Giai cấp san
̉ xuất
5 tỷ SP nông nghiệp gồm:
1 tỷ khấu hao TB ứng trước
lần đầu
2 tỷ TB ứng trước hàng năm
2 tỷ SP ròng

Giai cấp không san
̉ xuất
2 tỷ SP công nghiệp
gồm:
1 tỷ bù đắp cho tiêu dùng
1 tỷ bù đắp nguyên liệu
tiếp tục SX

F. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa
trọng nông Pháp
Hành vi 1
Giai cấp chủ sở hữu dùng 1 tỷ tiền mua nông sản tiêu dùng cho cá nhân,1 t ỷ ti ền này đ ược chuy ển vào tay giai c ấp s ản xu ất

Giai cấp chủ sở hữu
1 tỷ tiền địa tô
HV.1

1 tỷ nông sản để tiêu
dùng

Giai cấp sản xuất

1 tỷ tiền
4 tỷ SP nông nghiệp gồm:
-1 tỷ khấu hao TB ứng trước lần đầu
- 2 tỷ TB ứng trước hàng năm
- 1 tỷ SP ròng

Giai cấp không sản xuất

2 tỷ SP công nghiệp gồm:
1 tỷ bù đắp cho tiêu dùng
1 tỷ bù đắp nguyên liệu tiếp tục SX

Hành vi 2
Giai cấp sở hữu dùng 1 tỷ tiền còn lại để mua
công nghệ phẩm, 1 tỷ tiền này chuyển vào tay
giai cấp không sản xuất

HV.1

Giai cấp sản
xuất

Giai cấp chủ sở
hữu
1 tỷ SP nông
nghiệp
1 tỷ SP công
nghiệp

HV.2
Giai cấp không
sản xuất

1 tỷ tiền

1 tỷ tiền

4 tỷ SP nông nghiệp gồm:

1 tỷ SP công nghiệp
gồm:

-1 tỷ khấu hao TB ứng trước
lần đầu
- 2 tỷ TB ứng trước hàng năm
- 1 tỷ SP ròng

1 tỷ bù đắp cho tiêu
dùng

Hành vi 3:
Giai cấp không sản xuất dùng 1 tỷ tiền bán công nghệ phẩm đ ể mua
nông sản (làm nguyên liệu), 1 tỷ tiền này chuyển vào tay giai cấp sản
xuất

Giai cấp chủ sở hữu

HV1

1 tỷ SP nông nghiệp

HV2

1 tỷ SP công nghiệp
Giai cấp sản
xuất

HV3

Giai cấp không sản
xuất

2 tỷ tiền
3 tỷ SP nông nghiệp
gồm:
-1 tỷ khấu hao TB ứng
trước lần đầu
- 2 tỷ TB ứng trước
hàng năm

1 tỷ SP công nghiệp gồm:
1 tỷ bù đắp cho tiêu dùng
1 tỷ SP nông nghiệp làm
nguyên liệu tiếp tục SX

Hành vi 4:
Giai cấp sản xuất mua 1 tỷ tư bản ứng trước đầu tiên (nông cụ) số
tiền này lại chuyển vào tay giai cấp không sản xuất

Giai cấp chủ sở hữu
HV1

HV2

1 tỷ SP nông nghiệp
1 tỷ SP công nghiệp

Giai cấp sản
xuất
1 tỷ tiền

HV3
HV4

Giai cấp không sản
xuất

3 tỷ SP nông nghiệp gồm:

1 tỷ tiền

-1 tỷ khấu hao TB ứng trước
lần đầu

1 tỷ SP công nghiệp
gồm:

- 2 tỷ TB ứng trước hàng
năm

1 tỷ bù đắp nguyên liệu
tiếp tục SX

1 tỷ SP công nghiệp

Hành vi 5:
Giai cấp không sản xuất dùng 1 tỷ tiền bán nông cụ mua nông sản
cho tiêu dùng cá nhân,số tiền này chuyển về tay giai cấp sản xuất.

Giai cấp chủ s...
Biêu đô kinh tê cua tr ng ̀ ́ ̀̉ ̉ ươ
pha i chu nghi a trong nônǵ ̃̉ ̣
Francois Quesnay
(1964-1774)
Biểu kinh tế của Quesney - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu kinh tế của Quesney - Người đăng: Hải Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Biểu kinh tế của Quesney 9 10 501